4 december 2018

Jaarvergadering Hoogwaterplatform 2018

Maandag 3 december was de jaarvergadering van het Hoogwaterplatform in dorpshuis de Sprong te Ooij. Ofschoon niemand in deze laagwaterperiode aan hoogwater denkt, is het toch belangrijk dat er bij stil gestaan wordt. Voorzitter Harry Sanders schreef het volgende verslag. In de Ooijpolder en in de Duffelt staan er de komende jaren, wat de hoogwaterbescherming betreft, geen maatregelen in de planning. In de huidige plannen komt dijkversterking  in Ooijpolder en Duffelt pas na 2030  aan de orde. Tegen deze achtergrond heeft het bestuur van het Hoogwaterplatform besloten de jaarlijks statutair verplichte jaarvergadering te blijven  houden,  daarnaast  ontwikkelingen goed in de gaten te houden en erover alleen naar buiten te  treden als daar voor de inwoners van ons gebied aanleiding voor is.

Op het gebied van hoogwaterveiligheid werken het Rijk, de waterschappen Rijn en IJssel en Rivierenland en de provincie Gelderland samen met Noordrijn-Westfalen. De samenwerking richt zich op het uitwisselen van kennis, het afstemmen van beleid en gezamenlijk onderzoek.  Als onderdeel daarvan is gezamenlijk onderzoek gedaan naar het overstromingsrisico in het grensgebied. Dit is relevant, omdat een overstroming in het Nederlandse deel kan leiden tot natte voeten in het Duitse deel en omgekeerd. Het onderzoek brengt de verschillen in de veiligheidsaanpak aan weerszijden van de grens in beeld en de huidige en toekomstige overstromingsrisico’s voor de inwoners. De partijen hebben daarbij de Nederlandse methode toegepast die ook in Veiligheid Nederland in Kaart is gebruikt. In het onderzoek hebben de organisaties kennis gedeeld over de invloed van het klimaat op de afvoeren van de Rijn. De gezamenlijke studie wordt dit jaar afgerond en op de eerst volgende Internationale Hoogwaterconferentie toegelicht.

Het Hoogwaterplatform zal de uitkomsten van deze studie naar de afvoeren van de Rijn, de onderbouwing en de mogelijke consequenties voor ons grensgebied nauwlettend volgen. Op de jaarvergadering werden verder   de jaarstukken goedgekeurd en Cecile van Berkestijn en Gerard van Leeuwen voor een nieuwe bestuursperiode herkozen. Harry Sanders