14 december 2011

Hoogwaterplatform bijeen in de Sprong.

Op de jongste vergadering van het Hoogwaterplatform, die op 13 dec. j.l in de Sprong te Ooij gehouden werd, stonden de huidige positie  van het Hoogwaterplatform en de ontwikkelingen in het kader van de hoogwaterbestrijding in de Ooijpolder en de Duffelt centraal. Weloverwogen heeft het bestuur in het begin van het jaar besloten de activiteiten van het Hoogwaterplatform op een lager pitje te zetten. In ons gebied  staan gelukkig geen maatregelen op stapel waarover we ons ongerust hoeven te maken. Ook is het duidelijk dat de bewoners van ons gebied zich niet langer bedreigd voelen door ongewenste maatregelen.   Concreet betekent dit op een lager pitje zetten dat besloten is per jaar nog één Nieuwsbrief uit te geven en die behoudens enkele uitzonderingen alleen digitaal te verzenden, minimaal één bestuursvergadering  te houden en één statutair verplichte jaarvergadering. zie foto’s

DSC_3618_Hoogwaterplatform

Millingerwaard

In het begin dezer maand verspreide Nieuwsbrief hebben we de hoofdpunten van het ontwerpinpassingsplan Millingerwaard gepubliceerd. Er zijn verschillende alternatieven onderzocht waaruit het huidige plan is ontwikkeld op basis van het meest milieuvriendelijke alternatief waarbij men de doelstelling ruimte voor de rivier en natuur het zwaarst heeft laten wegen. De hoofdgeul wordt over het terrein van de Beijer gelegd en de huidige toegangsweg daar naar toe wordt verwijderd.  Er worden  ook nieuwe geulen aangelegd en bestaande geulen verdiept die allen uitstromen in de Kaliwaal. Op het terrein van De Beijer komt ook een hoogwatervluchtplaats voor de dieren in het gebied. Doel is ook om de oude schoorsteen en de droogschuur van de voormalige steenfabriek te bewaren als een cultuurhistorisch waardevol relict. Ten zuidwesten van de Millingerdam wordt bij het uitgraven van de geulen zand gewonnen voor de financiering van de herinrichting van het gebied. Vanaf 2013 start de uitvoering van de werkzaamheden. De planning voor de uitvoering voorziet in een oplevering van de hoogwaterveiligheidsdoelstelling in 2015, een oplevering van de natuurdoelstellingen in 2018 en een afronding van het project in 2020.De  maatregel levert een waterstanddaling van negen centimeter op.

Oude Waal en stadswaard Nijmegen

Het project Oude Waal/Stadswaard is opgenomen op een lijst van 11 kansrijke projecten binnen WaalWeelde  voor uitvoering in de komende 4 jaar. Een herinrichting zou moeten komen door o.a. een  geul met natuurfunctie te graven die ook een waterstandverlaging van  3-7 cm bewerkstelligt. Behalve om een geul met natuurfunctie gaat het ook om een uiterwaardverlaging van 85 hectaren.

De dijkteruglegging bij Lent

De dijkteruglegging bij Lent levert bij hoogwater maar liefst een waterstanddaling van 35 centimeter op. Op basis daarvan is besloten af te zien van een kribverlaging tussen Nijmegen en Millingen.

Waterschapsverkiezingen

Afgelopen november heeft staatssecretaris Atsma van Infrastructuur en Milieu een wetsvoorstel naar de Tweede Kamer gestuurd dat invoering van indirecte waterschapsverkiezingen beoogd. In het wetsvoorstel worden de besturen van de waterschappen voortaan door gemeenteraadsleden gekozen. De huidige wijze van verkiezen door alle Nederlanders per brief, wordt vervangen door indirecte verkiezingen via de gemeenteraden. Het wetsvoorstel regelt ook dat de eerstvolgende waterschapsverkiezingen in 2012 vervallen. De indirecte verkiezingen vinden namelijk kort na de gemeenteraadsverkiezingen in  2014 plaats. Er zouden dan zowel in 2012 als in 2014 waterschapsverkiezingen plaatsvinden. Door de verkiezingen in 2012 te laten vervallen, wordt veel geld bespaard. Als het wetsvoorstel wordt aanvaard mogen de huidige bestuurders ongeveer 1,5 jaar langer aanblijven.

Hoogwaterconferentie

De Hoogwaterconferenties van Noordrijn-Westfalen , de Provincie Gelderland en Rijkswaterstaat zijn wat in het ongerede geraakt. Besloten is nu – waarschijnlijk in april 2012  – een meer technische conferentie te houden waarvoor het Hoogwaterplatform  ook uitgenodigd zal worden. Op de conferentie zal het nieuwe programma 2012-2016 gepresenteerd worden.

 

Harry Sanders, voorzitter Hoogwaterplatform