23 mei 2011

Publieksdag natuurorganisaties in de Ooijpolder.

Zondag werd in de Ooijpolder de Publieksdag gehouden. Diverse natuurorganisaties hadden het publiek uitgenodigd om kennis te maken met de nieuwe ontwikkelingen in de Ooijpolder Er waren diverse routes uitgezet, alsmede struintochten. Van zo’n struintocht heeft Bart Beekers van de Stichting Ark enkele foto’s gemaakt, waarbij ook leuke ontdekkingen werden gedaan. In de Stadswaard zagen ze een meterslange boomstam liggen. Vermoedelijk ligt deze stam (waarschijnlijk oeroude eik) er al even en is de stam nu zichtbaar geworden door de lage waterstand waardoor de rivier het omliggende zand wegslaat. De oevers werden ook afgestruind door schatzoekers met metaaldetectors. Op de Vlietberg kregen de deelnemers nog uitleg van SBB over de herinrichting van de Stadswaard/Oude Waal. Al voor 11.00 uur waren er bezoekers naar de Ooijpolder gekomen, waar ze bij het Hollandsch-Duitschgemaal een gratis routekaart in ontvangst konden nemen. zie de foto’s van Bert Beekers.
Zie de foto’s bij het Hollandsch-Duitschgemaal.

DSC_6365publieksdag_copy

door Rob Jaspers (bron: de Gelderlander 230511)

OOIJPOLDER Nieuwe landschapszones langs weilanden en akkers lokken wandelaars
‘ Polder nog interessanter’
Het agrarisch cultuurland­schap in de Ooijpolder biedt geweldige vergezich­ten. Toch verdient deze groe­ne schouwburg nog meer di­versiteit, vindt Via Natura.

Een adembenemend pano­rama zonder weerga. Zo omschrijft Jaap Dirkmaat , directeur van de Vereni­ging Nederlands Cultuurland­schap de Ooijpolder. Inderdaad vanaf de dijken en vanaf de stuw­wal zorgt de polder voor een unie­ke beleving. En toch kan het nog beter, nog spannender worden in de polder, zeker in het hart van de polder en langs de vele binnenwe­gen, zegt TinyWigman van Via Natura. Sinds 2002 is Via Natura in overleg met agrariërs, gemeen­ten, provincie, rijk en natuurorga­nisaties over betere verbindingen tussen de Beekse heuvelrug en de Ooijpolder.

Vooral via samenwerking probeert Via Natura grondeigenaren en – ge­bruikers in de polder te verleiden om aan de randen van hun akkers en weilanden nieuwe hagen, oevers, wandelpaden en bloemrij­ke stroken in te richten. Het begin van deze nieuwe verbindingszones in de natuur is er inmiddels. Bij­voorbeeld in de buurt van de Per­singensestraat en de Koude Dijk.

Daar zijn de eerste nieuwe land­schapzones ingericht en beheert een boer deze natuurstroken op zijn grond. Het contract met een looptijd van 30 jaar is hiervoor vo­rig jaar november getekend. Via de nieuwe voetgangersbrug over de N52 is het netwerk van wandelpa­den op de stuwwal nu ook verbon­den met deze wandelroutes rich­ting Groenlanden in de polder VolgensWigman is Via Natura met nog zeven grondeigenaren in gesprek over landschapsbeheer. Ze verwacht op korte termijn flinke stappen te kunnen maken. Zes hectare boerenlandschap is nu in­gericht als natuurstrook en de ko­mende vijf jaar komen daar zeker 12 hectare bij, verwachtWigman.

In totaal streeft Via Natura naar 25 hectare. Het maakt de Ooijpolder als uitloopgebied voor de stadsbe­woners nog interessanter.

Zondag nodigden diverse natuuror­ganisaties bewoners uit stad en re­gio uit om kennis te maken met de nieuwe ontwikkelingen in de polder. Diverse routes waren uitge­zet, evenals struintochten. Helaas werkte het weer niet mee. De re­genbuien in de ochtend zorgden ervoor dat het vrij rustig bleef.  Op de foto wordt Bart Beekers door Rob Jaspers geintervieuwd.
DSC_6356_Bart_Beekers