13 maart 2020

R.K Bisschoppen scherpen maatregelen in verband met het coronavirus aan.

De kerk in Millingen aan de Rijn.


Coronavirus beperkt kerkelijke vieringen en activiteiten
In aansluiting bij het recente advies van overheid en RIVM hebben de bisschoppen op 13 maart besloten per direct alle weekendvieringen en andere samenkomsten, zoals bv. koorrepetities en voorbereiding op Communie en Vormsel in elk geval tot 31 maart af te gelasten dan wel te ontraden. In kleine kring kan een door-de-weekse eucharistie, een doop of uitvaart plaatsvinden, met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen. Ook vragen de bisschoppen om kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. Tot en met 31 maart worden alle weekendvieringen en activiteiten afgelast. Er zal dan alleen in de kerk (niet de dagkapel) in Millingen van dinsdag tot en met vrijdag dagelijks een eucharistieviering zijn om 9.00 uur, met verzoek tot inachtneming van fysieke afstand. Tevens zal deze kerk elke dag open zijn van 16.00 tot 17.00 uur en op zondag bovendien van 11.00 tot 12.00 uur.

In verband met de laatste ontwikkelingen rondom het Coronavirus (COVID-19), scherpen de bisschoppen in Nederland de al eerder getroffen maatregelen aan. Alle publieke liturgische vieringen op zaterdagavonden en zondagen worden tot 31 maart afgelast. Hiermee sluiten de bisschoppen aan bij het recente advies van de overheid en het RIVM. De bisschoppen begrijpen dat het feit dat de zondagsvieringen niet door kunnen gaan voor
vele parochianen een moeilijk besluit is, maar vragen hierin om hun begrip en gebed. Zij wijzen op de mogelijkheid van de (eucharistie)viering door de week in doorgaans kleine groepen, de geestelijke communie: ‘door het verlangen om Christus te ontvangen, schenkt Hij ons ook door deze ‘geestelijke communie’ zijn genade.’ Ook vragen de bisschoppen om
kerken waar mogelijk open te stellen en zo mensen de gelegenheid te bieden voor persoonlijk gebed. Viering in beperkte kring. wanneer er in beperkte kring wel een viering is, bijvoorbeeld bij een doop of een uitvaart, zal de celebrant volgens strikte richtlijnen handelen. Alle parochies ontvangen via het eigen bisdom deze richtlijnen voor het vieren van de mis in kleine kring en het bedienen van de overige sacramenten. Deze richtlijnen zijn er om verspreiding van het coronavirus te voorkomen en om tegelijkertijd het pastorale werk toch zo goed mogelijk doorgang te laten
vinden. Zo wordt bij contact met ouderen en zieken gevraagd altijd in overleg met bijvoorbeeld een zorginstelling of ziekenhuis te handelen en de richtlijnen tegen corona daar te volgen. Ook voor de gelovigen die hierbij zijn betrokken geldt: volg de richtlijnen voor contact van het RIVM.
De volgende maatregelen, die op 28 februari al werden afgekondigd, blijven van kracht:
• Tijdens vieringen (in kleine kring) in parochies en instellingen is het ontvangen van de communie op de tong niet mogelijk;
• De communie kan alleen op de hand worden ontvangen en dient alleen door de celebrant uitgereikt te worden;
• De kelkcommunie is voorbehouden aan de celebrant;
• Kerkgangers geven elkaar bij de vredeswens niet de hand;
• Er wordt geen gebruik gemaakt van wijwater bij binnenkomst en verlaten van de kerk. Met onmiddellijke ingang gelden tot nader order, en in ieder geval tot 31 maart, ook de
volgende maatregelen:
 Publieke liturgische vieringen op zaterdagavond en op de zondag worden afgelast.
 Vormselvieringen en presentatievieringen voor communicanten worden afgelast.
 Dopen en uitvaarten vinden plaats in kleine kring en worden sober gehouden. Ook hier met inachtneming van fysieke afstand tussen de gelovigen.
 De bisdommen ontraden alle andere samenkomsten, zoals het koffie drinken na vieringen, koorrepetities en catechetische bijeenkomsten.


Gebed
De bisschoppen wijzen op de mogelijkheid om thuis op zondag de Eucharistie op televisie te volgen, via KRO-NCRV, vanaf 10.00 uur op NPO 2. Verder zendt radio Maria iedere ochtend en avond een Eucharistieviering uit om 09.00 uur en 19.00 uur.

Ten slotte vragen de bisschoppen de parochie, hun pastorale kader en de gelovigen om onderstaand gebed te bidden:


God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.

SECRETARIAAT
VAN HET ROOMS-KATHOLIEK KERKGENOOTSCHAP IN NEDERLAND
AFDELING PERS & COMMUNICATIE
PERSBERICHT t.a.v. Nieuwsdienst / redactie GLV / redactie Binnenland
Nadere inlichtingen: Anna Kruse – Persdienst Secretariaat RKK – Postbus 13049 – 3507 LA Utrecht
tel.: 030 2326916 /06 102 96 267 – e-mail: A.Kruse@rkk.nl