5 februari 2017

Brandbrief i.v.m. weghalen hoogwerker brandweer uit de gemeente Berg en Dal.

De PvdA Berg en Dal heeft een brandbrief gestuurd naar het bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid.  Ook burgemeester Mark Slinkman en het college hebben inmiddels actie ondernomen. De hoogwerker van de brandweer, die nu gestationeerd is in de brandweerkazerne van Groesbeek, staat namelijk op het punt te verdwijnen uit de gemeente Berg en Dal. De partij maakt zich er zorgen over, juist omdat er nu al vraagtekens zijn bij de brandveiligheid in de gemeente. Daar heeft PvdA 1,5 jaar geleden al vragen over gesteld en op dit moment is men bezig om de achterstand bij de brandveiligheid in zorginstellingen in te lopen. De hoogwerker is de afgelopen jaren diverse keren ingezet in de gemeente en onlangs nog bij een aantal grote branden.  De politieke partij doet een dringend verzoek het besluit onmiddellijk terug te draaien. Ook het CDA in de gemeente Berg en Dal heeft inmiddels een dergelijke brief verstuurd.

 

 

Brief van de PvdA.

Er bereiken ons verontrustende berichten over het geheel verdwijnen van de hoogwerker uit onze gemeente Berg en Dal. Een dergelijk besluit is om meerdere redenen overantwoord en onwenselijk. Vandaag hebben wij hierover dan ook een brief gestuurd aan de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid. Ook de burgemeester en het college hebben aangegeven onze zorgen hieromtrent te delen. Onderstaand de brief die vandaag is verzonden. We houden jullie uiteraard op de hoogte!

Geacht bestuur,

Wij zijn geschrokken van het  onderzoek dat momenteel wordt uitgevoerd om te komen tot een herverdeling van reddingsvoertuigen. Gelet op de huidige verdeling over de regio  betekent dit waarschijnlijk  het verdwijnen van de hoogwerker uit onze gemeente.

Geschrokken met name vanwege de zorgen die wij hebben over de brandveiligheid in onze gemeente. 

Daar hebben wij gegronde redenen voor.

Zoals u weet zijn de ODRN, De Veiligheidsregio Gelderland-Zuid en onze gemeente hard bezig om de in november 2015 geconstateerde achterstanden bij de brandveiligheid in onze zorginstellingen in te lopen. Dit proces is in volle gang en nog zeker niet voltooid.

Het is ons daarom nog steeds niet duidelijk hoe het met die brandveiligheid op dit moment gesteld is. Het sein “brandveilig” is wat ons betreft dan ook zeker nog niet afgegeven!

U weet namelijk ook dat er op dit moment, om aan onze wettelijke zorg- en toezichtplicht te voldoen en greep te houden op het proces, onze wethouder nog steeds elke maand moet worden ingelicht over de voortgang.

Wij hebben hierover regelmatig contact met het gemeentebestuur omdat we daarover al anderhalf jaar geleden vragen hebben gesteld, waarna zorgelijke achterstand werd geconstateerd.

Hoe het met het andere gemeentelijk vastgoed gesteld is weten wij nog niet omdat de prioriteit nu ligt bij onze tientallen zorginstellingen. Gerust zijn we daar dus ook nog niet op. Als de achterstand hier is ingelopen gaan we over naar de overige gebouwen. Kortom, er is nog veel onzeker en nog veel werk te verzetten.

Het is dus erg wrang te moeten constateren dat deze onverantwoord zorgelijke situatie voor de Veiligheidsregio geen reden is om van deze verslechtering van de operationaliteit van onze brandweer, door het wegnemen van de hoogwerker, af te zien!

Wij doen daarom een dringend verzoek aan u om deze beslissing onmiddellijk terug te draaien.

Met vriendelijke groet,

Thieu Hoeken

Martijn Schmiermann

Afschrift : Gemeentebestuur Berg en Dal, Fractievoorzitters gemeenteraad, pers

Voor onze eerdere berichten over de brandveiligheid in onze gemeente Berg en Dal, zie onder meer:

Van de fractie deel 9: Schriftelijke vragen Toezicht brandveiligheid en update Staatsbosbeheer

Zie ook de Informatienota inspecties brandveiligheid zorginstellingen (M43) onder punt B68 van de carrouselvergadering van 8 december 2016 (agenda http://www.bergendal.nl ) en via de navolgende link kun je onder andere onze vragen aan het college herover vinden: EVEN HIER KLIKKEN

Wordt vervolgd…!

Brief van het CDA

Berg en Dal, 6 februari 2017. Onderwerp: Brandbrief dekkingsplan regionale brandweer Gelderland-Zuid. 

Aan de directeur Veiligheidsregio Gelderland-Zuid

Mevrouw Drs. M.R. van Veen

Postbus 1120

6501 BC Nijmegen

 

Mailadres: info@vrgz.nl 

Geachte mevrouw van Veen, 

Naar aanleiding van de brief van de Burgemeester van de gemeente Berg en Dal d.d. 6 februari 2017 en de brief van de P.v.d.A Berg en Dal (ontvangen op 3 februari jl.) inzake de gevolgen van aanstaande besluitvorming over verschuivingen binnen het dekkingsplan Regionale Brandweer in Gelderland-Zuid, spreek ik namens de CDA-fractie van de gemeenteraad Berg en Dal mijn grote zorg uit. 

Ik verwijs graag naar de inhoudelijke feiten en argumenten, maar ook naar de geschiedenis van de stationering van het redvoertuig (ladderwagen) in Groesbeek, zoals verwoord in de bovengenoemde brief van de Burgemeester Slinkman.  De CDA-fractie heeft in indertijd volledig ingestemd met het investeren in een adequate en veilige brandweerzorg binnen de gemeente en het toenmalige samenwerkingsverband MUG. De veiligheid van inwoners en brandweermedewerkers staat voor de CDA-fractie voorop. Mijn fractie vindt het onacceptabel als de veiligheid van mensen in gevaar komt en is van mening dat het redvoertuig in Groesbeek (gemeente Berg en Dal) gestationeerd moet blijven. 

Er is door onze gemeente door de jaren heen veel geïnvesteerd in een zo optimaal mogelijke brandweerzorg (aanschaf voertuigen en overig materieel, aanpassing brandweerkazerne) en daar wil mijn fractie niet op inleveren. De CDA-fractie is bereid om optimale brandweerzorg te blijven financieren en ervaren deze zorg dan ook als een regionale en een gezamenlijke verantwoordelijkheid. De CDA-fractie ziet dan ook niets in het verschuiven van het huidig materieel, maar denkt meer aan uitbreiding als blijkt dat er onvoldoende dekking is binnen het regiogebied. Wij vragen de directeur en het algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Gelderland-Zuid om de voorgenomen herschikking te heroverwegen. Ik zie graag dat de VRGZ de deelnemende gemeenten informeert over de aanstaande besluitvorming. 

Met vriendelijke groet, Namens de CDA-fractie gemeente Berg en Dal, Rob Verheijen, fractievoorzitter