27 september 2019

Korfbalsters gezamenlijk naar de gemeenteraad.

Leden van SVO korfbal in het gemeentehuis van Berg en Dal te Groesbeek.

Donderdag 26 september was het druk bij de eerste zitting van de gemeenteraad van Berg en Dal na het zomerreces. De publieke tribune zat helemaal vol en ze kwamen stoelen te kort om alle leden van de korfbalverenigingen SVO uit Ooij en Klimop uit Kekerdom te herbergen. Ze waren daar omdat de partij Polderbreed een motie had ingediend tot behoud van de sportzaal Morgen Fit in Ooij, waarvan de eigenaar had aangegeven deze te willen verkopen aan een projectontwikkelaar, zodat daar seniorenwoningen gebouwd kunnen worden. Als dat plan zou doorgaan dan zouden o.a. de korfballers, maar ook diverse andere verenigingen alsmede de basisschool Opweg, niet meer in Ooij kunnen sporten.  Namens de leerlingen van de basisschool sprak groepsouder Mariska van den Berk de gemeenteraad toe en en zij overhandigde een boekwerkje met tekeningen van de kinderen aan de burgemeester en aan wethouder Annelies Visser van de gemeente Berg en Dal. Stephanie Wolf sprak daarna de raad toe namens de korfballers en zij overhandigde de burgemeester ongeveer 400 handtekeningen van bezorgde burgers uit Ooij. Alle politieke partijen stonden achter de motie welke door Polderbreed was ingediend en ook wethouder Annelies Visser gaf aan dat ze er alles aan wilde doen wat in haar vermogen ligt. Overigens zijn er nog veel meer clubs en verenigingen die nu gebruik maken van de sportzaal, zoals gymclubs, karatevereniging e.d. zie de foto’s. 

 

 
 
 
 

Raad unaniem akkoord met de motie van Polderbreed. College wordt daarin opgeroepen alles in het werk te stellen om voor Ooij en overige woonkernen in de polder een locatie voor gymlessen en sport te behouden.

Onderwerp: Sportzaal Morgenfit De raad van de gemeente Berg en Dal in vergadering bijeen d.d. 26 september 2019 overwegende: – Dat Polderbreed op 13 juni 2019 bij de behandeling van het ‘instemmen met de investeringsbijdrage voor de gymzalen in Groesbeek ad € 324.092’ en op 4 juli bij de behandeling van het ‘herontwikkelingsplan Hubertushal’ al heeft aangegeven dat er een probleem dreigt voor de gymlessen van basisschool Op Weg en de trainingen voor Korfbalvereniging SVO. Door sluiting van de Hubertushal wordt de druk op de sport/gymzalen in de polder verhoogd; – Dat onze vragen deels ingegeven waren doordat er regelmatig problemen over Morgenfit naar buiten kwamen waardoor ook gebruikers zijn vertrokken naar de Hubertushal. Onze zorgen werden groter door eigen waarnemingen en het feit dat de nieuwe Anytime fitness zich in Millingen ging vestigen; – Dat er nu duidelijk een probleem dreigt te ontstaan nu de sportschool sluit en er plannen zijn om op het terrein van de sportschool annex gymzaal hofjes te bouwen met zo’n 16 appartementen voor senioren; – Dat Polderbreed bij de begroting zeker terugkomt op dit probleem, maar nu al de volgende oproep plaatst; Roept het college op: Alles in het werk te stellen om voor Ooij en de andere woonkernen in de polder een locatie voor gymlessen en sport te behouden.