5 april 2023

Informatiebrief ontwikkelingen Biesterveld Millingen

Geachte heer, mevrouw,

De Beijer Groep BV is eigenaar van het gebied Biesterveld in Millingen. Dit gebied is in het verleden gebruikt voor de winning van zand, waardoor op kunstmatige wijze een waterplas is ontstaan. De bedrijfsmatige activiteiten in het gebied zijn al meer dan 20 jaar geleden gestaakt. Vanaf dat moment is het gebied in onbruik geraakt en heeft de natuur vrij spel gekregen. Er zijn plannen om het gebied een nieuwe invulling te geven, waarbij gedacht wordt aan een combinatie van natuur met verblijfsrecreatie. De Beijer Groep heeft Rho Adviseurs gevraagd om het proces te begeleiden en, in nauwe samenwerking, tot een gedragen plan te komen. Daarbij is de participatie van bewoners én natuurpartijen uit de omgeving erg belangrijk. Het participatieproces verloopt volgens het participatieplan dat op 10 februari 2022 is vastgesteld door de gemeenteraad van Berg en Dal. De ontwikkeling wordt in nauwe samenwerking met de gemeente uitgevoerd. In de bijlage bij deze brief treft u een schematisch overzicht van het (ontwerp)proces voor het gebied. lees hieronder verder

Inmiddels is de verkenningsfase (fase A) afgerond en starten we met de ontwerpfase (fase B). Graag willen wij u via deze brief informeren en uitnodigen om mee te denken over de verdere ontwikkeling in de polder Biesterveld. In 2022 zijn we van start gegaan met het verkennen van de aanwezige natuurwaarden in het gebied. Zo zijn meerdere ecologische onderzoeken uitgevoerd om te bepalen welke natuurwaarden aanwezig zijn en hoe deze bewaard en zo mogelijk versterkt kunnen worden.  Naast de onderzoeken zijn in deze eerste fase ook gesprekken gevoerd met natuurpartijen, verenigd in een natuurwerkgroep, en met de gemeente. Fase A heeft geresulteerd in een onderverdeling van het plangebied in verschillende deelgebieden, met een set mogelijkheden en beperkingen per deelgebied. Dit vormt het vertrekpunt voor Fase B: De ontwerpfase. In de ontwerpfase krijgt u in een aantal sessies de mogelijkheid om mee te denken over de invulling van het gebied. In de eerste inloopavond kunt u uw input geven op basis van een aantal ontwerpvoorstellen die wij ter voorbereiding hebben uitgewerkt.  We gaan daarover in gesprek, uw input nemen we mee bij de verdere uitwerking van de plannen. Deze leggen we u voor tijdens een tweede bijeenkomst, waarop wij opnieuw met u in gesprek gaan. De uitwerking van de plannen voor het gebied gebeurt met nadrukkelijke aandacht voor de aanwezige natuurwaarden en de belangen van de omgeving. Dat is een van de redenen dat we u vragen mee te denken bij de planvorming. Wij hopen dat u wilt meedenken en deelnemen aan de inloopavonden. Mocht u interesse hebben om deel te nemen aan één van deze avonden, dan kunt u zicht aanmelden bij Monique Smalbrugge van ons bureau via het adres monique.smalbrugge@rho.nl. Aanmelden graag voor 1 mei. Mocht u meer informatie over het project willen, bijvoorbeeld de voortgangsbrief die De Beijer recent naar de gemeente heeft gestuurd, dan kunt u dit ook melden via dit mailadres.