26 april 2023

9 Koninklijke Onderscheidingen gemeente Berg en Dal

v.l.n.r Marijke Houterman-van Beurden, Freek Houterman, Carla Beers-Fleuren, Jan Huijbers, Dennis Heemstra, Louise van der Waart-Gesthuizen, Antoon Kuhlmann, Bert van Swelm, en Hans Engelaar zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau.


Burgemeester Mark Slinkman heeft op woensdag 26 april in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek tijdens de Lintjesregen de jaarlijkse lintjes uitgereikt. Hij had de eer om aan 9 inwoners te
vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen tot Lid in
de Orde van Oranje-Nassau! De 9 gedecoreerden (6 mannen en 3 vrouwen) hebben zich op verschillende terreinen verdienstelijk gemaakt en zich op vele manieren ingezet voor onze samenleving. Aan hen
hebben we te danken dat onze gemeenschap een leefbare gemeenschap blijft. Hieronder
volgt een greep uit hun verdiensten. Frans Bootsma maakte de foto’s. Zie de foto’s.


De heer J.H.J. (Hans) Engelaar uit Beek is al meer dan 40 jaar actief bij verschillende
verenigingen en organisaties. Bij voetbalvereniging BVC’12 was hij KNVB- en
clubscheidsrechter, redactielid van het clubblad en secretaris. Hij hielp de bouwploeg bij het
oplossen van technische problemen. Daarnaast is hij al vanaf 1980 vrijwilliger bij zeil-, roeien motorbootvereniging De Batavier, een verenigingshaven in Niftrik. Hij zette zich bijzonder
in bij de vernieuwing van deze jachthaven. Hij is daar commissielid en redactielid van het
clubblad. Verder is hij belast met de zorg voor de opslag en afwerking van het chemisch
afval en de legionellacontroles. Sinds 2010 is de heer Engelaar ook vrijwilliger bouw- en
tuinwerkzaamheden bij de R.K. begraafplaats in Beek.
Mevrouw L.J.F. (Louise) van der Waart-Gesthuizen uit Groesbeek helpt al jarenlang
mensen bij het houden van de regie over hun eigen leven. Dit deed ze als mantelzorgster
voor haar schoonvader en een buurtbewoner en als gastgezin voor een cliënt van Pluryn. Bij
Pluryn zorgde ze daarnaast als vrijwilligster voor de vervoersaanvragen van cliënten.
Mevrouw Van der Waart was ook bestuurslid en vrijwilliger bij de WMO-Adviesgroep Berg en
Dal. Daar hielp ze mensen individueel met het zoeken naar oplossingen, zodat zij (beter)
kunnen deelnemen aan de maatschappij. Ze is gastvrouw bij het Alzheimer Café Berg en Dal
en bij de Stichting Vier het leven. Als lid van de Werkgroep Burgerparticipatie evalueert ze
diverse burgerinitiatieven en zet ze zich in voor de participatie van mensen met een
beperking. Mevrouw Van der Waart was bestuurslid van de Stichting Ugu Kidz. Ze heeft in
die hoedanigheid samen met wijlen haar man in Zuid-Afrika een centrum opgezet voor
kinderen met een beperking: het Othandweni Daycare Center (ODC) in township
Gamalakhe. Voor dit project woonden zij zelfs grotendeels in Zuid-Afrika.
Mevrouw C.M.G. (Carla) Beers-Fleuren uit Groesbeek is in het verleden trainer/coach
geweest van de junioren bij handbalvereniging Groesbeeks Glorie. Later was ze vrijwilliger
bij Scouting Berg en Dal. Daar was ze staflid, mede-organisator van de groepsweekenden
en kampen en stond ze samen met de scouts op de jaarlijkse rommelmarkt. Ook zet
mevrouw Beers zich in voor carnavalsvereniging De Berggeiten in Berg en Dal. Ze was daar
lid van de senaat en coördinator van de prinsencommissie en de loopgroep. Daarnaast
organiseerde zij de kindermiddagen. En zorgt ze ook voor de aankleding van Bestuur, Raad,
Senaat en Prinsenkabinet. Vanaf 2015 is ze bestuurslid van de Berggeiten. Verder is zij
mede-oprichter van de Dames van het Rood (de Raad van Elf bestaande uit vrouwen).
Mevrouw Beers heeft ook hand –en spandiensten verricht bij Schutterij Sint Hubertus en de
Nederlandse Wijnfeesten in Groesbeek. En ze begeleidt al jaren de schoolkinderen tijdens
de Dodenherdenking van de gemeente Berg en Dal.
De heer T.A.M. (Dennis) Heemstra uit Berg en Dal heeft qua verdiensten veel raakvlakken
met mevrouw Beers. Ook hij was als groepsleiding betrokken bij de Scouting Berg en Dal. Hij
heeft als voorzitter van het stichtingsbestuur van de scouting een belangrijke bijdrage
geleverd aan de omzetting van de vereniging naar een stichting. Vanaf 1998 is de heer
Heemstra vrijwilliger bij carnavalsvereniging De Berggeiten in Berg en Dal. Hij was lid van de
senaat, diverse commissies en de Raad van Elf. Sinds 2005 is hij de secretaris van deze
carnavalsvereniging. Daarnaast is meneer Heemstra vrijwilliger bij basisschool Titus
Brandsma in Berg en Dal. Hij is klassenouder en lid van de ouderraad. Ook ondersteunt hij
bij de organisatie van schoolreisjes, uitstapjes en vieringen en heeft hij een belangrijke
bijdrage geleverd aan de omvorming van het schoolplein naar een beweegplein.
De heer J.M (Jan) Huijbers uit Groesbeek kreeg een Koninklijke Onderscheiding omdat hij
al 50 jaar vrijwilliger is bij dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Vlak na de oprichting van
Kerstendal is meneer Huijbers begonnen met het organiseren van jeugdactiviteiten als lid
van de evenementencommissie. Sinds 1982 is hij actief in de beheerscommissie en
organiseert hij alles rondom de verhuur van ruimten in het dorpshuis. Hij verzorgt de
afstemming met gebruikers en de facturatie, hij beheert de agenda en is sleutelbeheerder.
Ook geeft hij aan wanneer er barbezetting verzorgd moet worden en coördineert hij het
openen en sluiten van de locatie.
De heer A.E. (Antoon) Kuhlmann uit Beek is sinds 1985 bestuurslid, voorzitter en
vrijwilliger bij Bridgeclub Hoog Laag in Berg en Dal. Hij organiseert workshops,
themacursussen en geeft bridge-les. Hij was projectleider bij het project ‘Denken en doen’
van de gemeente. Het doel van dat project is het stimuleren van contacten tussen ouderen
door te bridgen. De heer Kuhlmann is ook vrijwilliger bij Stichting Hortus Nijmegen. Daar
stelde hij beleidsplannen op, verzorgt hij rondleidingen en lezingen en werkt hij in de
botanische tuin. Hij was daarnaast ook lid van de avondwakegroep in Beek. En hij is actief
voor de Nederlandse Mycologische Vereniging (paddenstoelen). Ook heeft meneer
Kuhlmann 3 foto-natuurboeken geschreven. De opbrengsten van deze boeken zijn voor
Hortus en andere goede doelen.
De heer A.C.J. (Bert) van Swelm uit Leuth heeft in 1968 volleybalvereniging Set Up ’68
opgericht. Hij was daarna voorzitter, trainer en wedstrijdsecretaris. Hij was een van de
initiatiefnemers voor de fusie met Aksios, waardoor Switch ’87 ontstond. Ook daar was hij
bestuurslid, trainer en scheidsrechter. Hij is altijd als adviseur van het bestuur op de
achtergrond betrokken gebleven bij de vereniging. Bij de badmintontak van Switch ‘87 is de
heer Van Swelm het aanspreekpunt en opbouwer van de velden. Hij is ook actief voor het
jaarlijkse buitentoernooi van Switch ’87. Daarnaast was meneer Van Swelm vrijwilliger bij De
Vriendenkring. Hij was daar penningmeester van de beheerscommissie en verantwoordelijk
voor het beheer, onderhoud en de exploitatie van het gebouw. Voor opvolger Triangel
verricht hij bardiensten bij het biljarten en helpt hij bij de seniorenbingo’s en het koersballen.
Meneer Van Swelm is tevens de drijvende kracht achter seniorenvereniging Leuth.
De heer F.M. (Freek) Houterman uit Berg en Dal is sinds de oprichting van
tennisvereniging Berg en Dal in 1978 zeer actief betrokken bij de vereniging. Hij was lid van
verschillende commissie, was van 1990 tot 1994 voorzitter van de vereniging en is nu
verantwoordelijk voor de inkoop van de horecabenodigdheden voor het clubhuis. Bij
carnavalsvereniging De Berggeiten werd de heer Houterman in 1998 secretaris van de
vereniging en sinds 2002 is hij de voorzitter. Hij is als ex-prins ook lid van de Heeren van ’t
Hoogh. De heer Houterman was daarnaast van 2005 tot 2009 voorzitter van
Muziekgezelschap Edelweisz uit Berg en Dal. Verder was de heer Houterman jarenlang een
actieve en betrokken parochiaan van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal.
Hij ondersteunde onder andere de kostergroep en was meer dan 20 jaar lector. Sinds 5 jaar
is de heer Houterman vrijwillig veiligheidscoördinator bij dorpshuis Kerstendal.
Mevrouw M.G.J. (Marijke) Houterman-van Beurden uit Berg en Dal is sinds 1992
vrijwilliger bij het dorpshuis Kerstendal in Berg en Dal. Zij was bijna ook die hele tijd
secretaris van het dorpshuis. Ze was toen samen met de voorzitter en de penningmeester
verantwoordelijk voor het strategisch beleid van stichting dorpshuis Kerstendal. Zij had
daarnaast speciale aandacht voor de waardering van het werk van vrijwilligers. Sinds 2021 is
mevrouw Van Beurden vrijwilliger achter de bar. Mevrouw Van Beurden was een actieve en
betrokken parochiaan van Onze Lieve Vrouw van het Heilig Hart in Berg en Dal. Van 2003
tot 2009 was zij lid van het parochiebestuur. En intensief betrokken bij de voorbereiding van
de fusie met de Cenakelkerk in Heilig Landstichting tot de parochie de Verrijzenis om beide
afzonderlijke parochies bij elkaar te brengen. Ze coördineerde ook meer dan 20 jaar de
lectorgroep van de kerk in Berg en Dal en was zelf een keer per maand lector. Mevrouw van
Beurden is sinds 2019 lid van de Raad van Toezicht van Kindercentrum Domino.
___________________________________________________________________