30 januari 2023

Natuurbankje geplaatst bij Ooijse Graaf

In de Ooijse Graaf in Leuth is bij de inmiddels bekende houten reuze-roerdomp op zaterdag 28 januari een zitbank geplaatst. De bank biedt een mooi uitzicht op het herstelde moeras van de Ooijse Graaf bij Leuth. Het bankje van gerecycled hout is gefinancierd door de Stichting Emmerik Milieu Fonds. Deze stichting plant samen met Stichting de Ooijgaard nieuwe bomen aan in de Ooijse Graaf en draagt zorg voor de financiering. Het bankje is gemaakt door Luus Hendriks, zij is samen met haar zussen ook oprichter van het Emmerik Milieu Fonds.

29 augustus 2022

Inloopbijeenkomst over plan voor herinrichting Ooijse Graaf.

Ooijse Graaf

Op donderdag 15 september organiseren ARK Natuurontwikkeling en gebiedsontwikkelaar K3 een inloopbijeenkomst over het plan voor de herinrichting van de Ooijse Graaf. ARK en K3 hebben de wens om het gebied te herinrichten om verdroging van het gebied tegen te gaan en de Ooijse Graaf ook beter beleefbaar te maken. De inloopbijeenkomst is op boerderij Eindschenhof aan de Erlecomseweg 80 in Erlecom. Lees hieronder verder

Lees verder...
15 maart 2022

Leerlingen basisschool ’t Bijenveld bezoeken de Ooijse Graaf.

Leerlingen groep 6-7 bij de “Roerdomp” in natuurgebied de Ooijse Graaf

Door de beperkingen vanwege de coronamaatregelen, slecht weer en/of quarantaine van delen van de groep, was het na lang wachten dan toch eindelijk zover; groep 6-7 van ’t Bijenveld gaat als eerste groep kennismaken met het hernieuwde stukje natuur in de eigen leef- en leeromgeving. We brengen een bezoek aan de Ooijse Graaf. De rietmoerassen van de Ooijse Graaf liggen tussen Leuth en Ooij in. Het is, wat ze noemen, een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat de rietmoerassen zo bijzonder en belangrijk voor dieren en planten zijn, dat het beschermde natuur is. In de laatste tientallen jaren zijn de rietmoerassen erg verdroogd. Vogelsoorten die in en bij deze moerassen leven, zijn er nog maar weinig of zijn er zelfs helemaal niet meer. Stichting Ark past het gebied aan naar zoals het ooit was. Daarmee krijgen vogels zoals de roerdomp, woudaapje, grote karekiet en bruine kiekendief weer nieuwe kansen. Samen met een Caroline van der Mark (van Stichting Ark) starten we de dag op ’t Bijenveld en krijgen we les in een stukje geschiedenis van het gebied. Op de plek waar de Ooijse Graaf zich nu bevindt, stroomde lang geleden de Waal (!). Door zandafkalving in de buitenbochten en zandafzetting aan de binnenbochten van de Waal is de rivier steeds verder opgeschoven. Nu liggen er kribben in de Waal en gaat de verschuiving niet meer zo snel. Later is uit het gebied van de Ooijse Graaf klei voor het maken van o.a. bakstenen en dakpannen gewonnen. De sporen in de vorm van kleine dijken (waar vroeger de rails voor steenfabriek treintjes liepen) zijn nog steeds zichtbaar. Later zijn er ook Canadese populieren aangeplant. Deze waren oorspronkelijk voor de houtwinning (en dus houtkap) bedoeld, maar doordat het hout niet meer nodig was, zijn ze daar blijven staan. Inmiddels zijn de populieren gekapt. Dit was nodig, omdat de populieren ziek waren (bruinrot) en dus mogelijk gevaarlijk konden zijn. Wat we niet wisten toen we gingen, maar nu wel weten, is dat er in het gebied 2000 nieuwe bomen en struiken zijn aangeplant. Erg mooi natuurlijk! En daar waar de bomen zijn gekapt en/of omgevallen zijn tijdens de laatste storm, hebben we gezien dat er nieuwe natuur ontstaat. We hebben geleerd dat door de vrijgekomen ruimte meer zonlicht de grond bereikt en zaden kunnen ontkiemen en tot plant, boom of struik kunnen groeien. Onderweg naar de Ooijse Graaf sprak een mevrouw (Ria van Pelt) ons aan en nodigde ze ons uit om achter de boerderij (Kapittelhof) in het gebied een keer kijkje bij het moeras te komen nemen. Dit hebben we natuurlijk maar meteen gedaan. Daar aangekomen spreken we ook de man van Ria, Frank Saris. Frank vertelt over het gebied en de ontwikkeling ervan. Hij vertelde dat de roerdomp (een heel zeldzame reigerachtige die goed gecamoufleerd in moerasgebieden leeft) al gezien en gehoord is. Een fantastisch resultaat in de herontwikkeling van het natuurgebied. Omdat verschillende leerlingen een verrekijker hadden meegenomen, zijn er veel vogels gezien zoals roodborstjes, winterkoning, spechten, boomklevers, kikkers, meerkoeten, reigers, kuifeenden, vader en moeder zwaan met een 1e jaars jong en krakeenden. Verder hebben we botten van dieren, pootafdrukken van reeën, ratten gezien. De vos en bever leven er en ook de ijsvogel broedt in het gebied. Binnenkort maken we een nieuwe afspraak om met de leskisten van planten en dieren (die we op ’t Bijenveld hebben) terug te gaan naar het gebied. Daar kunnen we met de zoekkaarten de natuur nader onderzoeken. Vragen zoals welke planten er groeien en welke (water-)dieren er leven zullen dan worden beantwoord. Tekst Sandor Verkaart.  zie de foto’s

 

7 december 2021

De Roerdomp in Leuth is uit de steigers.

De Roerdomp van Arkmedewerker Jeroen Helmer, welke hij uit een oude boom heeft gezaagd, is nu uit de steigers. De Roerdomp staat langs het fietspad aan de Duffeltdijk in Leuth, waar een nieuw natuurgebied in de Ooijse Graaf  wordt gerealiseerd. De vorderingen zijn al goed zichtbaar.

7 juli 2020

Otter en moerasvogels terug in de Ooijse Graaf?

Ooijsche Graaf. Tekening Jeroen Helmer.

De Ooijse Graaf was vroeger rijk aan bijzondere dieren die afhankelijk zijn van natte moerasgebieden. 25 hectare rietmoeras is nog over. Omdat De Ooijse Graaf Europees gezien zo’n bijzonder en waardevol natuurgebied is, is het aangewezen als Natura 2000 gebied. Maar helaas is het rietmoeras in de loop der jaren verdroogd. Bomen en struiken konden wortel schieten en overwoekerden het moeras. Maar de otter en moerasvogels zoals roerdomp, bruine kiekendief, zwarte stern en woudaapje, hebben voldoende water, riet en een open gebied nodig. Daarom zijn ze nagenoeg verdwenen. ARK Natuurontwikkeling kon vorig jaar dit rietmoeras kopen. We hebben een herstelplan geschreven en hiervoor van de provincie Gelderland goedkeuring gekregen en een subsidie. Na het broedseizoen wil ARK beginnen met de uitvoering van de herstelmaatregelen, zodat het rietmoeras weer helemaal open en nat wordt. We hopen en verwachten dat veel voormalige moerasbewoners door de maatregelen op den duur weer zullen terugkeren. Ook Staatsbosbeheer bezit en beheert natuur in de Ooijse Graaf. Daarom hebben we ons plan afgestemd met Staatsbosbeheer. Graag wil ARK u uitnodigen voor een excursie door het gebied. We willen het gebied laten zien en uitleg geven over de geplande herstelmaatregelen. Vanwege de Corona-maatregelen zal dat in een kleine groep gebeuren en zal tijdens de excursie 1,5 meter afstand van elkaar gehouden moeten worden. Aanmelden. Data: donderdag 16 juli om 16.30 uur of zaterdag 18 juli om 10.30 uur. Aanmelding via email: anke.dielissen@ark.eu Graag uw naam en aantal personen vermelden. Na inschrijving ontvangt u per email een bevestiging en info over de startplek. Voor vragen kunt u bellen of mailen met programmaleider Anke Dielissen: anke.dielissen@ark.eu tel. 06 – 10 65 62 69

 

25 juni 2019

Groene impuls voor oostelijke helft Ooijse Graaf

De voormalige woning van jachtopzichter Dengerink, nu Kapittelhof.

ARK Natuurontwikkeling heeft samen met Frank Saris en Ria van Pelt de handen ineengeslagen om de oude rivierarm Ooijse Graaf een groene impuls te geven. Samen hebben ze de woning en omliggend rietmoeras  aan de Kapitteldijk aangekocht. ARK wil de kwaliteit van de rietmoerassen verbeteren en Frank Saris en Ria van Pelt gaan de woning renoveren en de bijbehorende grond omvormen naar natuurlijk hooiland. ’De rietmoerassen van de Ooijse Graaf liggen tussen Leuth en Ooij in. Het is een Natura 2000 gebied. Dat wil zeggen dat de rietmoerassen zo bijzonder en belangrijk zijn voor flora en fauna dat ze op Europees niveau zijn aangewezen als te beschermen natuur’, aldus Anke Dielissen, projectleider namens ARK. ‘In de laatste decennia zijn de rietmoerassen echter sterk verdroogd. Vogelsoorten die in en bij rietmoerassen leven zijn er nog maar weinig of zelfs helemaal verdwenen.’ ARK gaat op haar percelen maatregelen treffen zodat ze weer Natura 2000 kwaliteit krijgen en zeldzame vogels als roerdomp, woudaapje, grote karekiet en bruine kiekendief weer nieuwe kansen krijgen. Daarvoor wordt subsidie bij de provincie Gelderland aangevraagd. Frank Saris en Ria van Pelt hebben de voormalige jachtopzienerswoning ( jachtopzichter Dengerink) aan de Kapitteldijk (vanaf nu De Kapittelhof geheten)  met de omliggende grond aangekocht. Ze gaan de vervallen woning nieuw leven inblazen met klimaatneutrale en circulaire technieken. Als het plan helemaal klaar is gaat het vergunningtraject van start. Vooruitlopend hierop worden oude prikkeldraadrasters al verwijderd. ARK en Frank Saris verwachten dat door hun inspanningen het rietmoeras weer zal opbloeien en de verdwenen vogels straks opnieuw te zien zullen zijn in de Ooijse Graaf.

 

1 juli 2017

Inloopbijeenkomst omgeving Ooijse Graaf in Ooij.

Woensdag hield de gemeente Berg en Dal een inloopbijeenkomst in de sportkantine van SVO ’68 over de toekomst van het gebied rond de Ooijse Graaf in Ooij. Nu de economie aantrekt wil de gemeente het werk op de Ooijse Graaf afmaken. De gemeente heeft al een aantal ideeën over hoe het eruit moet komen te zien. Maar graag wilde weten wat de wensen van de inwoners zijn voor de Ooijse Graaf. Er konden o.a. de volgende plannen bekeken en besproken worden. 1.Woningbouwvereniging Oosterpoort heeft plannen in de Ooijse Graaf grond te verkopen voor woningbouw. Het gaat enkel over verkoop van grond.  2. De Rietlanden is de belangrijkste straat die het woningbouwgebied verbindt met de rest van het dorp. Nu is het nog een bouwstraat. Maar de gemeente wil deze straat samen met Oosterpoort afmaken. 3. De Speulplek. Het college heeft nu besloten dat op die plaats de komende jaren geen woningen komen. Daarom werd er gekeken, samen met de werkgroep hoe de De Speulplek definitief kan worden ingevuld. 4. Bescherming van natuur en cultuur.Ten noorden van de Rietlanden liggen natuurgebieden. De gemeente wil deze beschermen. Bepaalde plekken op het Reomieterrein hebben bijzondere historische waarde. Er was veel belangstelling voor deze inloop. zie de foto’s

14 juni 2017

Inloopbijeenkomst toekomst Ooijse Graaf en omgeving

Nu de economie aantrekt wil de gemeente Berg en Dal het werk op de Ooijse Graaf afmaken. De gemeente heeft al een aantal ideeën over hoe het eruit moet komen te zien. Maar graag willen we weten wat úw wensen zijn voor de Ooijse Graaf. Het zou mooi zijn als we uw wensen op kunnen nemen in de plannen. Wij nodigen omwonenden en belanghebbenden daarom uit om op woensdag 28 juni tussen 16.00 en 21.00 uur eens binnen te lopen in de kantine van SVO (Rietlanden 3). Graag bespreken we in ieder geval onderstaande onderwerpen met u. Maar natuurlijk bent u ook van harte welkom met opmerkingen of vragen over andere zaken in de Ooijse Graaf.

Lees verder...