16 november 2017

Nieuwe contracten zorgaanbieders regio Nijmegen vanaf 2018

Donderdagmiddag vond in de Trèveszaal van het stadhuis te Nijmegen een persconferentie plaats waarbij wethouder Bert Frings van Nijmegen, samen met de wethouders van de samenwerkende omliggende gemeenten uit de doeken deed wat de plannen zijn met de samenwerking van deze gemeenten met de zorgverleners. Daarbij bleek dat deze gemeentes het contract met met meer dan de helft van het aantal zorgverleners gaan schrappen. Vanaf volgend jaar gaan ze nog maar verder met 58 partijen in plaats van de 200 partijen die nu zorg verlenen. Een aantal zorgaanbieders stapt naar de rechter, waaronder Zahet uit Beek.  Van de 200 zorgaanbieders hadden er vervolgens maar 125 ingeschreven. Nijmegen werkt wat betreft de inkoop van zorg samen met Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen en Mook en Middelaar. Wethouder Bert Frings (Nijmegen) is duidelijk over de criteria die vanaf 2018 gelden voor bedrijven die zorg aanbieden zoals begeleid wonen, dagbesteding en thuiszorg. Frings: “Het gaat om kwaliteit, kwaliteit en kwaliteit”.’ Verder verklaarde hij dat de afgevallen zorgaanbieders  wel hun lopende zorgtraject mogen afmaken.  Het gaat hier om ongeveer 500 cliënten, die nog van hen zorg krijgen. De officiële gunning gaat pas na 28 november in. Tot dan kunnen de afgewezen zorgverleners nog in beroep.

 

Nieuwe contracten zorgaanbieders regio Nijmegen vanaf 2018

De gemeenten in de regio Nijmegen (Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen) sluiten per 1 januari 2018 nieuwe contracten af met zorgaanbieders. Met een aantal organisaties die nu Wmo-zorg of Jeugdhulp bieden in de regio, wordt het contract volgend jaar niet voortgezet. Cliënten van deze organisaties kunnen hun zorgtraject in principe gewoon met de huidige zorgverlener voortzetten. Zij ontvangen hierover uiterlijk 15 december een brief van hun gemeente.

Het gaat om zorg vanuit de Wmo (begeleiding, dagbesteding, kortdurend verblijf) of Jeugdhulp (begeleiding, dagbesteding, dagbehandeling, behandeling, kortdurend verblijf).

Gecontracteerde aanbieders vanaf 2018
Op de website robregionijmegen.nl (Zorgaanbieders 2018-2021) staat welke zorgaanbieders in 2018 een contract met de regiogemeenten hebben. Voor  inwoners die hulp ontvangen van deze aanbieders verandert er niets.

Niet-gecontracteerde aanbieders
Op bovenstaande website staat ook welke organisaties vanaf 1 januari 2018 géén contract meer hebben met de regiogemeenten. De regio is in gesprek met de aanbieders over de gevolgen hiervan voor cliënten. Het uitgangspunt van deze gesprekken is dat deze aanbieders hun zorgtraject met de huidige cliënten gewoon afronden volgens de beschikking. Als de zorgaanbieder hiertoe geen kans ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente zal er actief op toezien dat dit gebeurt.

Heeft de cliënt na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt hij/zij hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld het sociaal wijkteam) en een advies over passende gecontracteerde zorgaanbieders.

Vragen
Cliënten ontvangen uiterlijk op 15 december een brief van hun gemeente met definitieve informatie over de gevolgen van deze aanbesteding van zorgcontracten. Tot die tijd kunnen zij terecht bij hun eigen zorgaanbieder als zij vragen hebben.

Al eerder verschenen persbericht.

Dit is een gezamenlijk persbericht van de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen.

 

Meer partnership met minder partijen

Regio Nijmegen sluit nieuwe zorgcontracten af met een strenge selectie op kwaliteit. 

De Regio Nijmegen, bestaande uit de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Heumen, Mook en Middelaar en Nijmegen, sluit 1 januari nieuwe contracten af met zorgaanbieders voor minimaal drie jaar. De voorlopige gunning telt 58 aanbieders van zorg in natura: ambulante diensten in de Wmo en Jeugdhulp. 125 organisaties hadden zich voor de aanbesteding ingeschreven, bij de selectie stond voor de Regio Nijmegen kwaliteit voorop. Voor de inwoner is er met 58 aanbieders nog wel keuzevrijheid van zorgaanbieder. Inwoners die zorg krijgen van een organisatie met een aflopend contract, maken hun traject in principe nog af bij de huidige zorgaanbieder.

Wens tot meer partnership met minder zorgaanbieders

Sinds de decentralisatie in 2015 had de regio te maken met een grote hoeveelheid gecontracteerde zorgaanbieders in de Regio Nijmegen. Vanwege de grote hoeveelheid partijen kan er niet goed recht worden gedaan aan het model van partnership: het zijn te veel zorgaanbieders om allemaal nauw contact mee te houden voor de gemeenten. Daardoor is het moeilijk om zicht te krijgen op de kwaliteit van de zorg bij al die aanbieders. Anderzijds zijn de kosten van zorg afgelopen jaren ook enorm gestegen, de gemeenten hebben geconstateerd dat het grote aanbod aan aanbieders de vraag ook heeft doen toenemen omdat zorgaanbieders ook zelf op zoek gegaan naar cliënten. De vermindering van aanbieders was wenselijk: de gemeenten krijgen meer contact en kunnen dan meer sturen op goed onderlinge samenwerking en het bereiken van de doelen (1 gezin-1 plan, zelfregie, participatie, perspectief en samenhang in de zorg). Deze beweging vindt op meerdere plaatsen in het land plaats. Sommige gemeenten beperken zich tot een aantal hoofdaannemers en een aantal onderaannemers, de regio Nijmegen heeft gekozen voor selectie op kwaliteit en heeft vooraf geen aantal aanbieders bepaald.

Nieuwe selectie zorgaanbieders

De 58 partijen die een contract krijgen, bestaan uit zowel grote als kleine zorgaanbieders, en nieuwe en bestaande partijen. De Regio Nijmegen heeft de afgelopen drie jaar veel kennis opgedaan over de werkwijze van de zorgaanbieders, en die kennis is gebruikt voor de selectie van de nieuwe contracten. De selectie van partijen vond plaats op beroepsbekwaamheid, kwaliteitsbeleid, referenties, kwaliteit van het hulpverleningsplan, bereik en de participatie van specifieke doelgroepen, betaalbaarheid en tenslotte het duurzaamheidsbeleid zowel in milieu (gebiedsgericht werken) als personeel. 

Wat betekent dit voor inwoners?

Bij de zorgaanbieders die niet-gegund worden zitten ook aanbieders die nu al zorg verlenen. Zoals het er nu uitziet betreft het 700 cliënten in deze regio (waarvan 450 uit Nijmegen). Dit is ongeveer 5% van het totaal aantal cliënten. Voor deze inwoners geldt dat hun zorgtraject in principe door de huidige zorgaanbieders wordt afgerond. Als de zorgaanbieder hier geen kans toe ziet, dan zorgt deze in overleg met de cliënt voor een goede overdracht naar een andere zorgaanbieder. De gemeente zal er actief op toezien dat dit gebeurt.

Is na dit traject een nieuwe indicatie voor zorg nodig, dan krijgt de cliënt hierover een gesprek met de lokale toegangspoort tot zorg (bijvoorbeeld sociale wijkteams) en een advies over passende aanbieders. De 700 cliënten waarvoor dit geldt, ontvangen na de definitieve gunning van de contracten (in december) persoonlijk bericht van hun gemeente, waarin staat wat dit voor hen persoonlijk betekent. Cliënten die nu al vragen hebben over dit bericht, kunnen alle informatie vinden op de website: www.robregionijmegen.nl of hun gemeente bellen op 14 024.