20 december 2012

Groesbeek, Ubbergen en Millingen worden een gemeente

Millingen, Ubbergen en Groesbeek gaan m.i.v. 1 januari 2015 een grote gemeente vormen aan de oostflank van Nijmegen. De drie gemeenteraden gaven donderdagavond definitief het groene licht. In Millingen en Ubbergen gebeurde dat unaniem, in Groesbeek stemden de lokale partijen VOLG en Sociaal Groesbeek tegen. Nadat het besluit op drie verschillende locaties was genomen, verzamelden burgemeesters, wethouders en gemeenteraadsleden zich in het gemeentehuis van Beek. Daar werd een toast uitgebracht op de toekomstige gemeente. Een meerderheid is, zoals het nu lijkt,  voor de naam Berg en Dal, maar dat besluit de dan nieuwe raad pas in 2015. zie persbericht.

 

1
Persbericht
Millingen aan de Rijn, Ubbergen, Groesbeek, 21 december 2012
Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek akkoord met herindeling
Gisteravond hebben de gemeenteraden van Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek in hun afzonderlijke raadsvergaderingen definitief ingestemd met een fusie van de drie gemeenten per 1 januari 2015. Hiermee is een belangrijke stap gezet in de herindeling. De vervolgstap is dat de gemeenteraden via de provincie Gelderland aan het rijk vragen om hun drie gemeenten samen te voegen. Uiteindelijk moeten de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan.
De gemeenteraden gezamenlijk hebben met 37 stemmen voor en 4 stemmen tegen groen licht gegeven voor de herindeling. In Millingen aan de Rijn en Ubbergen waren de raden unaniem voor de fusie. In Groesbeek waren VOLG en Sociaal Groesbeek tegen.
Wat ging vooraf
De gemeenteraden hebben hun definitieve goedkeuring voor de herindeling gegeven op basis van het herindelingsadvies. Het herindelingsadvies is het vervolg op het herindelingsontwerp dat op 30 augustus 2012 door de gemeenteraden is vastgesteld. Met dit instemmend besluit ging de officiële acht weken durende periode van start waarin het herindelingsontwerp ter inzage lag. Tijdens deze periode konden inwoners en andere belanghebbenden hun zienswijze (mening over) op het herindelingsontwerp kenbaar maken.
Het herindelingsadvies is in te zien en te downloaden via de herindelingswebsite www.MUGherindeling.nl. In het advies worden alle voor- en tegenargumenten uit de ingediende zienswijzen opgesomd en beantwoord.
Vervolgstappen herindeling
Het herindelingsadvies wordt doorgestuurd naar Gedeputeerde Staten (GS) van Gelderland met het verzoek om het met een positief advies door te leiden. De verwachting is dat GS begin 2013 een besluit nemen. Als GS instemmen met de herindeling dan luidt het advies van de Provincie Gelderland aan de minister van Binnenlandse Zaken om de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek per 1 januari 2015 samen te voegen tot één gemeente.
Voor meer informatie over dit bericht en de herindeling kunt u contact opnemen met het Projectbureau Herindeling, telefoon: 06- 477 97 609. U kunt uw vragen uiteraard ook per mail stellen: a.huisken@groesbeek.nl.
Meer informatie over de herindeling vindt u op de website www.MUGherindeling.nl