10 oktober 2007

Bijeenkomst woningbouwplannen SVO Ooij

 dscf5492wsvo  Vanavond was er een informatieavond over de woningbouwplannen op de sportvelden van Ooij. De huidige sportvelden zullen worden verplaatst en op de bestaande locatie komt een nieuwe woonbuurt met ca. 150 woningen. De eerste schetsplannen zijn gepresenteerd tijdens de eerste informatiebijeenkomst op 26 juni j.l. in de Sprong in Ooij. De plannen zijn inmiddels verder uitgewerkt. De belangstelling was zeer groot en na de uitleg werden er veel vragen aan de wethouder en de projectleider gesteld. De meeste vragen gingen over de ontsluitingswegen en over het bouwverkeer. Er werd toegezegd dat er kritisch naar gekeken zou worden. zie de foto's.

Auto's via twee routes nieuwe buurt in.

Oosterpoort en Ubbergen presenteren schetsplan Ooijse wijk.

Door Geert Willems, de Gelderlander

De inwoners van Ooij zijn dinsdagavond ingelicht hoe de toe­komstige woonwijk op de huidige sportvelden van SVO er in grote lij­nen uit komt te zien. Op een infor­matieavond in dorpshuis De Sprong presenteerden de gemeen­te Ubbergen en wooncombinatie Oosterpoort het schetsplan voor het nieuwe stukje Ooij. Zo'n 150 belangstellenden kwamen opda­gen.
In juni was er al een eerste plan maar vanwege diverse opmerkin­gen die inwoners toen hebben ge­maakt zijn er enkele aanpassingen gedaan. Ook diverse onderzoeken – op het gebied van waterhuishou­ding, flora en fauna, kadaster en bodem – hebben tot enkele veran­deringen geleid. Diverse inwoners zijn bang dat het autoverkeer van en naar de nieu­we wijk voor overlast gaat zorgen op de aanrijroutes. Daarom is er in het nieuwe plan voor gekozen om de wijk twee ingangen te geven: bij de Marialaan en bij de Konin­gin Julianalaan. Die laatste entree geldt ook als ontsluitingsweg voor het nieuwe sportterrein.
De afgelopen maanden is naar meer oplossingen gezocht en de twee routes die nu gekozen zijn, komen als beste uit de bus. Via de­ze twee routes komt het autover­keer het snelst op de straten die in Ooij gelden als hoofdontsluitings­wegen: Sint-Hubertusweg, Konin­gin Julianalaan, Kerkdijk en Nas­saustraat.
Voor het langzame verkeer zijn er meer routes om in en uit de wijk te komen. De huidige toegang naar het voetbalveld is daarvan de belangrijkste.
Opvallend in het schetsontwerp zijn twee brinken – dorpspleinen met bomen eromheen. Op die pleintjes zijn enkele gestapelde wo­ningen gepland, complexen met drie woonlagen. Eiken die er nu al staan, zorgen ervoor dat er een mooie, groene sfeer hangt.
In totaal worden er in het toekom­stige stukje Ooij 150 woningen ge­bouwd. Daarvan zijn er 30 be­stemd voor de categorie sociale huur, 60 voor vrije sector koopwo­ningen en 60 uit de categorie daar­tussen – huur en koop.
Voor de gemeente Ubbergen is de bouw van de nieuwe wijk in Ooij van levensbelang. Het ontwikke­len van een nieuwe wijk brengt het huishoudboekje op orde. Ub­bergen zoekt nog naar miljoenen om nieuwe scholen te kunnen bouwen en tekorten van enkele tonnen terug te dringen, die zon­der maatregelen over een paar jaar als een zware last op de begroting gaan drukken. Gisteren bleken de zorgen over het verkeer nog niet weggenomen. Met name het af­en aanrijden van vrachtwagens tij­dens de bouw zien veel omwonen­den met angst en beven tegemoet. Wethouder Ria Barber beloofde te kijken naar een alternatieve route via de dijk voor het bouwverkeer. In januari volgend jaar is het defi­nitieve bouwplan klaar en start de inspraakprocedure. Eind 2009 moet dan de eerste fase van drie al zijn afgerond.
redactie. nijmegen@gelderlander.nl