22 oktober 2007

Natuurfoto’s in en rond de Ooijpolder

 dscf8270herfst  Het prachtige weer van de laatste dagen nodigde weer uit voor het maken van prachtige plaatjes in de Ooijpolder . Nachtvorst in de nacht, mistvlagen in de morgen, wild in de polder en een prachtige zon overdag zorgden weer voor een mooie omgeving. zie de foto's


door Gerrit van Scherrenburg
De drie v's (ver­mesting, ver­droging en ver­zuring) hou­den al jaren politici, bestuurders en na­tuurbeheerders bezig. Door de nadelige invloed van de drie v's wordt de natuur be­dreigd: de grondwaterspie­gel verlaagt waardoor bijzon­dere planten verdwijnen.
Het steeds intensievere ge­bruik van het landelijke bui­tengebied maakt duidelijke keuzes noodzakelijk. Proce­dures zijn echter vaak tijdro­vend en stroperig. Handvat­ten om daar richting en in­vulling aan te geven zijn on­der andere een bestem­mingsplan, een landinrich­ting en een zogeheten Ge­wenst Grond- en oppervlak­tewaterregime.
Ook in de landinrichting van de Ooijpolder werd een keuze gemaakt: natuur bui­tendijks en agrariërs binnen­dijks. Buitendijks krijgt de dynamische riviernatuur zo een kans; voor agrariërs zijn er mogelijkheden om bui­tendijkse gronden uit te rui­len tegen binnendijkse.
Nu de landinrichting is afge­rond begint de realisatie van de inrichting van natuurge­bieden en de verbinding van verschillende natuurge­bieden met elkaar.
Staatsbosbeheer is in de uit­voering daarvan nu bijvoor­beeld volop bezig met de voorbereidingen van een in­richtingsplan voor de gebie­den Stadswaard en Oude Waal, onder de rook van Nij­megen.
De wens is om in het gebied de OudeWaal meer water vast te houden en daarmee flora en fauna meer kansen te geven. De OudeWaal trekt vanaf de dijk, met haar mooie waterpartijen, te­recht de aandacht van me­nig wandelaar en fietser en skeeler. Dat het – met de uit­voering van de toekomstige plannen – nog mooier kan worden, werd door de na­tuur de afgelopen twee jaar aangegeven. Door de veelvul­dige middelhoge rivierwater­stand was er de afgelopen twee jaar relatief veel kwel­druk in het natuurgebied de OudeWaal. Dit resulteerde in een hogere waterstand dan normaal. Ook was er langdurig veel meer water in het gebied. Dit bleek een toevallig voorproefje van het mogelijke effect van de toekomstige inrichtingsmaat­regelen. En het illustreert welke kansen er zijn. De reactie van de natuur was voorspelbaar, maar daarom nog niet minder mooi. Het is fantastisch om te zien wel­ke soorten hier direct ge­bruikmaakten van de gebo­den kansen. Zo waren er dit jaar veel lepelaars die langdu­rig de OudeWaal bezoch­ten. Ook zilverreigers zijn er vaak te zien. Het grote aan­tal bijzondere broedgevallen is noemenswaardig en geeft een goede impressie van al het mooie voor de toe­komst. In 2006 waren er bij­voorbeeld broedterritoria van dodaars (6), zomerta­ling (8), slobeend (22), wa­terral ( 9) en het zeldzame porseleinhoen (4).
Gerrit van Scherrenburg is boswachter Staatsbosbeheer/ Gelderse Poort.