7 juli 2020

Otter en moerasvogels terug in de Ooijse Graaf?

Ooijsche Graaf. Tekening Jeroen Helmer.

De Ooijse Graaf was vroeger rijk aan bijzondere dieren die afhankelijk zijn van natte moerasgebieden. 25 hectare rietmoeras is nog over. Omdat De Ooijse Graaf Europees gezien zo’n bijzonder en waardevol natuurgebied is, is het aangewezen als Natura 2000 gebied. Maar helaas is het rietmoeras in de loop der jaren verdroogd. Bomen en struiken konden wortel schieten en overwoekerden het moeras. Maar de otter en moerasvogels zoals roerdomp, bruine kiekendief, zwarte stern en woudaapje, hebben voldoende water, riet en een open gebied nodig. Daarom zijn ze nagenoeg verdwenen. ARK Natuurontwikkeling kon vorig jaar dit rietmoeras kopen. We hebben een herstelplan geschreven en hiervoor van de provincie Gelderland goedkeuring gekregen en een subsidie. Na het broedseizoen wil ARK beginnen met de uitvoering van de herstelmaatregelen, zodat het rietmoeras weer helemaal open en nat wordt. We hopen en verwachten dat veel voormalige moerasbewoners door de maatregelen op den duur weer zullen terugkeren. Ook Staatsbosbeheer bezit en beheert natuur in de Ooijse Graaf. Daarom hebben we ons plan afgestemd met Staatsbosbeheer. Graag wil ARK u uitnodigen voor een excursie door het gebied. We willen het gebied laten zien en uitleg geven over de geplande herstelmaatregelen. Vanwege de Corona-maatregelen zal dat in een kleine groep gebeuren en zal tijdens de excursie 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden. Aanmelden. Data: donderdag 16 juli om 16.30 uur of zaterdag 18 juli om 10.30 uur. Aanmelding via email: anke.dielissen@ark.eu Graag uw naam en aantal personen vermelden. Na inschrijving ontvangt u per email een bevestiging en info over de startplek. Voor vragen kunt u bellen of mailen met programmaleider Anke Dielissen: anke.dielissen@ark.eu tel. 06 – 10 65 62 69

 

25 juni 2019

Groene impuls voor oostelijke helft Ooijse Graaf

De voormalige woning van jachtopzichter Dengerink, nu Kapittelhof.

ARK Natuurontwikkeling heeft samen met Frank Saris en Ria van Pelt de handen ineengeslagen om de oude rivierarm Ooijse Graaf een groene impuls te geven. Samen hebben ze de woning en omliggend rietmoeras  aan de Kapitteldijk aangekocht. ARK wil de kwaliteit van de rietmoerassen verbeteren en Frank Saris en Ria van Pelt gaan de woning renoveren en de bijbehorende grond omvormen naar natuurlijk hooiland. ’De rietmoerassen van de Ooijse Graaf liggen tussen Leuth en Ooij in. Het is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat de rietmoerassen zo bijzonder en belangrijk zijn voor flora en fauna dat ze op Europees niveau zijn aangewezen als te beschermen natuur’, aldus Anke Dielissen, projectleider namens ARK. ‘In de laatste decennia zijn de rietmoerassen echter sterk verdroogd. Vogelsoorten die in en bij rietmoerassen leven zijn er nog maar weinig of zelfs helemaal verdwenen.’ ARK gaat op haar percelen maatregelen treffen zodat ze weer Natura 2000 kwaliteit krijgen en zeldzame vogels als roerdomp, woudaapje, grote karekiet en bruine kiekendief weer nieuwe kansen krijgen. Daarvoor wordt subsidie bij de provincie Gelderland aangevraagd. Frank Saris en Ria van Pelt hebben de voormalige jachtopzienerswoning ( jachtopzichter Dengerink) aan de Kapitteldijk (vanaf nu De Kapittelhof geheten)  met de omliggende grond aangekocht. Ze gaan de vervallen woning nieuw leven inblazen met klimaatneutrale en circulaire technieken. Als het plan helemaal klaar is gaat het vergunningtraject van start. Vooruitlopend hierop worden oude prikkeldraadrasters al verwijderd. ARK en Frank Saris verwachten dat door hun inspanningen het rietmoeras weer zal opbloeien en de verdwenen vogels straks opnieuw te zien zullen zijn in de Ooijse Graaf.

 

1 juli 2017

Inloopbijeenkomst omgeving Ooijse Graaf in Ooij.

Woensdag hield de gemeente Berg en Dal een inloopbijeenkomst in de sportkantine van SVO ’68 over de toekomst van het gebied rond de Ooijse Graaf in Ooij. Nu de economie aantrekt wil de gemeente het werk op de Ooijse Graaf afmaken. De gemeente heeft al een aantal ideeën over hoe het eruit moet komen te zien. Maar graag wilde weten wat de wensen van de inwoners zijn voor de Ooijse Graaf. Er konden o.a. de volgende plannen bekeken en besproken worden. 1.Woningbouwvereniging Oosterpoort heeft plannen in de Ooijse Graaf grond te verkopen voor woningbouw. Het gaat enkel over verkoop van grond.  2. De Rietlanden is de belangrijkste straat die het woningbouwgebied verbindt met de rest van het dorp. Nu is het nog een bouwstraat. Maar de gemeente wil deze straat samen met Oosterpoort afmaken. 3. De Speulplek. Het college heeft nu besloten dat op die plaats de komende jaren geen woningen komen. Daarom werd er gekeken, samen met de werkgroep hoe de De Speulplek definitief kan worden ingevuld. 4. Bescherming van natuur en cultuur.Ten noorden van de Rietlanden liggen natuurgebieden. De gemeente wil deze beschermen. Bepaalde plekken op het Reomieterrein hebben bijzondere historische waarde. Er was veel belangstelling voor deze inloop. zie de foto’s

14 juni 2017

Inloopbijeenkomst toekomst Ooijse Graaf en omgeving

Nu de economie aantrekt wil de gemeente Berg en Dal het werk op de Ooijse Graaf afmaken. De gemeente heeft al een aantal ideeën over hoe het eruit moet komen te zien. Maar graag willen we weten wat úw wensen zijn voor de Ooijse Graaf. Het zou mooi zijn als we uw wensen op kunnen nemen in de plannen. Wij nodigen omwonenden en belanghebbenden daarom uit om op woensdag 28 juni tussen 16.00 en 21.00 uur eens binnen te lopen in de kantine van SVO (Rietlanden 3). Graag bespreken we in ieder geval onderstaande onderwerpen met u. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom met opmerkingen of vragen over andere zaken in de Ooijse Graaf.

Lees verder...