22 juni 2019

Bloemrijke bermen, Bokashi en bodemherstel

Start Bokashi maken

Op 21 juni is in de gemeente Berg en Dal de pilot Bokashi van start gegaan. In luchtdicht afgesloten hopen fermenteert het bermmaaisel met toevoeging van mineralen, bacteriën en gisten. Na ruim acht weken is de bodemverbeteraar klaar om op het land te brengen. Een vijftal boeren werken graag mee. Na bemonstering van het materiaal, kan het in principe direct het land op. Even bewaren tot na de oogst kan ook. Bokashi behoudt zijn waarde! Dit jaar is gemeente Berg en Dal in het hele buitengebied overgegaan op natuurvriendelijk bermbeheer. Het maaisel blijft niet meer liggen, maar wordt afgevoerd.  Maar wat gebeurt daarmee? Maaisel is geen afval, maar een waardevol product. Vanuit dat idee hebben de ZLTO, de Ploegdriever en Via Natura samen met de gemeente een praktisch plan uitgewerkt om het maaisel te gebruiken. Vers maaisel is voor planten niet direct opneembaar. Door het maaisel te bewerken via het principe van fermentatie, is het wel geschikt om op akkers te verspreiden en zelfs ook op weilanden.  Voorwaarde voor de boeren die het materiaal afnemen is (uiteraard) dat er geen zwerfafval meer in zit. Dus een ploeg zwerfvuilrapers is voor de eerste maaibeurt twee keer op pad gegaan en hebben zakken vol afval verwijderd. Vrijdag was “de aftrap” op Klein Amerika in Groesbeek. zie de foto’s 

Bokashi maken

Vanaf begin juni, in totaal vier werken, maait de aannemer alle bermen eerst in Groesbeek en omgeving en daarna in de Ooijpolder. Het maaisel wordt, met een maai-laadcombinatie met ecomaaier, op enkele plekken verzameld. Verspreid over de hele gemeente komen er dit jaar vijf zogenaamde Bokashi-hopen. U kunt het vergelijken met kuilvoerhopen.

Met behulp van natuurlijke toevoegingen zoals gisten, schimmels, bacteriën, schelpen en kleimineralen kan het proces mits voldoende vochtig van start. Dit gebeurt in grote hopen die luchtdicht worden afgesloten met een groen kuilkleed. Bij dit proces komt geen CO2 vrij in tegenstelling tot composteren. Bokashi is het Japanse woord voor fermenteren.

 

Wat doet Bokashi in de bodem?

Na 8 tot 10 weken is de Bokashi klaar en kan het organisch materiaal het land op. De taaie grassprieten zijn zacht geworden en vallen tijdens het uitrijden makkelijk uit elkaar. Bokashi voedt het bodemleven. Daarna profiteren de planten van de vrijkomende mineralen en bouwstoffen. De kleimineralen zorgen voor minder uitspoeling van voedingsstoffen naar het grondwater en verbeteren de structuur van de bodem. Zo werkt de Bokashi ook als een bodemverbeteraar. Meer organisch materiaal in de bodem is goed voor het bodemleven én verbetert tevens het waterhoudend vermogen. In deze tijd geen luxe!

 

Samenwerking in de streek

Er zijn 5 agrarische ondernemers die dit jaar graag meedoen met de pilot. De Ploegdriever coördineert de uitvoering van de pilot in goed overleg met alle partijen. De ondernemers stellen hun grond voor de hopen beschikbaar. Daarna zorgen zij zelf voor het uitrijden van de bodemverbeteraar op hun land. Dit zal vooral in het najaar gebeuren wanneer de grond weer vrij is na de oogst.

Het opzetten van de hopen gebeurt in juni na de eerste maaibeurt en ook in september, na de tweede maaibeurt.

Wilt u meer weten? Mail dan naar info@vianatura.nl of bel met Tiny Wigman, Via Natura (06 – 15699350) of De Ploegdriever, Bart Willers (06-13021003)