25 juli 2011

Bewoners Erlecomsedam niet blij met parkeerverbod

Diverse bewoners van de Erlecomsedam in Ooij zijn niet blij met het onlangs (7 juli) door de gemeente Ubbergen ingestelde parkeerverbod voor een groot gedeelte van de Erlecomsedam voor hun woningen. Tot voor kort was hier wel een parkeerverbod, maar dat gold niet voor de hele weg. Er was een verspringend parkeerverbod d.m.v. gele strepen op het wegdek aangebracht, waardoor op sommige stukken wel geparkeerd kon worden, zodat ook de bewoners en hun gasten de auto kwijt konden. Het enige probleem daarbij was de handhaving. Er werd slechts sporadisch bekeurd en het gevolg was, dat veel bezoekers van de Bisonbaai hun auto gewoon in het parkeerverbod parkeerden, ondanks het feit, dat ze voor 2 Euro de hele dag in het weiland naast Oortjeshekken konden parkeren. De bewoners zijn vooral gepikeerd over het feit, dat ze niet in de besluitvorming zijn gekend. Het algehele parkeerverbod is zonder hun medeweten ingesteld en werd pas op 14 juli 2011 gepubliceerd in de Rozet. De situatie is nu, na plaatsing van de borden, erg verwarrend geworden, omdat de gele onderbroken strepen er ook nog staan. De bestuurders zijn nu geneigd om zich daar aan te houden. De buurt vreest ook, dat bij een geheel lege dijk de bestuurders harder zullen gaan rijden. De snelheid wordt er nu door de wisselend geparkeerde auto’s uit gehouden. zie de foto’s.

DSC_5627_Erlecomsedam

Verkeer

Verkeersbesluit parkeerverbodszone Ooijse Bandijk en Erlecomsedam

Burgemeester en wethouders van Ubbergen hebben besloten:

een parkeerverbodszone in te stellen op de Ooijse bandijk en de Erlecomsedam (vanaf aansluiting Koningin Julianalaan tot net voorbij de Kruisstraat) middels het plaatsen van borden.

Dit besluit ligt ter inzage tot 25 augustus.

Tegen dit besluit kunt u binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking een bezwaarschrift indienen bij het college van Burgemeester en wethouders, Postbus 201, 6573 ZJ Beek-Ubbergen. Het bezwaarschrift moet op grond van artikel 6:5 van de algemene wet bestuursrecht zijn ondertekend en gedateerd en tenminste uw naam en adres vermelden, een omschrijving van dit besluit en de gronden van het bezwaar.

Als u bezwaar maakt, kunt u daarnaast bij een spoedeisend belang om een voorlopige voorziening verzoeken bij de Voorzieningsrechter van de Rechtbank te Arnhem, sector Bestuursrecht, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem.

Voor het indienen van een voorlopige voorziening moet een griffierecht worden betaald. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.

Meer informatie: Heeft u vragen over dit verkeersbesluit? Neem dan contact op met mevrouw M. Vink-Van Leest via telefoonnummer 14024.