6 mei 2013

Informatieavond Deltaprogramma Rivieren.

Hoe houden we ons rivierengebied veilig en aantrekkelijk? Dat is de inzet van het rapport Kansrijke strategieën voor de regio’s Waal, Merwedes en IJssel Zuid. De colleges van burgemeester en wethouders van Ubbergen en Millingen aan de Rijn organiseren een informatieavond over het rapport. Zowel raadsleden als inwoners van beide gemeenten zijn welkom. De informatieavond is op maandag 13 mei, aanvang 19.30 uur, in het dorpshuis De Sprong, Prins Bernhardstraat 3 te Ooij.  In Nederland is het belangrijk dat we maatregelen nemen om nu en in de toekomst veilig te blijven tegen hoog water en voldoende zoet water te hebben. Daarvoor heeft de regering het nationale Deltaprogramma ingesteld. Voor de lange termijn bestaat het Deltaprogramma uit verschillende deelprogramma’s. Eén daarvan is het deelprogramma Rivieren. Dit moet een antwoord geven op de vraag hoe we ons rivierengebied ook in de toekomst veilig en aantrekkelijk houden. In de toekomst worden hogere waterstanden op de rivieren verwacht. Daarom denkt de overheid nu al na over de maatregelen die nodig zijn om hogere waterstanden veilig te verwerken.  Onlangs heeft de provincie Gelderland een rapport uitgebracht waarin voor de regio’s Waal, Merwedes en IJssel Zuid kansrijke maatregelen staan. Met “kansrijke maatregelen” bedoelt men maatregelen die vanuit de waterbeheersing effectief kunnen zijn, zoals dijkversterkingen, dijkverleggingen en retentiegebieden. Naar de uitvoerbaarheid van de maatregelen is nog geen studie verricht.  Dit rapport is de start van een traject waarin uiteindelijk de regering besluit welke maatregelen uitgevoerd worden. De gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn liggen beide aan de rivier. Het rapport noemt ook kansrijke maatregelen in deze gemeenten. De provincie Gelderland geeft op deze avond uitleg over het uitgebrachte rapport en zal vragen hierover beantwoorden. De gemeenten Ubbergen en Millingen aan de Rijn zijn ook aanwezig om eventuele vragen te beantwoorden. En ineens is deze informatie weer actueel, want de regering heeft besloten om de Ooijpolder toch weer in haar plannen te betrekken als het gaat om Retentiebekken of overloopgebieden. Kom daarom in ieder geval naar deze avond om het laatste nieuws te horen en misschien uw mening te geven. Het Hoogwaterplatform heeft haar leden inmiddels weer ingelicht over de nieuwe ontwikkelingen. Ook op hun website.

Hoogwaterplatform.

 

Aan de leden en sponsoren
Een nieuwe dreiging: De Ooijpolder als retentiegebied
Het Deltaprogramma kijkt voor de lange termijn vooruit naar wat nodig is voor dewaterveiligheid. In 2100 moet volgens het Deltaprogramma 18.000 m3 opgevangen kunnenworden bij Lobith. Indiverse regio’s, waaronder de regio Gelderland wordt op ambtelijk enbestuurlijk niveau gewerkt aan een strategie voor
die waterveiligheid op de lange termijn (2050/2100). In dit kader is het ambtelijk rapport
Kansrijke Strategieën Waal, Merwedes enIJssel Zuid
(zie www.Hoogwaterplatform.nl)
verschenen. In dit rapport worden voor ons gebied als binnendijkse maatregel Retentie Rijnstrangen, Bypass Ooij/Groenlanden/Bisonbaai en Retentie Ooijpolder genoemd als kansrijke strategieën. De
kansrijke strategieën zijn in april voorgelegd aan de stuurgroepen Delta Maas en Delta Rijn.Daarna zal in de loop van dit jaar een voorkeursstrategie opgesteld worden die door de regio begin 2014 opgeleverd wordt. In april 2014 zal het Deltaprogramma Rivieren de uiteindelijk gekozen maatregelen voor vaststelling aanbieden aan de landelijk Stuurgroep Deltaprogramma. Uiteindelijk zal -naar verwachting in 2015 -het kabinet besluiten voor welke maatregelen gekozen wordt. Het Hoogwaterplatform heeft ondertussen, op verzoek van de gemeente Ubbergen, tweemaal overlegd met burgemeester Wilbers, wethouder Barber en wethouder Wassink van Millingen aan de Rijn. Burgemeester Wilbers heeft met wethouder Barber gesproken met gedeputeerde mevr. Mijers van de provincie Gelderland.
Onze kritiek op het verloop van het proces (geen inspraak) en onze (zowel Hoogwaterplatform als gemeenten) stellingname over de inhoud van de rapportage(geen retentie) is duidelijk naar voren
gebracht. Wat is het verschil tussen noodoverloopgebied en retentiegebied?
Was er in het begin van deze eeuw sprake van de Ooijpolder als noodoverloopgebied, nu wordt er gesproken over retentie Ooijpolder. Er is een duidelijk verschil tussen retentie en noodoverloopge
bied. Retentie maakt deel uit van het structureel beschermingssysteem tegen hoogwater, zoals
ook bv. dijkverhoging of -verlegging. Noodoverloopgebied wordt pas ingezet als uiterste maatregel als het hoogwater een uitzonderlijk hoog peil bereikt. Een retentiegebied zal vaker in werking treden dan een noodoverloopgebied, het waterpeil en de schade zullen in het retentiegebied lager zijn, maar vaker voorkomen. Ook wordt het onderscheid retentiegebied en noodoverloop geringer naarmate de waterstand waarbij retentie in werking treedt hoger ligt. Voor de bewoners van de Ooijpolder maakt het niet veel uit of het water 2 of 3 meter hoog staatof nog hoger. De bewoners zullen moeten worden
geëvacueerd en hun huizen alsook alle ander gebouwen moeten als verloren worden beschouwd.
( Retentiebekkens en noodoverloopgebieden. Prof. W.van Ellen 2004).
Bericht HOOGWATERPLATFORM
2 mei 2013

Onze kritiek op de bovengenoemde ambtelijke studie komt hierop neer:
1. Van publicaties en besluiten uit het verleden hebben de opstellers van het rapport geenkennis of doelbewust geen gebruik gemaakt. In 2005 heeft het toenmalige kabinet de Ooijpolder als noodoverloopgebied afgewezen omdat dit niet rendabel en onvoldoende effectief zou zijn. Er is in de Ooijpolder niets veranderd ten opzichte van de situatie in 2005,afgezien van de geul die in de Millingerwaard gegraven gaat worden, dus waarom zou de haalbaarheid veranderd zijn?
2. Er is een grote faalkans bij het inzetten van een retentiegebied. In de motivering van het kabinetsbesluit van 2005 wordt o.a. opgemerktdat er sprake is van grote onzekerheid bij deberekening van de extreme waterstand, wat betekent dat de retentie/overloop totaal ineffectief kan blijken (bijvoorbeeld als het middel al voor 100% is ingezet terwijl het extreme hoogwater daarna nog aanhoudt). Dit is dus een groot  bezwaar tegen het überhaupt inzetten van retentie/overloop als middel van hoogwaterbestrijding.
3.Van samenwerking of overleg met de Duitse buren is geen sprake geweest.
De opstellers van het rapport denken twee retentiegebieden te kunnen plannen aan de grens met de
oosterburen. Men beschrijft dat als kansrijk zonder enig overleg met de Duitsers, terwijl toch bij retentie Ooijpolder langs de grens een dijk van zo’n 5 à 6 meter hoog zal moeten worden opgericht.
4. Er is sprake van vooringenomenheid van de opstellers..
Mogelijke maatregelen bij de Merwedes worden zeer kostbaar genoemd, maar bij retentie heeft men blijkbaar helemaal niet naar de kosten gekeken. De opstellers wijzen ook dijkverhoging/versterking voorbarig af omdat dit tot spanning en problematische ruimtelijke opgaven zou leiden. Tot slot wordt
retentie gezien als de onvermijdelijke oplossing, terwijl alternatieven (zoals een combinatie van een dijkenstrategie en een ruimtelijke strategie) niet onderzocht worden .
5. Er is sprake van onverenigbaarheid van uitgangspunt en de voorgestelde maatregel retentie. Een van de uitgangspunten is “Grote ingrepen vanuit waterveiligheid worden gekoppeld aan gebiedsontwikkeling zodat het gebiedr als geheel op vooruit gaat”. Dit is niet te bereiken bij retentie Ooijpolder. Het gebied zal wel verminkt worden. We moeten ons er goed van bewust zijn dat er nog geen besluit is genomen om de
Ooijpolder als retentiegebied aan te wijzen, maar het is er het Hoogwaterplatform alles aan gelegen te voorkomen dat uiteindelijk retentie Ooijpolder als kansrijke strategie wordt gehandhaafd. Om de gemeenteraden en de burgers te informeren is door de gemeente Ubbergen en de gemeente Millingen aan de Rijn een Informatieavond Deltaprogramma Rivieren op maandag 13 mei, aanvang 19.30 uur, in Dorpshuis De Sprong te Ooij aangekondigd. De provincie Gelderland geeft op deze avond uitleg over het uitgebrachte rapport en zal vragen beantwoorden. Laten we daar met zoveel mogelijk mensen heengaan om te laten zien dat er voor retentie Ooijpolder geen enkel bestuurlijk en maatschappelijk draagvlak is.
Namens het bestuur van het Hoogwaterplatform.
Harry Sanders, voorzitter