17 juli 2012

Akkoord over herindeling Groesbeek, Millingen en Ubbergen

Millingen aan de Rijn, Groesbeek en Ubbergen worden één grote gemeente. De colleges van burgemeesters en wethouders hebben , zo lijkt het nu, dinsdag overeenstemming bereikt over een herindeling van hun gemeenten. Per 1 januari 2015 moeten volgens de colleges de drie opgaan in één nieuwe gemeente. Op 30 augustus komen in alle drie gemeenten de gemeenteraden bij elkaar. Die nemen dan een eerste besluit over het fusievoorstel. Aansluitend volgt in iedere gemeente een inspraakronde voor de burgers.

Gemeente_Grubbelingen_copy

Nu moet men zich nog gaan buigen op een nieuwe naam voor deze nieuwe gemeente. De naam Rijk van Nijmegen is een optie, maar de naam Berg en Dal omvat eigenlijk alles.

Colleges van B&W Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen willen per 1-1-2015 fuseren

 

De colleges van burgemeester en wethouders van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek hebben in de vergaderingen van 17 juli het herindelingsontwerp goedgekeurd. Daarmee stellen zij de gemeenteraden voor om te streven naar een fusie van deze gemeenten per 1 januari 2015. Doel is een economisch, bestuurlijk en landschappelijk sterke gemeente aan de oostflank van Nijmegen te gaan vormen. Op 30 augustus buigen de drie gemeenteraden zich over het ontwerp.

 

De fusie is volgens de colleges nodig om de volgende redenen:

  1. De drie gemeenten vormen samen een krachtige en mooie landelijke gemeente. Met behoud van de eigen identiteit per kern ontstaat een herkenbare gemeenschappelijke basis voor een sterke gemeente die qua sociale en economische structuur, mentaliteit en ambitieniveau evenwichtig in elkaar zit.
  2. Samen kan beter gebruik worden gemaakt van de sociale, ruimtelijke, landschappelijke en economische kansen en mogelijkheden.
  3. Samenvoeging van drie losse organisaties in één stevige ambtelijke organisatie levert minder kwetsbaarheid op, een betere dienstverlening en minder kosten.
  4. Samen is er sprake van efficiënter besturen én samen leggen de gemeenten meer gewicht in de schaal bij bestaande en nieuw te vormen samenwerkingsverbanden in de regio Nijmegen en daarbuiten.
  5. Het afstoten van taken door het rijk met bijbehorende bezuinigingen zorgt ervoor dat elke gemeente afzonderlijk veel moeilijker die taken naar behoren kan uitvoeren voor haar inwoners. Samen kunnen we dat veel beter aan.

 

Als de drie gemeenteraden eind augustus akkoord gaan, start begin september een inspraakperiode van acht weken waarin de inwoners hun mening over de herindelingsplannen kunnen geven. De gemeenteraden besluiten vervolgens in december definitief of ze via de provincie Gelderland aan het rijk vragen om hun drie gemeenten samen te voegen. Uiteindelijk moeten de Tweede en de Eerste Kamer akkoord gaan.

 

Een fusie van de gemeenten gaat verder op een ontwikkeling die al jaren gaande is. Op steeds meer terreinen werken de gemeenten samen (onder andere brandweer en ICT). Enkele jaren geleden zijn de hele ambtelijke apparaten van Millingen aan de Rijn en Groesbeek zelfs al gefuseerd.

De gemeenten zijn volgens de colleges op lange termijn te klein om alléén verder te bestaan. Dat geldt zeker voor Millingen aan de Rijn, dat met haar 5900 inwoners één van de kleinste gemeenten van het land is, maar óók voor Ubbergen en Groesbeek met resp. 9.400 en 18.200 inwoners. De nieuwe gemeente krijgt met ruim 34.000 inwoners een voldoende omvang om de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan. Er zijn ook verschillen tussen de drie gemeenten. Bijvoorbeeld op het gebied van voorzieningen en belastingen. Die zijn in kaart gebracht. De nieuwe gemeente krijgt voor de meeste zaken een termijn van 2 jaren om de verschillen weg te
werken. De belastingen moeten vanaf de start van de nieuwe gemeente voor iedereen gelijk zijn. Dat heet harmonisatie. De nieuwe gemeente is, zo blijkt uit onderzoek van de provincie, voldoende financieel krachtig om dit, zonder aantasting van het voorzieningenniveau, ook te kunnen.
Het herindelingsproces wordt gestuurd door een Stuurgroep, bestaande uit de burgemeesters en drie wethouders van de drie gemeenten, namens de colleges van B&W, met de gemeentesecretarissen en een projectleider als adviseur. De fractievoorzitters van de gemeenteraden vormen samen een klankbordgroep. Na besluitvorming in december gaat de stuurgroep aan de slag om de drie gemeenten in bestuurlijk, juridisch, administratief en organisatorisch opzicht tot één geheel te maken. Uiterlijk december 2014 moet dat klaar zijn. Voor meer informatie over dit bericht en het herindelingstraject is de projectleider, de heer Nico van den Bergh beschikbaar. Hij is te bereiken via voorlichting Groesbeek. Tel.nr. 14024 of voorlichting@groesbeek.nl.