28 februari 2023

Pas op de plaats voor plannen revitalisering Mallemolen in Groesbeek

De Mallemolen in Groesbeek.

De gemeenteraad van Berg en Dal wil sociaal cultureel centrum De Mallemolen in Groesbeek vernieuwen. Het college van burgemeester en wethouders heeft daarvoor de afgelopen tijd 2 modellen uitgewerkt, in overleg met de gebruikers. Door verschillende oorzaken zijn de bouwkosten voor die modellen veel hoger dan het bedrag dat de raad had begroot. Daarom maakt het college pas op de plaats en vraagt de raad om een besluit hoe nu verder te gaan. Lees hieronder verder.

Kosten
De raad heeft in 2021 het financieel plafond voor revitalisatie van De Mallemolen bepaald op
€ 5.650.000,-. De ramingen van de kosten van de modellen zijn hoger dan het plafond dat de
raad heeft vastgesteld. Dit komt onder andere door de huidige overspannen markt. Model 1
gaat uit van de verhuizing van Fanfare Wilhelmina en OJC Maddogs naar De Mallemolen.
De bouwkosten voor dit model worden geraamd op afgerond € 8.730.000,-. Dit is inclusief
BTW en exclusief inrichtingskosten en tijdelijke huisvestingskosten. Model 2 gaat niet uit van
de verhuizing van de verenigingen. De kosten voor dat model worden geraamd op afgerond
€ 7.540.000,-.
Hoe nu verder?
Het college wil de raad tijdens een thema-avond informeren over het gelopen proces en de
totstandkoming van de modellen. Tijdens de avond wil het college de raad de 4 scenario’s
schetsen voorleggen die nu mogelijk zijn:
 De bouwplannen uitstellen. Daarbij moet wel een oplossing komen voor het
Montessorionderwijs. En moet de gemeente op korte termijn energiebesparende
maatregelen nemen in De Mallemolen.
 De ambities bijstellen. Alleen renoveren en verduurzamen in plaats van vernieuwen.
 De bouwplannen voortzetten en hopen dat de bouwkosten dalen door dalende
prijzen.
 Kijken of de kosten van sloop en nieuwbouw nog afwijken van de kosten van
revitalisatie. Nieuwbouw biedt de andere mogelijkheden voor het terrein en mogelijk
ook voor het gebied rond De Mallemolen.
Op basis van de thema-avond maakt het college een nieuw voorstel voor de gemeenteraad