12 juni 2014

Raad van State stelt de gemeente Ubbergen inzake de Uitzichttoren op de Sterrenberg in het ongelijk

SterrenbergBij beslissing van 11 juni 2014 heeft de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State het College van Burgemeester en Wethouders van Ubbergen in het ongelijk gesteld in zijn beroep tegen de uitspraak van de Rechtbank Gelderland waarbij de omgevingsvergunning voor de heroprichting van de toren is vernietigd, met de opdracht aan het College om, met inachtneming van hetgeen in die uitspraak is overwogen, een nieuw besluit te nemen.  De gronden voor het oordeel van de Afdeling zijn tweeërlei:  Er zijn twee Wabo (omgevings)vergunningen vereist. Eén voor de bouw van de uitzichttoren en één voor het aanleggen van 8 meter lange palen, als fundering van de toren. De gemeente heeft ten onrechte volstaan met één omgevingsvergunning voor de bouw van de toren.  Ten onrechte is door de gemeente niet onderzocht of met het aanbrengen van die palen de archeologische waarden in de bodem niet onevenredig worden aangetast.  Voor onze stichting is positief dat er geen nieuwe rapportage moet worden uitgevoerd over eventuele aantasting van beschermde natuurwaarden. Deze aantasting is volgens de Afdeling niet in het geding. Ook heeft de Afdeling aandacht besteed aan de omstandigheid dat de oorspronkelijke toren niet meer kan worden herbouwd. De Afdeling zegt daarover dat de gemeente “zich terecht op het standpunt heeft gesteld dat de verleende omgevingsvergunning niet vereist dat de authentieke uitkijktoren wordt herbouwd, maar dat ook een replica is toegestaan”.  De stichting zal de gemeente vragen om met inachtneming van deze twee punten nieuwe omgevingsvergunningen te verlenen aan de heer Terwindt, zodat de toren vervolgens daadwerkelijk kan worden gerealiseerd.  Namens de Stichting tot Behoud van Monument en Landschap in de gemeente Ubbergen,   Govert Janssen, voorzitter