29 april 2011

Open Dag bij de Beijer in Kekerdom

Speciaal voor de inwoners van Dodewaard, gemeente Neder-Betuwe, hield de fa. De Beijer in Kekerdom vrijdagmiddag “Open Dag” op hun terrein in Kekerdom. Ze hadden op veel bezoekers gehoopt, maar dat viel, volgens directeur Han de Beijer, toch een beetje tegen. Er waren relatief weinig bewoners gekomen. Het gros van de ruim 30 bezoekers waren op een andere manier betrokken bij een eventuele verhuizing. Zo was Co Verdaas als gedeputeerde van de provincie aanwezig en waren er een aantal statenleden van de provincie Gelderland. Maar ook raadsleden van de gemeente Neder-Betuwe en de wethouders Martin Schuurman (Milieu en mobiliteit) en Hans Keuken (Ruimtelijke Ordening). Deze laatste twee toonden zich erg positief over het bedrijf zoals het nu in Kekerdom geexploiteerd wordt, maar ook de andere bezoekers waren daarover zeer positief. zie de foto’s
DSC_7605wethouders_copy
Op de foto de wethouders Martin Schuurman (l) en Hans Keuken

Bron: De Gelderlander. (290411)
door Rob van der Velden

Denderend vrachtverkeer, stof en geluidsoverlast. Inwo­ners van Dodewaard vrezen de komst van De Beijer. Van­daag kunnen zij komen kij­ken in Kekerdom.

V
eel inwoners van Dode­waard zien met angst en beven de komst van op­en overslagbedrijf De Beijer naar hun dorp tegemoet.

Volgens de leiding van het nu nog Kekerdomse bedrijf hebben veel Dodewaarders echter een verte­kend beeld. „ Iedereen die hier zelf een kijkje neemt krijgt al snel een ander, positiever beeld van ons”, zegt directeur Han de Beijer. „Van de Kekerdomse bevolking hebben we nooit klachten gekregen. Veel mensen hier vinden het jammer dat we weg moeten. Wij hebben niets te verbergen voor de inwo­ners van Dodewaard.”

Als het aan de directie van De Beijer ligt, blijft het bedrijf zitten waar het zit. Maar dat is geen op­tie meer. Na het hoogwater in de jaren negentig besliste de politiek dat de rivieren meer ruimte moe­ten krijgen, onder meer in de Mil­lingerwaard. „Wij weten dan ook al meer dan tien jaar dat we moe­ten verhuizen”, zegt De Beijer.

„We konden twee dingen doen: ons met hand en tand verzetten of met de provincie op zoek gaan naar alternatieve terreinen.”

De provincie kocht in juli 2010 de locatieWaalwaard in Dodewaard aan. Verontruste bewoners richt­ten daarop de vereniging Dijkbe­waking Dodewaard op. Zij vrezen met name het vrachtverkeer, tot wel vierhonderd bewegingen per dag. Bedrijfsleider Theo Reijnen van De Beijer zegt begrip te heb­ben voor die angst, maar wijst er­op dat het een piekbelasting be­treft. „ Gemiddeld rijden er per dag 250 tot 300 vrachtwagens af of aan. Maar desondanks zijn ook wij van mening dat er een goede ont­sluiting moet komen, via een rond­weg voorbij het dorp.”

Is die er eenmaal, dan zal volgens Reijnen vrijwel niemand in Dode­waard iets merken van de bedrij­vigheid op deWaalwaard. Hij tracht dat aan te tonen via een wandeling over het huidige bedrijfsterrein. Over vele hectares verspreid liggen overal grotere en kleinere bulten met tientallen soor­ten bouwmaterialen als zand, grind, split, steen en klei. Daarvan wordt 90 procent per schip aange­voerd, afkomstig van al of niet ei­gen groeves in Duitsland, België, Schotland en Noorwegen. Kranen en shovels zorgen voor de bela­ding van de vrachtwagens.

Reijnen: „We staan hier op vijftien meter van de zeefinstallatie en van geluidsoverlast is nauwelijks spra­ke. Laat staan op grotere afstand.

Bij verhuizing naar Dodewaard moeten nieuwe installaties zelfs ge­bouwd worden volgens BBT, ofte­wel best beschikbare techniek.”

Dat De Beijer, zoals Dijkbewaking Dodewaard stelt, ingeschaald dient te worden als een bedrijf in milieu­categorie 5, is volgens directeur Han de Beijer dan ook absolute on­zin. „Bij categorie 5 praat je bij­voorbeeld over een asfaltfabriek.

Wij zitten nu in categorie 3.2 en zouden bij de aanvraag van een nieuwe vergunning in categorie 4 komen. Evenals een steenfabriek.” Het enige waar ook volgens De Beijer de schoen wringt is de ont­sluiting. „Van een paar honderd vrachtwagens per dag door het centrum van Dodewaard wordt niemand blij. Vandaar ook dat wij een goede ontsluiting als voor­waarde voor de verhuizing naar Dodewaard zien. Alleen dan be­schouwen wij deWaalwaard als een volwaardig alternatief.”

Bron De Gelderlander 300411.

Niet gemeente maar provincie beslist over verhuizing De Beijer

DODEWAARD – Niet de gemeente Neder-Betuwe maar Gedeputeerde Staten van Gelderland beslist in het uiterste geval of zand- en grindhandel De Beijer uit Kekerdom zich in Dodewaard mag vestigen. Tot nog toe gingen veel bewoners van Dodewaard ervan uit dat de eigen gemeenteraad het laatste woord zou hebben in deze kwestie.

Op de vrijdagmiddag gehouden open dag van De Beijer in Kekerdom liet Gelders gedeputeerde Co Verdaas er echter geen misverstand over bestaan dat het dagelijks bestuur van de provincie de verhuizing er door zou kunnen drukken als de plaatselijke politiek het laat afweten. In dat geval kan GS de gemeenteraad buitenspel zetten door het aannemen van een zogeheten inpassingsplan voor de vestiging van De Beijer in Dodewaard.

De open dag in Kekerdom was door De Beijer georganiseerd voor de bewoners van Dodewaard. De directie wilde de dorpelingen daarmee de kans bieden zich zelf een beeld te vormen van het op- en overslagbedrijf dat in het kader van Ruimte voor de Rivier weg moet uit Kekerdom.

In totaal kwamen er nog geen vijftig bezoekers op de open dag af, onder wie voornamelijk Dodewaardse gemeenteraadsleden en Gelderse statenleden. In Dodewaard wil De Beijer een vergunning voor maximaal 400 verkeersbewegingen per dag. Zowel directeur Han de Beijer als de Dodewaardse bevolking stelt een ontsluiting via een directe verbinding met de A15 als voorwaarde. Tot nog toe weigert de provincie echter garanties te geven voor de miljoenen kostende aanleg daarvan.