3 juni 2022

Afscheid van het Hoogwaterplatform met overhandiging cheque aan Heemkundekring De Duffelt

De overhandiging van de cheque aan de Heemkundekring De
Duffelt: v.l.n.r. Paul Remy, Miengske Borremans (Heemkundekring De Duffelt), Harry Sanders, Rudy Broekman (Hoogwaterplatform).

Het Hoogwaterplatform is onlangs opgeheven en had nog een bedrag in kas. Dit bedrag is geschonken aan Heemkundekring de Duffelt. De geschiedenis: In het begin van deze eeuw stelde het toenmalige kabinet Balkenende voor de Ooijpolder en de Duffelt tot noodoverloopgebied in te richten. Het kabinet wilde bij dreigende overstromingen verder stroomafwaarts deze gebieden onder water zetten en aldus elders overstromingen voorkomen. Bij de inrichting zouden om de dorpen  hoge dijken worden opgericht evenals langs de grens met Duitsland. De Provincie Gelderland en de gemeente Ubbergen verklaarden zich tegen het plan en ook de burgers begonnen zich te roeren. Het Hoogwaterplatform werd opgericht en kreeg vanaf het begin de steun van de Duitse zustervereniging Die Bürgerinitiative gegen die Überflütung der Düffel. Lees hieronder verder.

 

Lees verder...
29 maart 2022

Hoogwaterplatform heft zichzelf op

De laatste vergadering van het Hoogwaterplatform

Het Hoogwaterplatform, dat in 2002 werd opgericht om een front te vormen tegen de plannen van het kabinet bij extreem hoogwater een overloopgebied te maken van de Ooijpolder, heeft zichzelf tijdens de jaarvergadering op dinsdag 29 maart in dorpshuis de Sprong te Ooij, opgeheven.  Voorzitter Harry Sanders bedankte een ieder voor zijn of haar medewerking en noemde een aantal mensen (een aantal zijn inmiddels overleden) die een belangrijke inbreng hebben gehad bij het platform. Het hoogwaterplatform heeft zich in de afgelopen jaren met succes verzet tegen de kabinetsplannen en dat heeft geresulteerd in het feit dat deze plannen niet meer doorgaan. Alle aanwezige leden van het Hoogwaterplatform waren voor de opheffing. Twee leden van de zustervereniging uit het Duitse Nordrhein Westfalen waren ook bij de vergadering aanwezig. Door hen werd medegedeeld, dat ze in Duitsland nog niet zo ver waren, maar dat ook daar wel plannen waren om er mee te stoppen. (lees hieronder een aantal citaten uit het verleden)

Lees verder...
4 december 2018

Jaarvergadering Hoogwaterplatform 2018

Maandag 3 december was de jaarvergadering van het Hoogwaterplatform in dorpshuis de Sprong te Ooij. Ofschoon niemand in deze laagwaterperiode aan hoogwater denkt, is het toch belangrijk dat er bij stil gestaan wordt. Voorzitter Harry Sanders schreef het volgende verslag. In de Ooijpolder en in de Duffelt staan er de komende jaren, wat de hoogwaterbescherming betreft, geen maatregelen in de planning. In de huidige plannen komt dijkversterking  in Ooijpolder en Duffelt pas na 2030  aan de orde. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van het Hoogwaterplatform besloten de jaarlijks statutair verplichte jaarvergadering te blijven  houden,  daarnaast  ontwikkelingen goed in de gaten te houden en erover alleen naar buiten te  treden als daar voor de inwoners van ons gebied aanleiding voor is.

Lees verder...
16 december 2017

Jaarvergadering Hoogwaterplatform in Ooij met verrassende resulaten.

Dijkversterking en/of verhoging pas tussen 2030-2035. Eventuele dijkteruglegging bij Ooij pas na 2050. Op de Jaarvergadering van het Hoogwaterplatform, die dinsdag 12 december in de Sprong te Ooij werd gehouden, herdacht voorzitter Harry Sanders het veel te vroeg overleden jongste bestuurslid Kees Nuijten. Kees Nuijten heeft alle documentatiemappen en nieuwsbrieven  van het Hoogwaterplatform van een prachtig lay-out voorzien en zich vanaf het begin  een fel tegenstander van noodoverloopgebied getoond. Wat de Millingerwaard betreft memoreerde hij de deze zomer tot stand gekomen aansluiting van de stroomgeul met de  Waal.  Bij hoogwater wordt verwacht dat de aangelegde geul een waterstandsdaling van 6 centimeter zal bewerkstelligen. Voorts vermeldde hij dat Waterschap Rivierenland tot 2023 alle dijken uit haar gebied op deugdelijkheid zal onderzoeken. De verwachting is dat 75% van de dijken versterkt en /of verhoogd moet worden. In de programmering komt op basis van de huidige kennis en inzichten de dijk tussen Millingen en Nijmegen in de periode 2030-2035  aan de beurt. Na het huishoudelijke gedeelte van de vergadering kwam gastspreker Bert Voortman van Rijkswaterstaat aan het woord. Hij is de projectleider van het onderzoek welke maatregelen in het kader van de hoogwaterbescherming genomen  kunnen of moeten worden in het Splitsingspuntengebied, grofweg het gebied tussen Millingen aan de Rijn en Arnhem. Tot opluchting van velen wist hij te melden dat een eventuele dijkteruglegging bij Ooij pas na 2050 in ogenschouw wordt genomen. Uit de studie is gebleken dat bij waterstanden tot 16000 m3/s bij Lobith zo’n dijkteruglegging niet effectief is en de gewenste waterafvoerverdeling  2/3 via de Waal en 1/3 via het Pannerdensch  Kanaal/de IJssel in gevaar brengt. Door diverse aanwezigen werden kritische kanttekeningen geplaatst bij de gebrekkige samenwerking met Duitsland terwijl  volgens een Europese richtlijn de landen in het stroomgebied van de Rijn nauw met elkaar zouden moeten samenwerken. Ook werd nog eens gewezen op het blijvende meningsverschil tussen Duitsland en Nederland over de maximale waterafvoer in de toekomst: Nederland houdt vast aan een mogelijke afvoer van 18000 m3/s bij Lobith, Duitsland aan maximaal 16000 m3/s. De foto werd gemaakt door Wil Gipman.

7 oktober 2016

Bewonersavond Veiligheidsregio Kekerdom

Zo’n 150 Kekerdommers zijn op 20 en 22 september  geïnterviewd door de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Zij zijn daar erg over te spreken, temeer omdat  ze zeer vriendelijk te woord zijn gestaan en omdat het ze helpt om de bescherming tegen stijgend water beter af te stemmen op hun behoefte. Voor de mensen die graag wilden weten wat er geantwoord was en omdat er misschien nog vragen waren,  werd er op donderdag 6 oktober een bewonersavond georganiseerd in het Kulturhus te Kekerdom met als titel  “’t Hoofd boven Water'”. Op deze avond waren mensen van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, alsmede van het Waterschap aanwezig om uitleg te geven en om vragen te beantwoorden.  Uit de zaal kwamen veel vragen naar voren en daar bleek ook, dat veel mensen toch “bang” waren voor het eventuele hoogwater dat zou kunnen komen. Harry Sanders, voorzitter van het Hoogwaterplatform en tevens aanwezig als bewoner van Kekerdom gaf daarbij zijn deskundige visie. Ook uit de enquête was gebleken, dat veel mensen vertrouwen hadden in dit Hoogwaterplatform. Naast de vraag ‘wat doet de overheid voor Kekerdom’, stond men ook stil bij wat Kekerdom zelf kan doen om in de toekomst figuurlijk het hoofd boven water te houden. Minder inwoners en vergrijzing staan alle plattelandskernen te wachten. Zo ook het mooie Kekerdom. Op speelse wijze werd gevraagd hoe men daar tegenaan kijkt, zodat ze een dorpsplan kunnen maken voor de komende jaren (de gemeente noemt dit in hun sociaal maatschappelijke visie een ‘kernagenda’). Denk hierbij aan woningen, bereikbaarheid, voor elkaar, met elkaar…. noem maar op. Dit was in handen van Vitaal Kekerdom. Namens de gemeente was wethouder Sjaak Thijssen aanwezig. zie de foto’s

dsc_1710-kekerdom-naam