9 maart 2023

Geen bewijs vermeende integriteitsschendingen, geen vervolgonderzoek gemeente Berg en Dal

Burgemeester Slinkman en wethouder ten Westeneind luisteren naar de medewerkers van Bureau Hoffmann

maart 2023 .Er is geen bewijs gevonden voor vermeende integriteitsschendingen door de  LOKAAL! wethouder Ten Westeneind. Een vervolgonderzoek naar zijn handelen is niet nodig. Ook is er onvoldoende aanleiding voor nader onderzoek naar de integriteit van  de burgemeester (of andere personen). Dit zijn de conclusies van het vooronderzoek dat het onderzoeksinstituut Hoffmann op verzoek van de gemeenteraad van Berg en Dal heeft uitgevoerd. Lees hieronder verder.


Het onderzoeksinstituut Hoffmann heeft vooronderzoek verricht naar 2 onderwerpen:
1. Vaststellen welke bewijsstukken raadslid de heer Bakker heeft ten aanzien van de
vermeende integriteitsschending(en) door de heer Ten Westeneind.
2. Vaststellen of er nog andere moverende redenen/aanwijzingen zijn om een
integriteitsonderzoek uit te laten voeren met betrekking tot bovengenoemde casus.
Onderzoeksvraag 1 van het vooronderzoek betreft twee punten:
● De heer Ten Westeneind zou zich in een ontmoeting met een lokale ondernemer
hebben gepresenteerd als aankomend wethouder Ruimtelijke Ordening van LOKAAL!!
In die hoedanigheid zou hij toezeggingen hebben gedaan om hem in de toekomst te
gaan helpen.
● Het (dan nog) gemeenteraadslid de heer Ten Westeneind zou geld hebben
aangenomen van een lokale ondernemer in ruil voor een tegenprestatie.
In het kader van onderzoeksvraag 2 zijn in het vooronderzoek door 2 personen meldingen
gedaan over de handelwijze van burgemeester Slinkman. Deze zijn onderzocht en
beoordeeld. Raadslid Bakker beweert in het gesprek met onderzoeksinstituut Hoffmann over
de burgemeester het volgende:
● Het integriteitsonderzoek dat de burgemeester naar de heer Ten Westeneind direct na
de 1e melding over de heer Ten Westeneind heeft uitgevoerd zou onvolledig zijn
geweest. Dit omdat het berust op 1 gesprek met alleen de heer Ten Westeneind.
● De burgemeester zou een vertrouwelijk WhatsApp-bericht van de heer Bakker over het
handelen van de heer Ten Westeneind niet vertrouwelijk hebben behandeld.
● De burgemeester zou de heer Bakker tijdens een vergadering uitgescholden hebben en
zou daarmee grensoverschrijdend hebben gehandeld.
Het VVD-gemeenteraadslid de heer Hammer beweert in het gesprek met Hoffmann het
volgende:
● De burgemeester zou niet integer hebben gehandeld door de commissaris van de
Koning verkeerd te informeren over gesprekken rond zijn gedrag en functioneren.
● De burgemeester zou zich inhoudelijk hebben bemoeid met een concept-persbericht,
dat hierdoor kritisch over de heer Bakker werd.
Resultaten vooronderzoek
De bevindingen van het onderzoeksinstituut Hoffmann zijn:
● Uit het vooronderzoek werden geen concrete signalen of bewijzen bekend die reden
geven om diepgaander onderzoek te doen naar mogelijke geldstromen of toezeggingen
waarvan de heer Bakker claimt/vermoedt dat die er zijn.
● De signalen over de integriteit van de burgemeester die door de heer Bakker en de heer
Hammer werden benoemd, geven voor Hoffmann onvoldoende aanleiding om nader
onderzoek te verrichten naar de integriteit van de burgemeester (of andere personen).
De uitlatingen die door heer Bakker en de heer Hammer zijn gedaan over in hun optiek
‘niet integer handelen’, duiden op functionele kwesties en een vertrouwenskwestie. Die
kunnen op een andere wijze worden benaderd dan door een persoonsgericht
integriteitsonderzoek in te stellen naar de handelswijze van de burgemeester.
Achtergrond
Onderzoeksbureau Hoffmann is ingeschakeld naar aanleiding van vragen van raadslid
Bakker over vermeende integriteitsschendingen van raadslid (later wethouder) Ten
Westeneind rond de gemeenteraadsverkiezingen van 2022. Uit een eerste vooronderzoek
hiernaar door de burgemeester in april 2022 blijkt dat de heer Ten Westeneind zich niet
onterecht heeft uitgegeven voor wethouder. Na een nieuwe vermeende integriteitsschending
zijn raadslid Bakker en vijf fractievoorzitters van de oppositiepartijen in juni 2022 naar de
commissaris van de Koning gegaan voor een second opinion. Nadat ook de fractievoorzitters
van de coalitiepartijen waren ingelicht, is geconcludeerd dat een onafhankelijk
(voor)onderzoek de beste vervolgstap zou zijn. In het najaar van 2022 zijn voorbereidingen
getroffen om de hele gemeenteraad te informeren. Daarbij hebben de fractievoorzitters
hoogleraar Hansko Broeksteeg als adviseur ingeschakeld. In een besloten raadsvergadering
op 8 december jl. heeft de raad opdracht gegeven tot een vooronderzoek, zoals hierboven
geformuleerd. Dat vooronderzoek is door Hoffmann uitgevoerd tot half februari 2023. Ten
behoeve van het vooronderzoek heeft Hoffmann gesprekken gevoerd met de heren Ten
Westeneind, Bakker en Hammer. De bevindingen in het rapport zijn gebaseerd op de
gevoerde gesprekken en de door de gesprekspartners aangeleverde (schriftelijke)
informatie. Het rapport van dit vooronderzoek is tijdens de raadsvergadering van 9 maart
2023 openbaar gemaakt.