14 maart 2008

Werkbezoek Commissaris der Koningin

 Donderdag bracht Commissaris der Koningin Clemens Cornielje een werkbezoek aan de gemeente Millingen aan de Rijn. Na de werklunch en de opening van de tentoonstelling in de Telpost aan de Rijn bracht hij, samen met burgemeester Annemiek Vermeulen een bezoek aan de scheepswerf Bodewes, waar vervolgens een interactief  gesprek met de ondernemers vereniging over het Sociaal Economisch Beleidsplan en de toeristische ontwikkeling plaatsvond. Tevens was er een bedrijfspresentatie van  scheepswerf Bodewes, een onderdeel van Damen Shipyards. Aansluitend was er een openbare raadsvergadering in het gemeentehuis met o.a. de bespreking van de uitkomsten van de Bestuurskrachtmeting en de stand van zaken uitvoering sociaal-economisch Beleidsplan 2007-2017. zie de foto's
 dscf8057cdk  dscf8152cdkgemhuis

door Geert Willems (Bron: De Gelderlander 140308)

Cornielje is erg gul voor Millingen.  Commissaris van de koningin brengt werkbezoek.

MILLINGEN – Het geschenkpapier zit er nog om. En ze moeten nog opgehaald worden op het provin­ciehuis in Arnhem. Maar ze liggen wel klaar: de cadeaus die commis­saris Clemens Cornielje gisteren tij­dens zijn werkbezoek heeft be­loofd aan de gemeente Millingen.
Zo heeft de provincie Gelderland een procesbegeleider klaar staan om de samenwerking van Millin­gen met de buurgemeenten Groes­beek en Ubbergen verder vorm te geven. Millingen hoeft er maar om te vragen.
Deze week kwamen de resultaten van de zogenoemde bestuurs­krachtmeting naar buiten. Daaruit blijkt dat Millingen enkele zwakke plekken in het ambtelijk en be­stuurlijke apparaat het best kan op­lossen door meer samen te wer­ken. Niet alleen met Groesbeek, waar Millingen onder meer al een gezamenlijke afdeling financiën mee heeft, maar zeker ook met de directe buurman Ubbergen, bena­drukte Cornielje gisteren. „Millin­gen kan bijvoorbeeld de voortrek­ker zijn op het gebied van toeris­me, Ubbergen heeft de expertise om een kulturhus te bouwen."
Voor de realisering van zo'n kultur­hus ligt op het provinciehuis 300.000 euro klaar voor Millingen, beloofde Cornielje. Het Rijndorp is al jaren bezig om een gemeen­schapshuis van de grond te krij­gen. Er wordt momenteel een nieuwe poging gedaan om er één in dorpshuis de Bijenkorf te vesti­gen. Behalve de huidige gebruikers kunnen daar onder meer ook de openbare bibliotheek en het con­sultatiebureau intrekken. „Een kul­turhus kan de gemeenschapszin in een dorp enorm bevorderen. Voor elk dorp kan maatwerk geleverd worden", aldus Cornielje.
Tot slot wil de commissaris zich sterk maken voor een financiële bijdrage voor de facelift van het kwijnende bedrijventerrein Molen­veld. Een eerder subsidieverzoek van Millingen werd door de pro­vincie afgewezen, maar volgens Cornielje zijn er andere mogelijk­heden om het geld toch te krijgen. „Dat wil niet zeggen dat Millingen het dan meteen krijgt. Wellicht moeten ze wachten op andere pro­jecten. Maar het komt er wél en dat kan voorkomen dat het bedrij­venterrein verder leegloopt."
Het werkbezoek van Cornielje be­gon gistermiddag met een lunch met burgemeester en wethouders van Millingen.
Aansluitend opende hij de exposi­tie Exoten in de Rijn in de voormali­ge telpost van Rijkswaterstaat. Als bioloog wist Cornielje dat er in de Rijn inmiddels exotische dieren le­ven zoals de Chinese wolhand­krab. „Door het Rijn-Donaukanaal is een verbinding ontstaan tussen de Zwarte Zee en de Noordzee. Wij hopen dat deze nieuwe Neder­landers, nieuwe haringen eigen­lijk, hun plekje veroveren in de Ne­derlandse wateren."
Vervolgens liet de commissaris zich rondleiden over het terrein van scheepswerf Bodewes, waar aansluitend een ontmoeting met plaatselijke ondernemers plaats­vond.
Hij besloot het werkbezoek met een extra raadsvergadering, waar het rapport van resultaten van de bestuurskrachtmeting op de agen­da stond.
Bij zijn bezoek aan Millingen pleitte Cornielje voor meer sa­menwerking met Groesbeek én Ubbergen. De provincie wil wel een procesbegeleider leveren.