19 december 2015

Groesbeek peilt mening inwoners over vluchtelingen

De vestiging van een asielzoekerscentrum of (crisis)noodopvang voor vluchtelingen leidt in veel gemeentes tot commotie. Mensen voelen zich overvallen of niet serieus genomen. De gemeente Groesbeek, per 1 januari Berg en Dal, nodigt inwoners daarom uit om al in een vroeg stadium mee te denken over de opvang van vluchtelingen. Elke gemeente in Nederland moet een bijdrage leveren om de instroom van vluchtelingen in ons land goed op te vangen. De gemeente Groesbeek/Berg en Dal zal daarom vroeg of laat de vraag van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor opname van vluchtelingen binnenkrijgen. Die vraag ligt er nu nog niet, maar we willen ons goed voorbereiden op het moment dat het verzoek er komt. De gemeente staat achter de opvang van vluchtelingen, én wil dat zo doen dat de mening van onze inwoners- en specifiek kwetsbare doelgroepen- goed gewogen meegenomen wordt in de besluitvorming over de manier waarop. Er zijn drie soorten opvang. Crisisopvang, die van korte duur is, nl. enkele dagen. Noodopvang, voor de duur van enkele maanden. En de huisvesting van vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning, de zogenaamde statushouders. Dit laatste is een standaard taak van de gemeente. Berg en Dal

Op onze website (menublok linksboven, Meedenken vluchtelingenopvang) kunnen inwoners aangeven hoe ze denken over de opvang van vluchtelingen. Over de zorgen en/of angsten die ze hebben bijvoorbeeld. Of over welke soort opvang (crisis- of noodopvang of reguliere huisvesting) ze wel of juist niet vinden passen in hun dorp of wijk. Het kan ook gaan over de aantallen mensen die men denkt te kunnen opnemen in de plaatselijke gemeenschap. Inwoners kunnen ook meedenken over geschikte of ongeschikte (crisis)noodopvanglocaties. Mensen die zich willen aanmelden om een bijdrage te leveren aan dagbesteding voor vluchtelingen kunnen dat ook aangeven. Elke reactie behandelen we uiteraard vertrouwelijk.
Burgemeester Mark Slinkman is verantwoordelijk voor de opvang. “We hebben een moeilijke opgave te volbrengen als gemeenschap. Dat lukt beter als het een gezamenlijk proces wordt. Samen met inwoners en lokale vrijwilligers kunnen we vluchtelingen een thuis ver van huis bieden.”
De gemeente stelt de reactiemogelijkheid op de website een aantal weken open. In de loop van januari 2016 maakt de gemeente de balans op en koppelt dit terug naar de samenleving. “Hoe, dat laten we ook afhangen van de reacties zelf. Het moet tenslotte maatwerk zijn en dat gaat de gemeente niet vooraf al helemaal vastleggen”, aldus de burgemeester.