6 maart 2021

Vaccinatiepaviljoen in Malden bijna voltooid.

Het nieuwe ‘vaccinatiepaviljoen’ van de GGD in Malden is bijna klaar en het is de bedoeling dat daar vanaf 11 maart gevaccineerd gaat worden. Het ligt op een stuk grond van   Jan-Willem Voet, die daar achter in normale jaren ook een Vierdaagsecamping runt. Voor het paviljoen, dat omgeven is met witte hekken, is een parkeerplaats aangelegd dat aan ongeveer 120 auto’s plek kan bieden. Voet verhuurt het terrein in ieder geval tot 1 januari 2021 aan de GGD. Het is het nieuwste vlaggenschip van de GGD in de strijd tegen corona: een prikpost waar straks tot duizend mensen per dag worden gevaccineerd. Er is nog geen bushalte bij het terrein maar er wordt gekeken of dat ook gerealiseerd kan worden of dat er een pendeldienst komt. 

6 maart 2021

Dorp Ooij nu geheel 30 km gebied.

De aangepaste Kerkdijk met de nieuwe zoneborden.

Door de aanpassing van de Kerkdijk in Ooij en het plaatsen van de laatste borden is de gehele bebouwde kom van het dorp Ooij nu officieel bebouwde kom geworden. Een uitzondering hierop is het gedeelte van de Kerkdijk en de Hezelstraat tussen de Rietvoornstraat en de Kruisstraat. De afgelopen week zijn de definitieve borden van de 30 km zone geplaatst bij de ingang van het dorp op de kruising Kerkdijk-Sint Hubertusweg. Door het ontbreken van deze borden was het een vrijgeleide om in het hele dorp 50 km te mogen rijden, terwijl de rest al wel een 30 km zone was. Met het plaatsen van deze definitieve 30 km zone borden is dat probleem verholpen.

6 maart 2021

Dorpsagenda presenteert nu het Leuthse  Dorpsommetje

Met trots kan de Dorpsagenda Leuth nu de routebeschrijving  presenteren van het eigen Dorpsommetje in de vorm van een mooie, handzame folder. Deze wandeling kan worden toegevoegd aan de reeks van ommetjes die er in de gemeente Berg en Dal al zijn voor de H-Landstichting, Berg en Dal, Kekerdom, Millingen en Groesbeek. Niek van Benthum en Koos Donné hebben zich vanuit de Dorpsagenda ingezet om deze folder te realiseren, samen met Tiny Wigman van Via Natura. Jan van Eck heeft alle informatie geleverd en de bezienswaardigheden beschreven die je op de wandeling tegenkomt. Folders gratis verkrijgbaar. De route door en rond Leuth voert je vanaf het Kerkplein door de Plezenburgsestraat naar het Groenestraatje en gaat dan helemaal buitenlangs, via het boerenwandelpad, tot boerderij Dijkhoeve aan de westelijke entree van Leuth. Op dat punt kun je een keuze maken uit verschillende mogelijkheden hoe  je terug wilt wandelen naar het beginpunt. De fraai vormgegeven folder met routebeschrijving van het dorpsommetje ligt bij de Spar en straks ook in het Kulturhus, wanneer dat weer open is. Zo gauw als de corona-maatregelen het toelaten wordt er nog een moment georganiseerd waarop de folder officieel wordt gepresenteerd. Voor de wandelliefhebbers zijn er nog veel meer mooie routes te vinden op de site www.wandeleninbergendal.nl en www.vianatura.nl

 

6 maart 2021

Brandweer Ubbergen krijgt hulp bij het verwijderen van gevaarlijke tak in Leuth.

De vrijwillige brandweer van Ubbergen werd vrijdagavond opgeroepen voor “stormschade” aan de Steenheuvelsestraat in Leuth. Daar bleek een tak in een boom zodanig gevaarlijk te hangen dat deze verwijderd moest worden. Met behulp van de hoogwerker werd geprobeerd om de tak te bereiken en te verwijderen, maar de hoogwerker bleek tussen de bomen te hoog te zijn. Daarom werd de hulp ingeroepen van Zeger Stappershoef, boer uit Wercheren, die in het bezit is van een “verreiker”.  Met behulp hiervan kon de tak veilig worden verwijderd en kon men terugzien op een geslaagde samenwerking. Gijs Klein maakte de foto’s.

27 februari 2021

Voorstel optimalisatie van afvalinzameling naar gemeenteraad Berg en Dal

Op 1 april 2021 bespreekt de gemeenteraad van Berg en Dal de optimalisatie van de afvalinzameling in de gemeente Berg en Dal. Het voorstel is om het afvalbeleid op twee punten te veranderen. Namelijk het restafval in plaats van tweewekelijks, vierwekelijks ophalen door Dar vanaf 2022. En het apart inzamelen en verwerken van luiers en incontinentiemateriaal vanaf halverwege 2021.  Het voorstel is een uitkomst uit de verschillende gesprekken die met inwoners zijn gevoerd.  Het college legde in september 2020 een aantal keuzes voor aan de gemeenteraad ter bespreking. De raad sprak haar voorkeur voor deze keuzes uit. Maar het college en de raad vonden het belangrijk dat ook inwoners betrokken werden bij deze keuzes. De inwoners zijn door middel van een digitale enquête en door een viertal digitale groepsgesprekken betrokken. In totaal vulden 340 inwoners de enquête in. Aan de online groepsgesprekken deden 24 inwoners mee. Inwoners geven in algemene lijn het volgende aan:

  • Ze waarderen het huidige hoge serviceniveau en dit serviceniveau mag geld kosten.
  • Ze vinden het belangrijk dat afval makkelijk kan worden gescheiden.
  • Ze vinden het prima dat de gebruiker/vervuiler betaalt, maar als gemeente moet je wel opletten dat je dit niet té ver doorvoert.

Daarnaast bleek dat voor omgekeerd inzamelen onvoldoende draagvlak is onder de inwoners. Verder is er een wisselende voorkeur voor het stoppen van de wekelijkse inzameling van gft-afval in de zomer.   

Lees verder...
27 februari 2021

In de Martinusschool te Millingen aan de Rijn werd op corona getest.

De coronateststraat in de Martinusschool te Millingen aan de Rijn.

Zaterdag was het “mobiele testteam van de GGD”  aanwezig in Millingen aan de Rijn om in de Martinusschool de leerlingen van deze school op corona te testen. Daartoe was de gymzaal van de school ingericht als testlocatie. Er waren diverse gym attributen opgesteld om daarmee de privacy van de leerlingen te waarborgen. Het was zodanig ingericht dat er twee teststraten waren waar de leerlingen, die steeds vergezeld waren van hun ouders, zich konden laten testen. De “corona-testbus” van de GGD Gelderland Zuid bestaat nog maar twee weken en werd deze zaterdag voor het eerst onder de Waal ingezet. De school in Millingen  was genoodzaakt deze testen te laten uitvoeren omdat een leerkracht van groep 8 en een leerling uit groep 7 besmet bleken te zijn. Daarvoor moest een deel van de school in quarantaine. Om te voorkomen dat er nóg een lesweek verloren gaat, regelde de school dat er een testteam naar Millingen kwam. Eerst alleen voor groep 8, maar groep 7 mocht na de extra besmetting naadloos aansluiten.  Samen ongeveer vijftig leerlingen. De paar leerlingen die zich niet lieten testen blijven de komende week thuis en de rest, als ze negatief getest worden, kunnen dan weer gewoon naar school. zie artikel in de Gelderlander.   Update: Na het testen bleken er toch weer twee leerlingen uit groep 7 besmet te zijn.

26 februari 2021

Kraanvogels trekken over de Ooijpolder.

Deze week vlogen een groot aantal kraanvogels in noordelijke richting over de Ooijpolder. Dat werd opgemerkt door Paul Spierings, die woont in het voormalige NH kerkje in Ooij. Het lukte hem om er een aantal foto’s van te maken. Dit waren, zo vertelde hij,  de eerste van de 2 groepen kraanvogels. Deze groep draaide mooi 2 rondjes en pikte een thermiekbel op ter hoogte van de Koekoekskolk en de Kruisstraat in Ooij.  Daarbij maakten ze een prachtig trompettergeluid. Het zijn heel veel vogels tegelijk. Het gaat om honderden, soms wel duizenden vogels! Ze vliegen over Nederland naar het verre noorden. Dit is een fenomeen dat ons landje maar soms aandoet. Veel decennia hadden wij geen broedende kraanvogels hier. Nu wel! Als je de kraanvogel ziet, dat is een prachtige vogel. Daarom alleen al vormen al die dieren bij elkaar iets feeërieks. En de kraanvogel is – als je het over vogels hebt – een van de mooiste die je kunt zien vliegen!”, aldus een boswachter uit Brabant.

26 februari 2021

Berg en Dal bezuinigt door wegenonderhoud terug te brengen naar laag niveau

De gemeente Berg en Dal moet van 2021 tot 2025 jaarlijks € 255.000 bezuinigen op onderhoud van rijbanen, fiets- en voetpaden en parkeerplekken. Dit heeft de gemeenteraad in november 2020 bepaald. De gemeente kan deze bezuiniging alleen realiseren door het onderhoud van álle wegen terug te brengen naar een laag niveau. Bij een laag niveau voldoet de gemeente nog steeds aan de wettelijke eisen voor wegenonderhoud. Wethouder Sylvia Fleuren: “De kosten in de gemeente Berg en Dal zijn gestegen. Dit geldt met name voor de Wmo en Jeugdzorg. Hierdoor moeten we keuzes maken en maatregelen treffen. Door op wegenonderhoud te bezuinigen kunnen we verdere bezuinigingen op de zorg voorkomen. Hierdoor houden we de voorzieningen op peil en kunnen we bijvoorbeeld de verenigingen ontzien.” Versobering wegenonderhoud. De versobering van het onderhoud heeft vooral gevolgen voor de centrumgebieden. De afgelopen jaren was voor deze gebieden het onderhoudsniveau nog ‘hoog’. Dit betekent dat gaten, scheuren en kuilen in de weg snel worden hersteld. Bij een laag niveau worden oneffenheden in een weg meer geaccepteerd. De begroting voor wegenonderhoud gaat door de bezuiniging van € 1.278.000 (2020) naar  € 1.023.000 per jaar. Hierbij is geen rekeningen gehouden met eventuele extra kosten door extreem weer. Extreme hitte en gladheidsbestrijding kunnen het wegdek aantasten. De gemeenteraad neemt op 1 april een beslissing over het versoberen van het wegenonderhoud naar een laag niveau. Over twee jaar evalueert de gemeente de versobering. 

23 februari 2021

Natuurorganisaties vragen Waterschap hoog water langer vast te houden.

De Oude Waal tijdens de afgelopen hoogwater periode.

De Buiten Ooij, de bekade uiterwaard in de Ooijpolder, is de afgelopen jaren ingericht als natte overstromingsvlakte. Dit betekent dat hoogwater van de Waal kan worden vastgehouden ten behoeve van waterbuffering en natuurontwikkeling. Maar de sluis staat nog tot 1 maart open en het hoogwater in De Buiten Ooij zakt in hoog tempo terug de rivier in. Een groot aantal natuur- en milieuorganisaties betrokken bij de Gelderse Poort (Flora- en Faunawerkgroep Gelderse Poort, IVN Nijmegen, VWG Rijk van Nijmegen e.o., RAVON, ARK Natuurontwikkeling en Burgerinitiatief Naar een Duurzame Ooijpolder) kijkt hier met lede ogen naar. Zij hebben het Waterschap, Staatsbosbeheer en de Provincie daarom opgeroepen om verder leeglopen van de natte overstromingsvlakte te stoppen en het water voor een lange periode vast te houden. Daarnaast willen zij dat het waterschap komt met structurele en duurzame afspraken over het vasthouden van hoogwater. Er is de afgelopen jaren veel publiek geld geïnvesteerd in grondverwerving, inrichting, ophoging van resterende agrarische grond en maatregelen bij de winterdijk om De Buiten Ooij in te richten als natte overstromingsvlakte. Ook Rijkswaterstaat heeft mee betaald, omdat het een Kaderrichtlijn Water project is naast een gebied met doelen voor Natura 2000. Toch ziet het waterschap geen reden om het water nu al vast te houden, tot verbazing van de natuurorganisaties. In 2019 en 2020 hebben we namelijk gezien dat het gebied volledig uitdroogde. Die serieuze droogteproblematiek kan het waterschap toch niet zijn ontgaan. Dus zet die sluis dicht en houd dat water vast !

De sluis waar het hier om gaat is de sluis in de de vlietberg (weg naar de vlietberg) tussen stadswaard en oude waal.