26 februari 2009

FREE Nature organiseert een onthekdag.

FREE Nature heeft woensdag een opruimdag georganiseerd in de Ooijpolder in het gebied, dat vroeger toebehoorde aan Broer Reijnen (Monnikkenwaai). Onlangs is daar de stal verwijderd en het gebied is sedert enige tijd eigendom van Staatsbosbeheer. Er is een nieuwe afrastering geplaatst en het gebied wordt toegankelijk gemaakt voor de gallowayrunderen en de Konikpaarden. Woensdag werd door een een aantal vrijwilligers de oude afrastering verwijderd. zie de foto’s


Afgelopen woensdag hebben medewerkers van ARK en FREE een perceel in de Groenlanden ‘onthekt’. Dat willen zeggen dat de rasters rond het perceel zijn verwijderd, waardoor het nu begraasd kan gaan worden door de Konik-paarden en Galloway-runderen.
Dit perceel, dat in eigendom was bij Broer Reijen en dat tot voor kort o.a gebruikt werd om paard te rijden, was reeds tijdens de ruilverkaveling overgedragen aan Staatsbosbeheer. Ten tijde van de overdracht was echter bedongen dat na 2009 het gebruik over zou gaan."


Hekwerk Ooijpolder verwijderd
Ooij.
Op een paar hectare binnen­dijkse grond in de Ooijpolder, bij huiskamercafé Oortjeshekken, zijn dezer dagen de afrasteringen ver­wijderd. Op het terrein dat ooit van boer Broer Reijnen was, en waarop tot voor kort een kleine schuur met paarden stond, is zo de weg vrij gemaakt voor flora én fauna. De eerste gallowayrunderen en konikspaarden zijn al gesigna­leerd.
‘ Bevrijding van de natuur’, zo noemt Fokko Erhart van stichting Free Nature, kuddebeheerder in de Ooijpolder, de opruimdag. „Voor flora en fauna is het heel be­langrijk dat natuurgebieden aan­eengeschakeld worden. Zo zie je dat op de grens van percelen die af­gerasterd zijn heel veel soorten planten voorkomen. Als die grens weg is, zorgen de dieren voor een verspreiding van zaden over een veel groter oppervlakte.”
Voor de galloways en koniks zelf is vooral het verwijderen van prikkel­draad van belang. „ Ze kunnen zich daar lelijk aan verwonden.”
(Bron: de Gelderlander van 280209)