8 juni 2014

Herindeling een feit

De wet voor herindeling van de gemeenten Millingen aan de Rijn, Ubbergen en Groesbeek is een feit. Deze is op 5 juni gepubliceerd in het Staatsblad. Ze treedt daarom de dag na publicatie in werking. Dus m.i.v. 6 juni j.l. Voorlopig heet de nieuwe gemeente, de gemeente Groesbeek.DSC_0799a

Wet van 14 mei 2014 tot samenvoeging van de gemeenten Groesbeek,

Millingen aan de Rijn en Ubbergen

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen samen te voegen;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

§ 1. Opheffing en instelling van gemeenten

Artikel 1

Met ingang van de datum van herindeling worden de gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen opgeheven.

Artikel 2

Met ingang van de datum van herindeling wordt de nieuwe gemeente Groesbeek ingesteld, bestaande uit het grondgebied van de op te heffen gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen, zoals aangegeven op de bij deze wet behorende kaart.

§ 2. Overige bepalingen

Artikel 3

Voor de nieuwe gemeente Groesbeek wordt de op te heffen gemeente Groesbeek aangewezen voor de toepassing van artikel 36 van de Wet algemene regels herindeling, in verband met de toepassing van de instructies en reglementen, bedoeld in dat artikel.

Artikel 4

Voor de op te heffen gemeenten Groesbeek, Millingen aan de Rijn en Ubbergen wordt de nieuwe gemeente Groesbeek aangewezen voor de toepassing van de volgende bepalingen van de Wet algemene regels herindeling:

  • a. artikel 39, tweede lid, in verband met de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen;

  • b. artikel 41, derde lid, in verband met de deelneming aan gemeenschappelijke regelingen;

  • c. artikel 45, tweede lid, in verband met de overgang van rechten en verplichtingen in verband met de voorziening van drinkwater, elektriciteit en gas.

Artikel 5

  • 1. Voor de nieuwe gemeente Groesbeek wordt een tussentijdse raadsverkiezing als bedoeld in artikel 52, tweede lid, onderdeel a, van de Wet algemene regels herindeling gehouden.

  • 2. Met de voorbereiding van de tussentijdse raadsverkiezing wordt de op te heffen gemeente Groesbeek belast.

  • 3. Indien de datum van herindeling valt binnen twee jaar voor de datum waarop de reguliere verkiezingen voor de leden van de gemeenteraden ingevolge de Kieswet moeten worden gehouden, vinden deze verkiezingen niet plaats in de gemeente die bij deze wet is ingesteld.

  • 4. De zittingsperiode van de leden van de raad van de nieuwe gemeente eindigt in de in het derde lid bedoelde situatie gelijk met de zittingsperiode van de leden van de raden van de overige gemeenten die volgt op de eerste verkiezingen voor de gemeenteraden na de datum van herindeling.

Artikel 6

In het gestelde onder «Gelderland-Zuid» in de bijlage bij artikel 8 van de Wet veiligheidsregio’s vervallen met ingang van de datum van herindeling «Millingen aan de Rijn,» en «Ubbergen,».

Artikel 7

In het gestelde bij kieskringnummer 6, in de tabel, bedoeld in artikel E1, eerste lid, van de Kieswet, vervallen met ingang van de datum van herindeling «Millingen aan de Rijn,» en «Ubbergen,».

Artikel 8

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle Ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.histnoot

Gegeven te Wassenaar, 14 mei 2014

Willem-Alexander

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, R.H.A. Plasterk

Uitgegeven de vijfde juni 2014

De Minister van Veiligheid en Justitie, I.W. Opstelten