4 oktober 2008

Feestelijke opening veeoversteek

 

 Vrijdagmiddag 3 oktober is de veeoversteek voor grote grazers op de Ooijse Bandijk te Ooij op feestelijke wijze geopend. Na een inleiding van Arjan Snel, districtshoofd Rivierenland Staatsbosbeheer,  in het kantoor/werkschuur van Staatsbosbeheer liepen de genodigden al wandelend door het natuurgebied naar de veeoversteekplaats, waar de sprekersaftrap werd gedaan door Piet Winterman, directeur Staatsbosbeheer Regio Oost, met als volgende sprekers Jan van der Meer, wethouder van Nijmegen en Paul Wilbers, burgemeester van Ubbergen, die elk op hun beurt konden reageren op het nieuwe inrichtingsplan. De officiële opening bestond uit het inleggen van de puzzelstukken van dit nieuwe plan. Daarmee was de veeoversteek geopend en het inrichtingsplan officieel gepresenteerd. 6 Konikpaarden gingen daarna de veeoversteek  testen door deze over te steken. zie de foto's
 dscf4210veeoversteek  dscf4271veeoversteek

  Persbericht.

Een buitengewone Buitenpolder in Ooij.

Waalkade Nijmegen verbonden met Bisonbaai door uitvoering inrichtingsplan Stadswaard en Oude Waal.

Met een ludieke puzzel openen 3 oktober a.s. burgemeester Paul Wilbers, wethouder Jan van der Meer en regiodirecteur Staatsbosbeheer Piet Winterman de verbinding van het buitendijkse gebied de Oude Waal met het binnendijkse gebied de Groenlanden. Genodigden en geïnteresseerden lopen om 15.00 uur vanaf het kantoor van Staatsbosbeheer naar de oversteekplaats voor de grote grazers waar een puzzel van het gebied  in elkaar wordt gezet. Nadat de drie sprekers elk kort hun reactie op de plannen hebben gegegeven zullen is daarmee de oversteek geopend. Een aantal konikpaarden zullen dan voor de eerste maal  de oversteek gebruiken. Deze oversteek voor grote grazers zorgt voor de verbinding tussen beide gebieden. Zo is er weer een deel van de legpuzzel om gebieden aan elkaar te koppelen gereed. Want uiteindelijk worden alle natuurgebieden tussen Millingen aan de Rijn en Nijmegen met elkaar verbonden waarmee uitvoering gegeven wordt aan de Ecologische Hoofdstructuur. Het nieuwe inrichtingsplan van de Stadswaard en de Oude Waal geeft aan hoe de uitvoering in deze gebieden er uit gaat zien.

Het inrichtingsplan maakt duidelijk onderscheid tussen beide gebieden als het gaat om recreatie en beheer. In de Stadswaard kan het publiek kennis maken met de natuur in de uiterwaarden. Er komt er een speelbos waar kinderen fijn kunnen spelen en ravotten, kunnen spelen met zand, water en klei en waar ze hutten mogen bouwen. Een wandelbrug over het Meertje vergroot de toegang van de stad naar de uiterwaarden. De Stadswaard wordt door de voorziene ingrepen een veel dynamischer uiterwaard; zo wordt er een nevengeul gegraven waardoor de beleving van natuur groter en ook avontuurlijker wordt.

Het gebied de Oude Waal is een laag dynamisch gebied, met erg hoge natuurwaarden. Een gebied waar riet- en moerasvogels leven. Het inrichtingsplan voorziet in de Oude Waal meer mogelijkheden voor deze soorten. Water wordt langer vast gehouden, waardoor  de omstandigheden voor het riet gunstiger worden. De kwaliteit van het riet  verbetert en de verruiging door andere planten wordt tegengegaan. Op andere plaatsen worden condities geschapen voor de ontwikkeling van nieuw riet. Dit komt ten goede van de in het riet levende vogels zoals de waterral, de rietgors, blauwborst, rietzanger en karekiet. Misschien broedt er in de toekomst zelfs weer een roerdomp of een bruine kiekendief. De natte graslanden trekken grutto's, tureluurs, steltkluten, zomertaling en slobeenden aan.

In de toekomst zal de dijk nog meer als uitkijkpost worden gebruikt om de vogelsoorten goed te bekijken.

Het inrichtingsplan is tot stand gekomen in samenwerking met een groot aantal betrokken partijen waaronder Via Natura, Hengelsportvereniging de Voorn, St. werkgroep Milieu Nijmegen, Stichting Ark, Flora en Faunawerkgroep Gelderse Poort, IVN-Nijmegen, Vogelwerkgroep Nijmegen, Vogelbescherming Nederland, Natuurmuseum Nijmegen, gemeente Beek-Ubbergen, gemeente Nijmegen, waterschap Rivierenland,