3 juni 2022

Afscheid van het Hoogwaterplatform met overhandiging cheque aan Heemkundekring De Duffelt

De overhandiging van de cheque aan de Heemkundekring De
Duffelt: v.l.n.r. Paul Remy, Miengske Borremans (Heemkundekring De Duffelt), Harry Sanders, Rudy Broekman (Hoogwaterplatform).

Het Hoogwaterplatform is onlangs opgeheven en had nog een bedrag in kas. Dit bedrag is geschonken aan Heemkundekring de Duffelt. De geschiedenis: In het begin van deze eeuw stelde het toenmalige kabinet Balkenende voor de Ooijpolder en de Duffelt tot noodoverloopgebied in te richten. Het kabinet wilde bij dreigende overstromingen verder stroomafwaarts deze gebieden onder water zetten en aldus elders overstromingen voorkomen. Bij de inrichting zouden om de dorpen  hoge dijken worden opgericht evenals langs de grens met Duitsland. De Provincie Gelderland en de gemeente Ubbergen verklaarden zich tegen het plan en ook de burgers begonnen zich te roeren. Het Hoogwaterplatform werd opgericht en kreeg vanaf het begin de steun van de Duitse zustervereniging Die Bürgerinitiative gegen die Überflütung der Düffel. Lees hieronder verder.

 

Als strategie werd gekozen:  proberen te bewerkstelligen dat een meerderheid van de Tweede Kamer zich tegen het plan  keert. Fractiewoordvoerders op het gebied van de waterveiligheid werden met aanhang uitgenodigd het gebied te bezoeken. Het Hoogwaterplatform verzorgde dan een rondtoer met een bus door de Ooijpolder en de Duffelt. De kamerkleden werd duidelijk gemaakt wat de inrichting tot noodoverloopgebied voor de bewoners zou betekenen. Het kabinet  ging ervan uit dat op zeker moment wel 18000 m3 water bij Lobith zou kunnen binnenstromen en dat Nederland daartegen beschermd moest worden. Professor Wybrand van Ellen, die als deskundige het Hoogwaterplatform adviseerde, maakte tijdens de rondtoer de Kamerleden duidelijk dat 18000 m3 water Lobith nooit zou kunnen bereiken omdat daarvoor de dijken in Duitsland al lang zouden overstromen. Bovendien wees hij erop dat het moment van inzetten van het noodoverloopgebied zeer moeilijk te bepalen was met de kans op te vroeg of te laat inzetten. Het gevolg zou dan zijn dat het gebied voor niets onder water was gezet. Ook vermeldde hij het geringe effect: een waterstandsdaling van zo’n 25 centimeter die bij Tiel al zou zijn uitgewerkt. We bezochten  veelvuldig Den Haag om Kamerleden te bewerken en de debatten over waterveiligheid bij te wonen. In een overvolle zaal van hotel Millings Centrum werd een debatavond met Rijkswaterstaat en deskundigen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat georganiseerd. Media, gemeente en provincie  werden benaderd en de inwoners werden via Nieuwsbrieven van de jongste ontwikkelingen op de hoogte gehouden. Een informatiebulletin werd opgesteld en gedrukt , een website geopend.                                                                                        Alle inspanningen bleken niet tevergeefs toen de Tweede Kamer in december 2004 unaniem de motie van Lith-Boelhouwer steunde waarin het kabinet werd opgeroepen de fl. 500 miljoen, die was gereserveerd voor de inrichting van het noodoverloopgebied, over te hevelen naar het programma Ruimte voor de Rivier. In april 2005 trok staatssecretaris Melanie Schultz van Haegen het plan in.                                          De jaren daarna bleef het Hoogwaterplatform de ontwikkelingen op het gebied van de hoogwaterbestrijding nauwgezet volgen.                                                                                                        Begin van dit jaar besloot het bestuur van het HWP de algemene ledenvergadering voor te stellen het HWP op te heffen met de motivatie dat de statuten van het HWP voorschreven jaarlijks een algemene ledenvergadering uit te schrijven waar je vervolgens over het eigen gebied niets te vertellen had. Het succes heeft het HWP overbodig gemaakt. Een eventuele dijkversterking in de Ooijplder/De Duffelt  is pas rond 2030 gepland .

Het voorstel het HWP op te heffen werd op de in maart gehouden ledenvergadering met algemene stemmen aangenomen. Besloten werd tevens op voorstel van het bestuur het batig saldo van € 650 te doen toekomen aan de Heemkundekring De Duffelt.                                                                                      Op donderdag 2 juni is een cheque met genoemd bedrag  overhandigd aan de Heemkundekring de Duffelt, hetgeen op de foto te zien is. Hiermee is de liquidatie van het Hoogwaterplatform voltooid. Wij danken alle inwoners die ons zo trouw gesteund hebben.                                                                               Harry Sanders, voorzitter van het Hoogwaterplatform in liquidatie