9 september 2006

Bevergangen in Erlecomsedam

 Vrijdag heeft een graafmachine vijf bevergangen uitgegraven in het talud van de Erlecomsedam bij de Damkolk in Erlecom. Reden tot dit graafwerk was de ontdekking door rattenvanger Sjors Buchner (uit Ooij) van Waterschappen Gelderland van verse beversporen en het aantreffen van de gangen. Direct daarop waren de bosschages bij de Damkolk al verwijderd, waarna men enige dagen later  de graafwerkzaamheden startte. Bij de laatste gang kwam de bever naar buiten en sprong vervolgens in de kolk, waar hij/zij nog geruime tijd bleef rondzwemmen. zie de foto's. 

 dscf2151

Graafmachine legt in dijktalud bevergangen bloot

Door BAS VAN DER HOEVEN

Zaterdag, 9 september 2006 – ERLECOM – Met groot materieel zijn vrijdag vijf bevergangen in de dijk bij Erlecom uitgegraven. Bij het openen van de laatste gang sprong de bever over de bak van de graafmachine het water in. Bever en gravers kwamen met de schrik vrij.


Behoedzaam wordt een bevergang in de Erlecomsedam opengemaakt.  Foto: Eveline van Elk

„Het zijn flinke beesten", zegt rattenvanger Sjors Büchner van Waterschappen Gelderland. Hij staat aan de rivierzijde van de dijk bij Erlecom en kijkt in een donkere, modderige tunnel. Hier bij een kolk aan de voet van de Erlecomsedam trof de ervaren rattenvanger deze week beversporen aan. „Ze hadden aan de twijgen zitten vreten. Als ik bevervraat in de buurt van een dijklichaam zie, dan ga ik kijken."

Wadend door de poel vond Büchner onder water vijf bevergangen in de dijk.

Gisteren werden de tunnels met een machine opengegraven om te kijken hoe ver de bevers waren doorgedrongen in de dijk.

Dat bleek mee te vallen. De dijkhelling is versterkt met matten en daarop stenen met gaten. Om die stenen vast te houden, zijn onderaan de dijk paaltjes in de grond geslagen. De bevers hebben niet verder gegraven dan de ondergrondse pallisade van geteerd rondhout. „Het zijn uitstekende knagers, maar dat met creosoot geïmpregneerde hout vinden ze vies", zegt Harry Woesthuis. Hij is beverkenner van Staatsbosbeheer, de instantie die de bevers heeft uitgezet in natuurgebied De Gelderse Poort. „Voor Staatsbosbeheer is die enkele keer dat een bever zich aan een dijk vergrijpt, geen reden de dieren te verwijderen", zegt Woesthuis. „Bevers horen hier van oorsprong thuis, ze zijn met toestemming van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in 1993 weer uitgezet. Dit is een leerproces. Hier zijn de bevers gaan graven omdat er een met struweel omzoomde kolk aan de voet van de dijk ligt."

De struiken zijn inmiddels weggehaald. „Dat is een ontmoedigingsbeleid", zegt beverratvanger Sjors Büchner. „Nu vindt de bever geen beschutting meer, daar heeft-ie een hekel aan."

Het Waterschap repareert de dijkhelling en stort de dijkzijde van de poel vol met stenen.

„Dat zijn beveronvriendelijke stortstenen", legt Büchner uit. „Waar die liggen, kan geen bever meer graven."

Woesthuis: „Misschien moeten we bij de herinrichting van het gebied alle plassen aan de dijkzijde gedeeltelijk dempen. Ik ben daar voor."

Ruimen beverhol: 10 mille
Geen gevaar voor de dijk
● Tweewekelijkse controle ● Hol muskusrat veel kleiner


Door onze verslaggever  De Gelderlander
ERLECOM ● Het ruimen van het beverhol in de Erlecomse­dam kost het waterschap 10.000 euro, incluis de kosten van het aanbrengen van gaas en stenen onderaan de dijk.
Vorige week vrijdag groef loon­werker Dorus Daamen een stuk van de dijk af omdat een bever en haar jong er een hol in had­den gegraven. Een bever was al vertrokken; de andere ontvlucht­te het hol nadat de loonwerker de laatste ‘ kamer' had blootge­legd.
Het was niet de eerste keer dat het waterschap in actie moest komen. Vorige jaren al groef een andere bever ( door de bevol­king ‘ gekke Willem' genaamd) gangen in de dijk.
Volgens een zegsman van het waterschap is er geen gevaar voor dijkdoorbraken als gevolg van het ondermijnen van de dijk, ook niet bij hoog water.
„ Onze muskusrattenbestrij­ders controleren de dijken elke twee weken vanuit het water. Ze lopen dan in het water en kij­ken of er gangen gegraven zijn door muskusratten, beverratten of bevers. Als er hoog water komt, wordt er vaker gecontro­leerd." In totaal houden de drie water­schappen in de provincie Gelder­land ( Rivierenland, Veluwe en Rijn en IJssel) op deze manier bijna 400 kilometer dijk onder controle. Daarvoor worden zo'n 55 muskusratbestrijders inge­zet.
Dat de dijk alleen afgegraven moet worden als bevers in actie zijn geweest komt, aldus het wa­terschap, omdat bevers veel gro­tere gangen maken dan muskus­en beverratten. „ Een bever graaft gangen met een diameter van 40 tot 50 centimeter; de rat­ten maken gangen van zo'n 10 centimeter doorsnee. Bovendien kunnen we bij muskus- en bever­ratten klemmen zetten, zodat voorkomen wordt dat ze terug­keren in het hol om verder te graven. Maar een bever is een be­schermde diersoort, daarbij kan dat dus niet. Tot slot hebben muskus- en beverratten een voorkeur voor oevers van sloten en weteringen. Die verzakken hooguit. Vervelend voor de boer van het aangrenzende land en voor ons, maar niet gevaarlijk." De bevers mogen van het water­schap blijven. „ Het is weliswaar minder gunstig voor de dijken, maar het ministerie van Land­bouw, Natuurbeheer en Visserij heeft beloofd dat er geen bevers meer uitgezet zullen worden. De populatie kan hooguit door natuurlijk aanwas toenemen. Het zijn er nu 75; veel meer zul­len dat er niet worden."