26 mei 2023

Verlenging reptielenschermen langs fietspad spoorkuil Groesbeek

De gemeente Berg en Dal gaat het leefgebied voor reptielen verbeteren naast het
fietspad in de spoorkuil in Groesbeek. Dit doet de gemeente door een intensiever
beheer en door meer reptielenschermen te laten plaatsen. Hiermee houdt de gemeente
zich aan de gemaakte afspraken met de natuurorganisaties Ravon en Werkgroep
Milieubeheer Berg en Dal. De gemeente wil zich bovendien houden aan de Wet
natuurbescherming.

In 2016 heeft de gemeente afspraken gemaakt met de genoemde natuurorganisaties na
bemiddeling door toenmalig gedeputeerde Co Verdaas. Deze afspraken moe(s)ten
voorkomen dat het fietspad weer moet worden afgesloten. Na een recent onderzoek blijkt dat
die extra maatregelen nu nodig zijn. De gemeente wil zich ook houden aan de Wet
Natuurbescherming. De gemeente is namelijk als eigenaar van de spoorkuil en het fietspad
verantwoordelijk voor een gezonde populatie zandhagedissen. Dat betekent dat er nu
maatregelen genomen moeten worden om weer tot een levensvatbare populatie te komen.
Waarom nu toch extra schermen?
Met de natuurorganisaties is een maximum aantal afgesproken van dode zandhagedissen
door het fietsverkeer. Anders zouden extra maatregelen nodig zijn. Eerdere jaren werden er
al meer zandhagedissen doodgereden dan het afgesproken maximum. Maar toen leek er
nog steeds een gezonde populatie te leven en zag de gemeente geen reden om extra
maatregelen te nemen. Die populatie is nu niet meer gezond. Dit blijkt uit metingen door het
bureau Waardenburg Ecology. De extra sterfte door het verkeer op het fietspad wordt gezien
als een belangrijke oorzaak van de achteruitgang van de populatie. Andere oorzaken zijn het
afsterven van heide door de droge zomers. En ook het dichtgroeien van de spoorbaan en het
talud door bramen en andere woekeraars.
Hoe, waar en wanneer gaat de gemeente dit doen en wat kost dit?
De gemeente laat de aanwezige reptielenschermen uitbreiden op het traject tussen de
bestaande schermen bij de Biesseltsebaan en het bruggetje. Dit kost naar verwachting
ongeveer € 100.000. Dit betaalt de gemeente uit de bestaande gemeentelijke reserve voor
natuur en landschap. Wanneer de werkzaamheden uitgevoerd gaan worden is nog niet
bekend.
De gemeente neemt ook de andere aanbevelingen van het ecologisch bureau over om het
leefgebied te verbeteren. Het verbeteren van het leefgebied past binnen het beheer dat nu al
wordt uitgevoerd, maar dat gaat op enkele punten worden geïntensiveerd. Een voorbeeld is
het bestrijden van bramen. Dit intensievere beheer brengt weinig extra kosten met zich mee.
_________________________________________________________________________