6 november 2007

Informatie avond conceptplan verkeer

 dscf2258  Maandagavond is in het dorpshuis De Sprong te Ooij een informatieavond gehouden over het conceptplan verkeersonderzoek buitengebied (Ooijpolder) Een behoorlijk aantal belangstellenden was naar de Sprong gekomen om mee te discussieren over de nieuw te nemen verkeersmaatregelen m.b.t. de veiligheid in de polder. zie foto's

 

 

 Ooijpolder helemaal als veilige 60km-zone  (Bron: De Gelderlander)

Veel inwoners ervaren de polderwegen als onveilig

OOIJ – De wegen van het buitenge­bied in de Ooijpolder moeten alle­maal ingericht worden als duur­zaam veilige 60-kilometer-zone. Dat is de beste manier om de pol­der verkeersveilig te krijgen. Alle kruisingen moeten gelijkwaardig worden: overal krijgt rechts voor­rang. Dat zijn de conclusies van het adviesbureau Advin, dat het af­gelopen halfjaar een verkeerson­derzoek heeft uitgevoerd voor de gemeente Ubbergen.
Voor het buitengebied geldt al een maximumsnelheid van 60 kilome­ter per uur, met uitzondering van Hubertusweg, Thornsestraat en Botsestraat. Aan de meeste wegen is dat niet te zien. Bestuurders heb­ben dan ook niet meteen in de ga­ten dat ze moeten afremmen.
Volgens Advin kan dat veranderen als het begin van de zone wordt aangegeven met een duidelijke ‘poort': aan weerszijden van de weg een 60-kilometerbord en een kalklijn over de weg met nog een aanduiding ‘60'. Op het midden van de weg moeten de witte stre­pen juist ontbreken. Verder zou­den die wegen aan twee kanten een fietsstrook moeten krijgen.
De aanbevelingen werden gister­avond gepresenteerd in dorpshuis De Sprong in Ooij tijdens een in­formatieavond over verkeersveilig­heid. Ongeveer vijftig inwoners van de gemeente Ubbergen waren er op af gekomen.
Uit onderzoek blijkt dat inwoners veel wegen in het buitengebied als onveilig ervaren, maar dat er geen enkele ‘black spot' te vinden is. Dat is een kruising of wegdeel waar de afgelopen drie jaar min­stens zes ongevallen hebben plaats­gevonden, waarbij gewonden of doden zijn gevallen. Uit metingen kwam wel naar voren dat er veel te hard wordt gereden op de Hu­bertusweg (Ooij), Weverstraat (Ke­kerdom) en in Erlecom. 

Commentaar webmaster: Mijns inziens wordt het alleen maar gevaarlijker als  alle wegen straks buiten de bebouwde kom van gelijke orde worden. Dan moet je als automobilist aan elke fietser van rechts voorrang verlenen. Enkele jaren geleden hebben ze dat juist willen voorkomen, toen de regel: Rechts gaat voor voor fietsers, werd ingevoerd. In de eerste plaats bevordert dat zeker niet de doorstroming en in de tweede plaats zullen er veel fietsers en automobilisten zijn, die daar niet mee om kunnen gaan. Dan wordt het i.p.v veiliger een stuk onveiliger. Volgens de statistieken hebben wij zelfs een hele veilige polder. Veel overlast van het verkeer is subjectief.

 

door Geert Willems (De Gelderlander)

ERLECOM – Er moeten in Erlecom rigoureuze verkeersmaatregelen ge­nomen worden om de verkeersvei­ligheid te verhogen.
Dat adviseert het bureau Advin uit Oss, die in opdracht van de ge­meente Ubbergen een verkeerson­derzoek heeft uitgevoerd in de Ooijpolder.
In mei werden gedurende twee weken metingen verricht op ne­gentien locaties in de polder, waar­onder ook op de Erlecomseweg. Veel automobilisten reden er te hard.
Advin denkt dat bij de twee be­bouwdekomborden van Erlecom een veel duidelijkere ‘poort' gecreëerd moet worden, zodat au­tomobilisten in de gaten hebben dat zij een dorp in rijden. Ook zou het asfalt vervangen moeten wor­den door stenen. De weg zou ver­der een stuk smaller moeten wor­den.
Die maatregelen leiden er uiteinde­lijk toe dat er een duidelijk ver­schil komt tussen de Erlecomse­weg binnen en die buiten de be­bouwde kom. Die aanbevelingen, die gisteren werden gedaan, zijn een steun in de rug voor de actievoerende Erle­commers die al jaren klagen over de verkeersveiligheid in hun dorp. Als noodmaatregel plaatste de ge­meente een paar weken geleden tij­delijke paaltjes om de bestuurders tot lagere snelheden te dwingen.
Er moet een duidelijk verschil ge­creëerd worden tussen de Erle­comseweg binnen en buiten de bebouwde kom. Dat kan met een verschillend wegdek.

 Commentaar webmaster: Deze zelfde (behalve de klinkers, maar dat is niet te betalen)suggestie had ik een paar maanden geleden gedaan. Daar is zo'n bureau dus niet voor nodig.


 

Verkeersonderzoek buitengebied (polder)

In het buitengebied (polder) van de gemeente Ubbergen worden veelal de plattelandswegen als onveilig ervaren. Dit komt doordat deze, vaak smalle, wegen worden gebruikt door zowel autoverkeer, vrachtverkeer, motoren als (brom)fietsverkeer. De gemeente Ubbergen wil zich nu gaan richten op de verbetering van de verkeersveiligheid van de zogenaamde plattelandswegen. Voor het opstellen van een plan ter verbetering van de genoemde wegen is een adviesbureau ingehuurd dat een verkeersonderzoek heeft uitgevoerd.
Dit onderzoek bestond uit drie delen:

  • verkeersmetingen die gehouden zijn in Mei 2007 (snelheid, richting, voertuigcategorieën)
  • workshopavond op 3 september 2007 voor belangorganisaties uit de gemeente Ubbergen
  • enquête van verkeersonveilige situaties (hierop zijn ca. 85 reacties bij de gemeente Ubbergen binnengekomen)

De resultaten van de verkeersmetingen, van de workshopavond en van de enquête hebben geleid tot een conceptplan, dat gericht is op de uitvoering van maatregelen voor de komende jaren. Door de gemeente Ubbergen zal een informatieavond worden georganiseerd waarin dit conceptplan wordt toegelicht en waar u van harte voor bent uitgenodigd. De informatieavond vindt op maandag 5 november 2007, om 20.00 uur in dorpshuis "De Sprong" te Ooij.

Slechts 1 procent deed mee aan verkeersenquête
85 inwoners vulden een enquete in.

door Geert Willems (De Gelderlander)

 OOIJPOLDER – Het is de vraag of po­litiek over het verkeer in het buitenge­bied. Volgens het adviesbureau Ad­vin hebben ze echter ook een aan­tal brieven, die inwoners in de loop der jaren naar de gemeente hebben gestuurd, voor het onder­zoek Ubbergen de resultaten van het verkeersonderzoek, die begin deze week zijn gepresenteerd, wel serieus gaat nemen. Ruim een half­jaar is adviesbureau Advin bezig ge­weest om de verkeersveiligheid in de Ooijpolder in kaart te brengen, maar tijdens de informatieavond kwam de vraag op of de gegevens wel zo betrouwbaar zijn.
Zo hebben slechts 85 inwoners van de gemeente Ubbergen de en­quête ingevuld. Dat is ongeveer 1 procent van de bevolking. „ Zijn de gegevens dan wel representatief", vroegen diverse aanwezigen zich af. En: zijn het niet vooral de men­sen die iets veranderd willen heb­ben die reageren, terwijl de mees­ten gewoon tevreden zijn hoe het gesteld is met de verkeersveilig­heid.
Ook op een workshopavond in september was de respons laag. Als de raadsleden en ambtenaren niet meegerekend worden, blijft er nog maar een handjevol toeschou­wers over dat heeft meegepraat gebruikt. Bij enquête, workshop en brieven kwamen wel diverse problemen naar voren. Er is geen veilige route voor fietsers bij Erlecom, er rijdt te veel sluipverkeer door de polder van en naar Nijmegen, het parke­ren op de dijk en het is te druk op de Ooijse Bandijk.
Verder zijn er ook twijfels over de gegevens die zijn verworven uit de metingen die in mei zijn verricht. Vooral het tijdstip lijkt nogal onge­lukkig gekozen. Op negentien loca­ties in de Ooijpolder is rond de He­melvaart het verkeer geteld. „Pre­cies in een week dat er geen klei­wagens over de dijk hebben gere­den", aldus inwoners van Erlecom. Als die massaal uitrukken – dat ge­beurt enkele keren per jaar – dan is het volgens de Erlecommers echt gevaarlijk op de dijk.
In die telweken was het ook slecht weer, volgens anderen, zodat er nauwelijks motoren zijn geteld. Volgens veel polderbewoners ver­oorzaken de groepjes motoren die meestal in de weekeinden over de dijken rijden en soms scheuren, veel overlast. „ Uit ons onderzoek blijkt dat de motoren geen pro­bleem zijn", aldus Advin.
redactie. nijmegen@gelderlander.nl Er hebben maar weinig inwoners van Ubbergen meegedaan aan het verkeersonderzoek. Ook de tellingen zijn verricht in een week die niet representatief is.