26 april 2024

9 koninklijke onderscheidingen in de gemeente Berg en Dal.

v.l.n.r. Marcel Vink, Brenda Smit, Herwi Rikhof, Maria Menting, burgemeester Mark Slinkman, Janny vd Linden, Peter vd Brink, Wilhelmien Frieling en Jan Rutten.

Burgemeester Mark Slinkman heeft vanmorgen, 26 april, in het gemeentehuis tijdens de jaarlijkse Lintjesregen 8 lintjes uitgereikt. De 9e inwoner kreeg haar lintje in Nijmegen uit handen van burgemeester Bruls. De volgende personen werden gedecoreerd: Marcel Vink uit Ooij; Peter van den Brink uit Groesbeek; Wilhelmien Frieling uit Millingen aan de Rijn; Jan Rutten uit Millingen aan de Rijn;  Janny van der Linden-van Wetten uit Beek;  Maria Menting-Nieuwkamp uit Leuth; Allen werden lid in de Orde van Oranje Nassau.  Herwi Rikhof uit Heilig Landstichting; Brenda Smit uit Groesbeek en Noelle Aarts uit Beek (zij kreeg haar onderscheiding in Nijmegen) werden Ridder in de Ordee van Oranje Nassau. zie de foto’s deel 1;  deel 2;  deel 3;  deel 4


De gedecoreerden (4 mannen en 5 vrouwen) hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Aan hen hebben we te danken dat onze gemeente een leefbare gemeenschap blijft. Hieronder volgt een greep uit hun verdiensten.
De heer M.W. (Marcel) Vink uit Ooij mocht de onderscheiding Lid in de Orde van Oranje-Nassau in ontvangst nemen. Meneer Vink is vanaf 1980 vrijwillig fotograaf en vraagbaak bij het regionale dagblad De Gelderlander. Hij was in 1998 medeoprichter van de lokale omroep WFM en daarna behulpzaam bij de technische ontwikkeling van de kabelkrant. Hij was fotograaf en cameraman voor WFM en later voor Omroep Berg en Dal. In 2000 richtte meneer Vink de website ‘Ooijpoldernieuws.nl’ op. Hij is de beheerder van de site, vult de social-mediakanalen en verzorgt de fotografie voor de lokale nieuwsitems. Hij was ook 20 jaar hoffotograaf van carnavalsvereniging De Polderschuupers in Kekerdom. En ook de Eerste Heilige Communie in Beek en het muziekevenement Woodstock & Blues in Zyfflich werden jarenlang door hem gefotografeerd. Meneer Vink begeleidde ruim tien jaar lang Engelse oud-militairen tijdens hun bezoeken aan Nederland. Deze veteranen hadden tijdens de Tweede Wereldoorlog deelgenomen aan Operatie Market Garden. Daarnaast is hij vrijwillig gecertificeerd viscontroleur bij de Hengelsport Federatie Midden-Nederland. Bij hengelsportvereniging SKP Nijmegen en de Nijmeegse hengelsport vereniging De Voorn (NHV) kunnen ze ook op de inzet van meneer Vink rekenen. Hij is medeorganisator van (jeugd-)activiteiten, examens en wedstrijden, beheerder van de website en bij NHV als bestuurslid verantwoordelijk voor de portefeuille jeugd.
De heer P.G.H.M. (Peter) van den Brink uit Groesbeek is voor zijn verdiensten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Meneer Van den Brink begon zijn vrijwilligerswerk bij voetbalvereniging De Treffers uit Groesbeek in de financiële- en beheerscommissie. Hij was er ook jeugdleider. Daarna was hij bestuurslid en in de jaren ’90 de penningmeester van De Treffers. Daarnaast heeft hij meer dan 30 jaar de rol van Goedheiligman vervuld voor de jeugdleden binnen de vereniging. Momenteel is meneer Van den Brink actief als bestuurslid (penningmeester/secretaris) binnen Stichting Nijerf, de beheerder van Sportpark Zuid. Hij is contactpersoon voor de vele gebruikers van het sportpark en onderhoudt de contacten met de gemeente. Hij is naast bestuurslid ook lid van de maandaggroep die het sportpark wekelijks schoon- en bijhoudt. Naast zijn vrijwilligerswerk voor De Treffers en Sportpark Zuid was meneer Van den Brink van 1999 tot 2014 actief voor Stichting Regenboog Gala. Deze stichting hield met een jaarlijks gala en bijbehorende veiling geld op voor diverse goede doelen. Meneer Van den Brink was jarenlang de penningmeester van deze stichting.
Mevrouw W.J.G. (Wilhelmien) Frieling uit Millingen aan de Rijn is al vanaf 1976 actief voor het Ziekencomité Millingen. Namens het ziekencomité bezocht mevrouw Frieling drie keer per jaar de vele zieken thuis in Millingen of elders in een verpleeghuis of ziekenhuis. Tijdens bruiloften en andere feesten zamelde ze geld in voor attenties voor de zieken. Ook bij plaatselijke ondernemers haalde zij hiervoor geld op. Door de invoering van de privacywet in 2018 worden er minder huisbezoekjes en ziekenhuisbezoeken afgelegd. In plaats daarvan organiseert het ziekencomité nu halfjaarlijkse koffietafels, waarvoor de zieken zichzelf aan kunnen melden. Mevrouw Frieling is verantwoordelijk voor de financiële gang van zaken van het Ziekencomité Millingen. Zij doet de boekhouding, werft fondsen en regelt de attenties. Door haar jarenlange ervaring heeft zij altijd een adviserende rol naar de andere leden.
Naast haar verdiensten voor het ziekencomité heeft mevrouw Frieling in het verleden ook veel betekend voor carnavalsvereniging De Deurdouwers uit Millingen. Zij was bestuurslid van deze grote carnavalsvereniging van 1984 tot 1994. Na het bestuurslidmaatschap was ze lid van de fruitcommissie en ook de bingocommissie kon op haar inzet rekenen. Ook verleende ze hand- en spandiensten voor tal van andere commissies. Altijd met het doel iets te kunnen betekenen voor de dorpsgenoten en de gemeenschap. Hiervoor is mevrouw Frieling benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
De heer J.T.M. (Jan) Rutten uit Millingen aan de Rijn heeft zijn sporen veelal verdiend in en vanuit Groesbeek. Van 2007 tot 2015 was hij bestuurslid van huurdersvereniging ’t Tegenwicht in Groesbeek. Daarbij zette hij zich in voor de belangen van huurders en woningzoekenden. Hij initieerde de fusie met de huurdersvereniging Heumen tot huurdersvereniging Woonbelang. Vanaf 2015 is meneer Rutten de voorzitter van de nieuwe huurdersvereniging Woonbelang in Groesbeek, een vereniging met 700 leden. Hij participeert in de sollicitatieprocedures voor de directeur en leden van de Raad van Commissarissen. Hij overlegt regelmatig met de wooncorporatie en de gemeenten en woont de provinciale overleggen met de Nederlandse Woonbond bij. Daarnaast coördineert hij alle activiteiten binnen de vereniging en leidt hij de maandelijkse bestuursvergaderingen. Meneer Rutten heeft zich ook bijzonder verdienstelijk gemaakt in de biljartsport. Van 2008 tot vorig jaar juni was hij bestuurslid van Biljartkring Noord-Limburg. Hij leverde een actieve bijdrage aan de tweemaandelijkse bestuursvergaderingen en hij ondersteunde bij het opstellen van de competities en was ook verantwoordelijk voor de prijzen. Voor zijn inzet is meneer Rutten benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.
Mevrouw J.M. (Janny) van der Linden-van Wetten uit Beek is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Mevrouw Van der Linden is al 45 jaar EHBO-vrijwilligster. In 1978 begon ze bij de afdeling van Beek-Ubbergen en hiervan werd ze in 1984 vicevoorzitter en was ze van 1996 tot 2012 voorzitter. Ze was de spil van de vereniging. Naast alle bestuurlijke taken zorgde ze voor de planning van de EHBO-assistentie bij evenementen en was ze instructeur Eerste Hulp Jeugd. Verder begeleidde ze EHBO-wedstrijden door heel Nederland. Zij verzorgde ook opleidings- en oefenavonden voor de leden, ze collecteerde en wierf sponsoren. Ook organiseerde ze het 40-jarig jubileum. Mevrouw Van der Linden was ook 12 jaar bestuurslid voor het Rayon Beek-Ubbergen, Ooij en Leuth. Hier organiseerde zij onder andere oefenavonden en grote ongevallen/rampenoefeningen met andere EHBO-verenigingen en/of de brandweer. Ze zorgde voor de evaluatie en de verslaglegging. En tijdens de oefening was ze verbandmeester of ‘koffiejuf’. Ook nadat het Rayon was opgeheven bleef ze zich inzetten om de samenwerking van de EHBO-verenigingen in de polder in stand te houden. Mevrouw Van der Linden is daarnaast sinds 2004 mantelzorger voor haar tante met een licht verstandelijke beperking. En sinds 2006 is zij gids en gastvrouw op de Zonnetrein van de Stichting Steen en Natuur in Ooij. Voor deze stichting bemenst ze ook al ruim 10 jaar een stand bij de jaarlijkse Bus-Idee-Dag om busmaatschappijen te interesseren voor deze ritten.
Mevrouw M.A.P.A.T. (Maria) Menting-Nieuwkamp uit Leuth is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Vanaf 1996 is mevrouw Menting werkzaam voor de kerk en in het bijzonder voor pastoor Pieter Scheepers. Waar hij ook actief is, volgde zij, om hem en de parochie bij te staan. Zo gingen zij van Leuth naar Geffen, naar Berkel-Enschot en Asten. Tegenwoordig gaat ze zelfs tweemaal per week naar Helmond. Ze zorgt naast de pastoor en zijn huishouding voor de kerk was, het poetsen van het koper, het vouwen van de boekjes en het zetten van koffie voor de andere vrijwilligers. Ook ontvangt zij als gastvrouw bezoekers. Mevrouw Menting was ook jarenlang een zeer gewaardeerde vrijwilliger voor de plaatselijke voetbalvereniging VVLK (Voetbal Vereniging Leuth Kekerdom). Sinds 2003 was zij eerst assistent-beheerder en later hoofdbeheerder. Zij deed het kantinebeheer en de inkoop, ze draaide bardiensten en maakte de kleedkamers en kantine schoon. Ook bij alle andere (niet-voetbal)activiteiten op het terrein van VVLK kon iedereen op haar rekenen. Met haar foto’s en door haar verzamelde documentatie over VVLK en Leuth vormde zij bovendien een belangrijke bron van informatie over de geschiedenis van VVLK.
Ook carnavalsvereniging De Sokkenummers maakt gebruik van de foto’s van mevrouw Menting. Deze worden opgenomen in het fotoarchief van de optochten. Mevrouw Menting heeft in het verleden ook veel betekend voor Schutterij de Vriendenkring in Leuth.
De heer emeritus prof. dr. H.W.M.(Herwi) Rikhof uit Heilig Landstichting is ook ruim na zijn pensioen nog steeds dagelijks actief als priester op verschillende terreinen. Vanaf 1981 was hij vrijwillig-pastoraal werker in Millingen aan de Rijn, waar hij na zijn priesterwijding in 1983 nog enkele jaren als pastor de werkzaamheden voortzette. Emeritus prof. dr. Rikhof zat en zit in veel bestuurlijke gremia. Vanaf 2017 tot 2021 was hij voorzitter van de Beraadgroep Geloof en Kerkelijke Gemeenschap en Raad van Kerken Nederland. Een theologische denktank die maandelijks bijeenkwam in een adviserende functie voor kerken in Nederland. In 2017 werd hij ook lid van de Priesterraad van het Bisdom Den Bosch evenals Kanunnik van het Kathedraal Kapittel van datzelfde bisdom. Als lid van de Priesterraad heeft hij een adviserende rol bij allerlei (soms lastige) kwesties aangaande de priesters van het bisdom. Als Kanunnik is hij onder meer verantwoordelijk voor het vervullen van de meer plechtige liturgische diensten. Hij deelt zijn kennis, ervaring en ideeën graag met anderen. Als lid van de Nederlandse Ridderorde van het Heilige Graf van Jeruzalem geeft hij geloofscursussen en schrijft hij artikelen voor zijn ordeleden. Drie keer gaf hij als geestelijk begeleider leiding aan pelgrimages naar het Heilige Land en Griekenland. Hij is auteur van meerdere boeken. Boeken waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de caritas projecten van de ridderorde. Lokaal is emeritus prof. dr. Rikhof sinds 2012 actief lid van de Nijmeegse Adelbertkring, die op regelmatige basis inzichten over wetenschap en geloof met elkaar deelt.
Na zijn emiraat is hij gevraagd om in 2011 pastor te worden van de Cenakelkerk in Heilig Landstichting. Zijn betrokkenheid bij de jeugd en jongeren heeft er toe geleid dat onder zijn leiding bedachte initiatieven worden ingezet in de overige acht kerken van de Parochie. Bijzonder is ook zijn pastorale zorg voor zieken en ouderen, die hij opzoekt, bijstaat en begeleidt in de laatste fase van hun leven. Zijn preken, overwegingen en lezingen zijn helder, menselijk en geplaatst binnen de huidige tijd. Alle vergoedingen die hij voor dit werk krijgt stelt hij ter beschikking aan een studiefonds voor priesterstudenten. Dankzij zijn inzet is de Cenakelkerk onderdeel geworden van het Grootste Museum van Nederland. Een initiatief dat het religieus erfgoed van Nederland wil ontsluiten, van kerk en synagoge tot moskee. Daarmee wordt deze prachtige kerk (met hem als gids) onder de aandacht gebracht van vele bezoekers, gelovig en niet gelovig. Zijn talloze bijdragen aan de wetenschap, maatschappij en christelijke geloofsgemeenschap in Nederland en daarbuiten werd gehonoreerd met een benoeming tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Mevrouw B.B. (Brenda) Smit uit Groesbeek is ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Als lid van de CV Net Aecht was mevrouw Smit in 2009-2010 Prinses Carnaval, en als bestuurslid nauw betrokken bij het 55-jarig jubileum van de vereniging. Na haar periode als prinses is zij toegetreden tot de Prinsensenaat. Ze heeft deze club nieuw leven ingeblazen en weten te enthousiasmeren.
Vanuit haar inzet bij het mountainbike-event Duchenne Heroes is zij vanaf 2013 betrokken geraakt bij Groesbeeks Gruwelijkste. Een evenement van de Stichting Road4Energy waar 1.500 rijders zich inzetten voor het goede doel: gehandicapte kinderen.
In 21 jaar lidmaatschap van R.K. Schutterij St. Hubertus uit Groesbeek heeft mevrouw Smit vele taken opgepakt. Ze heeft het archief van de schutterij tientallen jaren uitgezocht en gedigitaliseerd. Dit leidde in 2003 tot een mooie expositie over de vereniging. Ze haalde als secretaris van de werkgroep voor het jubileum sponsoring binnen voor nieuwe uniformen. Zij was zelf ook de beheerder van deze uniformen. Verder was ze direct betrokken bij de organisatie van internationale evenementen. Mevrouw Smit werd penningmeester van het vendelierskorps en tweede secretaris. Later was ze enkele jaren voorzitter en ook verantwoordelijk voor vele optredens in binnen- en buitenland. In 2015 maakte mevrouw Smit de overstap naar het bestuur van de Gelderse Schuttersfederatie St. Hubertus. Een federatie met 63 aangesloten gilden en schutterijen en meer dan 20.000 deelnemers. Eerst in het algemeen bestuur, daarna in het dagelijks bestuur, waarvan ze na secretaris nu vicevoorzitter is. Ook hier heeft ze het archief vormgegeven en bijgedragen aan het jubileumboek. Kort na haar aantreden werd ze ook internationaal vertegenwoordiger bij de Europese Gemeenschap van Schutterijen en Schuttersgilden. Hier vertegenwoordigt ze in internationaal verband meerdere keren per jaar de ‘stem van Gelderland’.
Vanaf 2011 is mevrouw Smit ook bestuurslid van het Interfederatief Overleg van schuttersorganisaties van Nederland. Hierbij zet ze zich in om het schutterswezen in Gelderland naar de toekomst te begeleiden. Ze bezoekt daarbij veel verenigingen en neemt deel aan diverse overleggen zoals het Europees Schutterstreffen van de Federatie van Europees schuttersgilden. Daarnaast vertegenwoordigt ze de Noble Orde van de Papegay bij tal van evenementen van gilden en schutterijen.
Sinds 2011 is mevrouw Smit vrijwilliger bij het Liemers Museum en het Gelders Schuttersmuseum. Ze beheert het archief en denkt mee over acties en de toekomst van het museum.
Mevrouw prof. dr. M.N.C. (Noelle) Aarts uit Beek is in Nijmegen benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Prof. dr. Aarts heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de wetenschappelijke benadering van sociale interactie. Ze doet onderzoek naar de interactie tussen wetenschap en samenleving met als doel deze te bevorderen. Zij is met name gespecialiseerd in interactionele processen en communicatie tussen andersdenkenden, waarbij het niet gaan om winnen, maar om elkaar begrijpen. Ze is sinds 2017 hoogleraar socio-ecologische interactie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is tevens directeur van het Institute for Science in Society. Binnen de Radboud Universiteit bouwde zij het
Institute for Science in Society uit om aangrenzende academische afdelingen te bereiken, evenals meer publiek. Met door haar georganiseerde cursussen levert zij een bijdrage aan het opleiden van wetenschappers met een ‘maatschappelijk bewustzijn’.
Daarnaast vervult prof. dr. Aarts diverse maatschappelijke nevenfuncties, onder andere bij de Raad voor Leefomgeving en Infrastructuur, het Centraal Bureau voor de Statistiek en is zij betrokken bij diverse (wetenschappelijke) tijdschriften.