31 december 2007

Nijmeegse wethouder `”zeurt” weer over afsluiting dijk

Opnieuw probeert de Nijmeegse verkeerswethouder Jan vd Meer in het nieuws te komen door de discussie over afsluiting van de Ooysedijk op Nijmeegs grondgebied op te rakelen. Nu zelfs beschuldigt hij onze wethouder Ria Barber van het niet naleven van de afspraken, omdat zij beloofd zou hebben, dat de evt. afsluiting in het dit jaar gehouden verkeersonderzoek in de Ooijpolder, zou meetellen. Ria kan zich echter niet herinneren, dat dit het geval is. De Nijmeegse wethouder probeert op deze manier toch zijn gelijk te krijgen, over de ruggen van de inwoners van Ooij en de Ooijpolder, die dan gedwongen zullen worden om in de weekenden allemaal via die ene ontsluitingsweg, de St. Hubertusweg, de polder te verlaten. Wethouder vd Meer heeft waarschijnlijk nooit de verstoppingen gezien, welke er ooit waren bij de evacuatie van de Ooijpolder, toen ook alles via die ene weg moest en hij heeft natuurlijk ook de acties niet gekend, die de bewoners van de Ooijpolder hebben gehouden in de begin jaren 70 over de dijkverlegging. En waarschijnlijk kent hij de actiebereidheid van de bewoners van de Ooijpolder ook nog niet. Zij zullen zeker weer op de barricaden gaan, als hij dit zou willen doorzetten. Ik heb me zelfs al laten vertellen dat er al een shovel geregeld is voor het geval dat. Maar zo zijn ze waarschijnlijk in Ooij niet. Smile En we weten inmiddels dat de Nijmeegse wethouder gevoelig is voor acties, want zo is de Postweg onlangs ook aangepast. Maar in dit geval hoeft er geen aanpassing van de weg te komen. Bij de laatste dijkverzwaring was de weg toch al aangepast om het "veiliger" voor de bewoners te maken. Ze krijgen het verkeer immers al niet meer direct voor de deur langs. Maar dat neemt natuurlijk niet weg dat sommige bestuurders daar wel wat rustiger mogen rijden.

Boos over onderzoek dijk.

Nijmegen: Ubbergen houdt discussie over afsluiting Ooijse dijk af.

door Geert Willems (Bron: De Gelderlander)

 

 OOIJ/ NIJMEGEN – De gemeente Nij­megen heeft een brief op poten ge­schreven aan Ubbergen over een roadbarrier die de stad op haar deel van de Ooijse dijk wil realise­ren. Volgens Nijmegen heeft de Ubbergse verkeerswethouder Ria Barber in februari beloofd om de gevolgen van zo'n afsluiting mee te nemen in een verkeersonder­zoek, dat het afgelopen jaar in de Ooijpolder is gehouden. Dat is ech­ter niet gebeurd. Het is niet duide­lijk of andere polderwegen overbe­last raken door sluipverkeer dat niet meer over de dijk kan.
„Het lijkt er op dat Ubbergen de discussie over dijkafsluiting af­houdt", zegt de Nijmeegse wethou­der Jan van der Meer. „Ik heb de indruk dat het college er zelf ver­deeld over is en daarom maar om de hete brij heen draait."
Wethouder Ria Barber van Ubber­gen reageert enigszins verbaasd op het verwijt uit Nijmegen. „Ik heb de brief nog niet gezien, maar Jan van der Meer heeft 'm wel aange­kondigd. We hebben het afgelo­pen jaar tellingen verricht, maar ik kan me niet herinneren dat we hebben afgesproken om de gevol­gen van een dijkafsluiting ook te onderzoeken. Ik heb dat nog eens nagevraagd aan anderen die bij dat gesprek aanwezig waren, maar ook die hebben dat niet zo begrepen. Een communicatiestoornis dus blijkbaar. Maar we gaan nog wel in gesprek met Nijmegen. " Vooralsnog ziet wethouder Barber het nut van zo'n afsluiting niet. Uit de tellingen bleek dat het hele­maal niet zo druk was op de dijk, op de dagen dat er metingen zijn verricht.
Nijmegen wil de dijk afsluiten op weekenddagen, waarbij aanwonen­den met een pasje wel gewoon door kunnen rijden. „Dat is goed voor de verkeersveiligheid, de re­creatie en de natuur", volgens Van der Meer. „ De Ooijpolder is im­mers aangewezen als nationaal landschap."
Vorig jaar probeerde Nijmegen te­vergeefs ook de Oosterhoutse dijk af te sluiten in de weekeinden. Na één keer moest de weg op last van de rechter weer open. Inmiddels blijkt uit tellingen dat het in Oos­terhout in weekenden zes keer zo druk is met fietsers en twee keer zo druk met auto's.
Met die onderzoeksresultaten wil Van der Meer vanaf april opnieuw proberen om de Oosterhoutse dijk af te sluiten.
Nijmegen wil een roadbarrier bij het Hollandsch-Duitsch gemaal, zodat alleen aanwonenden nog de dijk op kunnen in de weekein­den.