17 oktober 2006

Gemeente Ubbergen start servicepunt in Ooij

 Vooruitlopend op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) start de gemeente Ubbergen een servicepunt in Ooij, samen met de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ooij (KBO), dorpshuis De Sprong, de bibliotheek, het Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen (ROC), de Thuiszorg Zuid-Gelderland en Kalorama (en waar mogelijk andere ondersteunende partijen). Met dit voorbeeldproject wil de gemeente de dienstverlening op het terrein van welzijn en zorg verbeteren, en door het verstrekken van informatie en advies voorzieningen beter bereikbaar maken voor de minder mobiele inwoners van Ooij, Persingen en Erlecom.

 

P E R S B E R I C H T
Ubbergen, 17 oktober 2006

Vooruitlopend op de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) start de gemeente Ubbergen een servicepunt in Ooij, samen met de Katholieke Bond van Ouderen afdeling Ooij (KBO), dorpshuis De Sprong, de bibliotheek, het Regionaal Opleidingen Centrum Nijmegen (ROC), de Thuiszorg Zuid-Gelderland en Kalorama (en waar mogelijk andere ondersteunende partijen). Met dit voorbeeldproject wil de gemeente de dienstverlening op het terrein van welzijn en zorg verbeteren, en door het verstrekken van informatie en advies voorzieningen beter bereikbaar maken voor de minder mobiele inwoners van Ooij, Persingen en Erlecom. Een groot deel van deze doelgroep bestaat uit ouderen. Het servicepunt wordt ingericht in dorpshuis De Sprong. Naast de advies- en informatie functie d.m.v. een fysiek loket, heeft het servicepunt ook een ontmoetingsfunctie. Ook de vernieuwde bibliotheekfunctie wordt in het servicepunt geïntegreerd. De gemeente gaat de resultaten van het voorbeeldproject Ooij, gebruiken voor het opzetten van servicepunten in Leuth, Kekerdom en Beek.

 

Een belangrijk uitgangspunt van de Wmo is dat iedereen, in eerste instantie, verantwoordelijk is voor zijn eigen welzijn en, in samenwerking met anderen, zo lang en zelfstandig mogelijk kan functioneren in de eigen woon- en leefomgeving. Mensen die hier niet in slagen, door bijvoorbeeld hun fysieke of geestelijke gezondheid of vanwege hun financiële situatie, kunnen bij de gemeente terecht voor ondersteuning. De aanwezigheid en instandhouding van een levendige en goede sociale infrastructuur, zoals sociale contacten dichtbij huis, onderlinge hulp- en dienstverlening, verenigingsleven en vrijwilligerswerk, is een belangrijke voorwaarde om mensen zolang mogelijk zelfstandig te laten functioneren. Het servicepunt in Ooij moet hieraan een bijdrage leveren.

Het servicepunt kent algemene openingstijden waarbij invulling wordt gegeven aan de inloop- c.q. huiskamerfunctie. Mensen kunnen dan gebruikmaken van bijvoorbeeld de leestafel. Op specifieke tijden kan men ook terecht voor bijvoorbeeld spreekuren en themabijeenkomsten en de volgende voorzieningen:

 • De bibliotheek is twee keer twee uur per week open: woensdag en vrijdagmiddag van 14.00 – 16.00 uur
 • Bureau Sociale zaken van de gemeente is twee uur per week aanwezig: donderdagmiddag van 15.00 -17.00 uur.
 • De ouderenadviseurs zijn twee uur per week aanwezig. De tijden zijn nog onderwerp van gesprek met de betreffende ouderenadviseurs.
 • Het Internetcafé van KBO is maandag- en dinsdagmiddag van 13.00 -16.00 uur open.
 • Thuiszorg is één uur per week aanwezig: woensdagochtend van 11.00 – 12.00 uur.
 • Kalorama is één uur per week aanwezig: maandagmiddag van 16.00 – 17.00 uur.
 • Het ROC geeft, vooral in de avonduren, diverse cursussen.

Vanaf week 44 is het servicepunt operationeel. Naast de KBO, de bibliotheek en Kalorama die al actief zijn in het servicepunt, zullen dan ook de gemeente en de thuiszorg starten. De officiële opening is gepland op 4 januari a.s., gelijk met de nieuwjaarsreceptie van de KBO.

 

Producten/diensten

Vraag/behoefte

Aanbieder

Opmerking

 

 

 

 

– Bijzondere bijstand

– Collectieve ziekenkostenverzekering

– Wet Voorzieningen gehandicapten (WVG):

 • woningaanpassing
 • Taxikostenvergoeding
 • Vervoerspas op medische   indicatie
 • Scootmobiel
 • Rolstoel
 • Vervoerspas 60+
 • Gehandicaptenparkeer-kaart
 • Gehandicaptenparkeer-plaats
 • Warme maaltijd voorziening
 • Personenalarmeringssysteem

– Kwijtschelding gemeentelijke       belastingen

 

 

 

-vraagverheldering

-aanname aanvraag

-afhandeling aanvraag

-beschikbaarstelling product/dienst

– huisbezoek

Bureau Sociale Zaken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-info Postbus 51

– bestaande foldermateriaal inventariseren, eventueel in overleg met bureau voorlichting aanpassen/opnieuw samenstellen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– uitleen boeken en tijdschriften

– leeskringen,

– leestafel met kranten en tijdschriften

 

– informatie en vrijetijdsbesteding

Bibliotheek

 

Eigen boekencollectie is beperkt maar digitaal zijn alle boeken op te vragen.

 • – ziektekostenverzekering

–    huurtoeslag

–    zorgtoeslag

–    Regiotaxi

–    Bijzondere bijstand

–    T-biljet IB

–    Tegemoetkoming chronisch zieken/ouderen

–    Positie mantelzorgers

 

 

– advies en informatie

 

Ouderenadviseurs

 

 

– Omgaan met computer en internet

– ontmoeting/recreatie

 

– scholing/cursus

-ontmoeting/recreatie

Internetcafé/KBO

 

 

– Computercursussen, cursus engels

 

ROC

 

 

-spreekuur thuiszorg:

advies en voorlichting m.b.t.

 • incontinentie
 • stomazorg
 • medicijngebruik
 • geestelijke achteruitgang
 • rouwverwerking
 • hulpmiddelen
 • verzorging van zieke mensen

Advies en informatie

Thuiszorg

 

 

 

– maaltijdvoorvoorziening

– dagbestedingsactiviteiten

– maatschappelijk werk

Informatie en advies

Kalorama

 

 

– Alg. vragen over huren

– woonurgentie

– invullen woonwensenwijzer, – – betalingsafspraken

Informatie en advies

Oosterpoort

 

Op afspraak, geen vast spreekuur

– maatschappelijk werk

 

Maatschappelijk Werk

 

Op afspraak geen vast spreekuur