4 september 2015

Presentatie archeologisch onderzoek Leuth

Donderdagavond  presenteerden uitvoerende archeologen de resultaten van hun onderzoek in het Leuthse Kulturhus. In april 2014 heeft ARCADIS Nederland B.V. in opdracht van de gemeente Ubbergen een archeologisch onderzoek uitgevoerd in het kader van de aanleg van een nieuw sportveld ten zuiden van het huidige sportpark van voetbalvereniging VVLK in Leuth. Tijdens het onderzoek werd een randzone van een Romeinse nederzetting zorgvuldig opgegraven. Sindsdien zijn archeologen druk bezig geweest met het onderzoeken van alle aangetroffen vondsten en sporen. Tijdens het onderzoek werden opnieuw meerdere bijzondere ontdekkingen gedaan die in het nieuws kwamen. Zo is een pluk haar uit de Romeinse Tijd aangetroffen en de resten van een Romeinse scalp. Archeologen hebben zich bezig gehouden met het beantwoorden van de onderzoeksvragen: Wie woonde hier? Wanneer woonde men hier en met welk doel? Na anderhalf jaar presenteerden de uitvoerende archeologen de resultaten van dit onderzoek. Tevens werden ter plaatse een aantal van de meest bijzondere vondsten  getoond. Opvallend was wel dat het aantal belangstellende inwoners van Leuth achter bleef bij de andere belangstellenden. Omdat het echte onderzoek nog niet is afgerond en daar ook geen geld meer voor beschikbaar is, hebben de onderzoekers een crowdfunding project opgestart. Ze hopen zo alsnog het geld te krijgen, zodat het onderzoek kan worden voortgezet. zie www.voordekunst.nl/ontdek/erfgoed. zie de foto’s DSC_5116 archeologie naam

Het mysterie van Leuth                                                                             door Jan van Eck

LEUTH. In een vol bezet Kultuurhus in Leuth zijn donderdag 3 september jl. de in Leuth gevonden archeologische vondsten getoond en toegelicht. De vondsten zijn gedaan tijdens opgravingen bij de aanleg van het nieuwe sportterrein van VVLK aan de Pastoor van Tielstraat. Aan de hand van een power point presentatie werden drie interessante inleidingen gehouden. ‘Een rijke buit’, zo mag je de vondst wel noemen. Veelal uit de Romeinse periode 50-125 na Chr. Alle vondsten zijn beschreven en in twee volle vitrines getoond. Veel op draaischijven – een uitvinding van de Romeinen – vervaardigd aardewerk met prachtig gegraveerde figuren, fibulae (mantelspelden) en aardewerk uit Gallië. Maar ook een groot grafveld, dakpannen, waterputten voor mensen en drenkpoelen voor vee, dit alles wijzend op bewoning. Dat is dan ook wat de archeologen kunnen vaststellen: in Leuth heeft een Romeinse nederzetting gelegen. Waarschijnlijk waren de bewoners hogere militairen, welke deel uitmaakten van het 10e Romeinse Legioen dat in Nijmegen was gevestigd. Hoe groot die nederzetting was? Dat zullen we waarschijnlijk nooit te weten komen. De rest moet namelijk onder de hoger gelegen oeverwal – het dorp zelf – liggen. Dat vormt een blijvend mysterie. Maar er is nog een ander mysterie, dat wél kan worden opgelost. Er is namelijk ook een plukje zwart afgesneden haar gevonden en een schedel waarop zo bleek vóór, dan wel na de dood, klappen zijn uitgedeeld. De grote vraag is nu: horen die twee (haren en schedel) toe aan één en dezelfde persoon? Om dat te achterhalen moet een gespecialiseerd onderzoek in Engeland plaatsvinden, waar de expertise aanwezig is om dit te kunnen vaststellen. Dan ook zal blijken of de betreffende persoon een Leuthse voorouder is, dan wel een Romeins bewoner. Dat onderzoek vergt € 6000,- welks bedrag via crowdfunding (www.voordekunst.nl/ontdek/erfgoed) – een alternatieve wijze om een project te financieren, zonder bank of financieel tussenpersoon – verzameld wordt. Het mysterie van Leuth blijft dus vooralsnog een mysterie.

De twee vitrines met alle prachtige vondsten worden aan de Stichting Thornsche Molen in bruikleen gegeven om te worden tentoongesteld in het Informatiecentrum,.