7 februari 2010

Aftrap project Groene Leefruimte in Beek en Ubbergen

Gedeputeerde Harry Keereweer van de provincie Gelderland verrichtte zaterdagmorgen, samen met wethouder Leidy van der Aalst van de gemeente Ubbergen de aftrap van het project "Groene Leefruimte" in Beek en Ubbergen. Zij waren, samen met buurtgenoten en andere belangstellenden waaronder burgemeester Paul Wilbers en wethouder Ria Barber naar het terrein aan de Gelderhorstlaan in Beek gekomen om daar te starten met het project, dat de groenstrook langs de Ubbergse "Rijksweg" zoals de provinciale weg nog steeds genoemd wordt, te veranderen in een groen- en speelplek. Zij mochten al eersten de houtsnippers op de plek verspreiden, waar straks een wandelpad komt. Na deze officiële handeling konden de andere belangstellenden hetzelfde doen en zich vervolgens wijden aan de andere werkzaamheden op dit terrein. De belangstelling voor deze actie was behoorlijk groot. Zie de foto’s


door Loes van den Heuvel, De Gelderlander

Een kilometerslange speeltuin
Buurtbewoners gingen zater­dag aan de slag om de groen­strook langs de Rijksweg van Beek tot Ubbergen om te toveren tot speel-, struin­en wandelplek.

Drassige grond, een dam­pende hoop houtsnip­pers, bezwete voorhoof­den en vuile broeken: zaterdag hebben buurtbewoners in Beek alles op alles gezet tijdens de aftrap van het project ‘Groene Leefruimte’. Van Beek tot Ubber­gen wordt de enorme groenstrook langs de Rijksweg, in totaal meer dan drie kilometer, omgetoverd tot een plek om te spelen, wande­len, struinen en elkaar tegen te ko­men. Vrijwilligers helpen met ho­veniersbedrijf De Overhaag het stuk grond het eerste duwtje in de goede richting te geven.
„Nu moeten de paden worden ge­maakt. Op andere zaterdagen gaan we aan houten speeltoestellen wer­ken”, vertelt Wim van Eck van De Overhaag.
Over twee tot drie jaar is het pro­ject klaar en kan er worden geno­ten van ravotplekken, struinpa­den, maar ook speciaal groen, zo­als huwelijksbomen: pasgehuw­den mogen hun eigen boom plan­ten. En wat te denken van geur­en smulplekken? Paden met geuri­ge rozenstruiken, appel- en noten­bomen en mooie bloemen gaan de zintuigen prikkelen.
Linda van den Akker uit Beek, één van de initiatiefneemsters en moe­der van twee kinderen, vertelt hoe het idee tot stand kwam. „Hier in de buurt is een aantal nieuwbouw­projecten. Voorheen stond hier een school met een schoolplein waar de kinderen vaak speelden.
Dat verdween voor de nieuw­bouw, waardoor er te weinig speel­ruimte was.”
Van den Akker liep langs de groen­strook, waar destijds nog pony’s graasden, en zag een groen speelge­bied voor zich. De gemeente kon zich meteen vinden in het idee.
„Het wachten duurde wel lang, vanwege de subsidieaanvragen.
Maar nu kunnen we dan eindelijk beginnen”, zegt Van den Akker verheugd, terwijl ze haar kruiwa­gen nog eens volgooit.
Buurtbewoonster Rosien Hamaker is ook één van de vrijwilligers. Sa­men met dochter Mare (3) en zoon Abel (5) zet ze de schouders eronder, terwijl zoon Simon (1) vanuit de kinderwagen toekijkt.
Hamaker heeft net een kruiwagen vol houtsnippers op het pad in wording gestort.
„ Het is leuk om hier te werken. De participatie van de buurtbewoners spreekt me aan. Veel mensen hel­pen mee. Bovendien is het voor de kinderen geweldig dat ze later kun­nen zeggen: ‘ Hier heb ik aan mee­gewerkt’.”

Persbericht.

Waar pony’s grazen, kunnen ook kinderen spelen! Dat was in 2007 het antwoord van wethouder Leidy van der Aalst op de vraag van bewoners naar nieuwe speelruimte voor hun kinderen. Meer huizen betekende meer kinderen en minder speelruimte. Beek zou haar naam als groenste dorp van Nederland geen eer aan doen als de oplossing niet in het groen werd gezocht. Zo ontstond het project de Groene Leefruimte met als doel: groen en woonomgeving weer dichter bij elkaar te brengen.

Het idee is verder uitgewerkt in een door Spectrum opgesteld projectplan i.s.m. de Gelderse Sportfederatie. De provincie Gelderland heeft subsidie verstrekt en steeds meer partijen zijn erbij betrokken.

De groenstrook langs de Rijksweg, vanaf het dorp Ubbergen tot de Smorenhoek in Beek, wordt dé plek om in het groen te spelen, te wandelen, te struinen en elkaar tegen te komen. Er komen geur- en smulplekken en er worden huwelijksbomen geplant. Het enthousiasme wordt steeds groter. Verbinden is het sleutelwoord. Verbinden van de bewoners met het groen en met elkaar, maar ook van de dorpen met de polder en omgekeerd.

Met de inrichting van het deelproject Gelderhorstlaan, waar het allemaal begon, is het gedeelte van Ubbergen tot de Verbindingsweg in Beek klaar. Het Bronnenbos wordt ontwikkeld bij de nieuwbouw van de Havo. Er komt een wandelbrug over de Rijksweg en er is een struinpad van de waterkerskwekerij tot de Gelderhorstlaan aangelegd door Via Natura.

Maar het project is hiermee nog niet af. In het tweede deel van de Verbindingsweg tot de Smorenhoek komt een tuin waar vergeten groenten worden gekweekt waarbij samengewerkt wordt met het verzorgingshuis ’t Höfke en de basisschool. Achter het Kulturhus wordt aangesloten bij de natuurlijke inrichting van de speelruimtes van de school en de kinderopvang. Nog een stukje verder wordt het dierenweitje opnieuw ingericht als ontmoetingsplek voor jong en oud en ook het laatste stuk tot aan de Smorenhoek zal samen met bewoners worden ingevuld.

Na tweeënhalf jaar voorbereiding wordt het tijd voor een feestje. Op zaterdag 6 februari a.s. van 10.00 tot 11.00 uur vindt bij de Gelderhorstlaan in Beek de officiële aftrap van het project Groene Leefruimte plaats. Na de aftrap begint de werkzaterdag, want inbreng van de bewoners is een absolute voorwaarde om het project te doen slagen.

Waar: Gelderhorstlaan te Beek-Ubbergen
Datum 6 februari 2010
Tijd: 10-11 uur

Iedereen, jong en oud is vanaf 10 uur welkom. Er is een tent met koek en ‘zopie’.

Om 10.30 uur zal wethouder Leidy van der Aalst na een korte toelichting samen met bewoners de openingshandeling verrichten. Van 11.00 tot 15.00 uur is de eerste werkzaterdag.

Aangeraden wordt om laarzen aan te doen en een schop mee te nemen voor de openingsactiviteit. De grootte van de schop is niet van belang. Degenen die mee willen helpen met de werkzaterdag wordt aangeraden werkkleding aan te trekken en, voor zover voorhanden, ook een kruiwagen mee te nemen.

Ontwerp en inrichting van het deelproject Gelderhorstlaan zijn in overleg met de buurt tot stand gekomen. In het schetsontwerp van bureau Natuurlijk Groen zijn de eerste ideeën verwerkt. De aanleg en inrichting worden verzorgd door hoveniersbedrijf de Overhaag. Buurtbewoners helpen mee met de aanleg door middel van een aantal werkzaterdagen (± 8). Ook bij het toekomstig onderhoud worden de bewoners betrokken.
Bron± De Gelderlander