11 augustus 2008

Kleibaggermachine staat illegaal

 De in Ooij aan de Spruitenkamp geplaatste kleibaggermachine staat daar nog steeds "illegaal". Deze z.g. excavateur is daar door de Stichting Van Steen en Natuur geplaatst als een monument uit de Steenfabriekstijd. Dit industriële stuk erfgoed dient nu als bezienswaardigheid en staat daar met toestemming van de eigenaar in een weiland. Later is hiervoor een "bouwvergunning" aangevraagd, maar dat is nog steeds niet rond. Een buurtbewoner, alsmede de Belangenvereniging tot Behoud van  Bewoonbare monumenten hebben tijdens de bezwarenprocedure bezwaar gemaakt, waarbij de buurtbewoner heeft aangetekend, niet te kunnen begrijpen dat een dergelijk voorwerp wel geplaatst mag worden en zijn, als paardenstallen geplaatste container niet. Op onderstaande foto's de beide bouwwerken waarvoor vergunning is aangevraagd en welke op 100 meter uit elkaar staan.
 dscf7359sprkamp  dscf7360sprkamp

Bron: De Gelderlander 

OOIJ – De antieke kleibaggermachine, die sinds de laatste week van 2007 in een weiland bij de Spruitenkamp staat, is nog steeds illegaal. Die zogenoemde excavateur is een souvenir aan de tijd dat de steenindustrie nog bloeide in de polder.

Het apparaat is vorig jaar in allerijl naar Ooij getransporteerd. De stichting Van Steen en Natuur moest het stukje industrieel erfgoed snel op de plaats van bestemming krijgen, zodat ze een toegezegde subsidie kon ontvangen.

Het gevaarte mag er officieel echter helemaal nog niet staan, omdat de stichting Van Steen en Natuur eerst een bouwvergunning moet hebben. Die hebben zij ook al ruim een halfjaar geleden aangevraagd – toen stond de stalen machine er dus al – maar tot voor kort heeft de gemeente Ubbergen geen tijd gehad om die in behandeling te nemen.

Tot voor kort, want inmiddels hebben burgemeester en wethouders besloten dat zij de bouwvergunning willen verlenen. De excevateur als attractie voor fietsers en wandelaars blijven staan.

Voor een dergelijke bouwvergunning moet echter wel een inspraakprocedure doorlopen worden. Omwonenden en andere belanghebben krijgen zes weken de tijd om eventuele bezwaren naar voren te brengen.

Die protesten zijn er, bleek uit twee brieven die eerder dit jaar op de burelen van het gemeentehuis in Beek zijn terecht gekomen. Eén van de omwonenden en de Belangenvereniging tot behoud van Bewoonbare Monumenten hebben hun verbazing uitgesproken over de gang van zaken. OOIJ – De antieke kleibaggermachi­ne, die sinds de laatste week van 2007 in een weiland bij de Sprui­tenkamp in de Ooij staat, is nog steeds illegaal.
Die zogenoemde excavateur is een souvenir aan de tijd dat de steenin­dustrie nog bloeide in de polder. Het apparaat is vorig jaar in allerijl naar Ooij getransporteerd. De stichting Van Steen en Natuur moest het stukje industrieel erf­goed snel op de plaats van bestem­ming krijgen, zodat ze een toege­zegde subsidie kon ontvangen.
Het gevaarte mag er officieel ech­ter helemaal nog niet staan, omdat de stichting Van Steen en Natuur eerst een bouwvergunning moet hebben. Die heeft zij ook al ruim een halfjaar geleden aangevraagd – toen stond de stalen machine er dus al – maar tot voor kort heeft de gemeente Ubbergen geen tijd gehad om die in behandeling te ne­men.
Tot voor kort, want inmiddels heb­ben burgemeester en wethouders besloten dat zij de bouwvergun­ning willen verlenen. De exceva­teur als attractie voor fietsers en wandelaars blijft staan.
Voor een dergelijke bouwvergun­ning moet echter wel een inspraak­procedure doorlopen worden. Om­wonenden en andere belangheb­ben krijgen zes weken de tijd om eventuele bezwaren naar voren te brengen.
Die protesten zijn er, bleek uit twee brieven die eerder dit jaar op de burelen van het gemeentehuis in Beek zijn terecht gekomen. Eén van de omwonenden en de Belan­genvereniging tot behoud van Be­woonbare Monumenten hebben hun verbazing uitgesproken over de gang van zaken.
„We zijn niet tegen die machine", zegt een van de protesterende be­woners, „maar we willen er wel even op wijzen dat de gemeente met twee maten meet. We hebben hier een container staan voor onze paarden en daarvoor krijgen we maar geen vergunning. Een ander stalen gevaarte is weer geen pro­bleem.
Toch zullen we geen offici­eel bezwaar indienen. We weten dat die machine voor veel polder­bewoners bepaalde emoties op­roept, omdat hun familie in de steenfabriek gewerkt heeft. We hebben wel handtekeningen inge­zameld, om te laten zien dat nie­mand bezwaar heeft tegen onze container."
Ubbergen wil vergunning geven voor excavateur; omwonenden in Ooij vinden dat gemeente met twee maten meet, maar zullen geen bezwaar aantekenen.