9 juni 2010

Ooijpolder wordt nog mooier

De Ooijpolder wordt nog mooier. Dat is tenminste de bedoeling van de natuurontwikkelaars. De Ooijpolder is één van de vier gebieden, die in Nederland zijn aangewezen door het Ministerie van VROM alsproeftuin voor het deltaplan “Nederland weer mooi”.  Daar is 3,8 miljoen Euro voor beschikbaar.  De gemeen­te Ubbergen gaat het project uit­voeren en wordt bijgestaan door de stichting Via Natura, die ook al betrokken was bij het Landschaps­ontwikkelingsplan voor Millingen, Ubbergen en Groesbeek.Met dit geld kunnen onder meer heggen, poelen, moeras­oevers, boerenwandelpaden en an­dere natuurlijke landschapselemen­ten aangelegd worden op agrari­sche gronden. Met de boeren die willen meewerken, wordt tegelijk een contract afgesloten voor dertig jaar. Ze krijgen jaarlijks een bedrag om de natuurstroken te onderhou­den, waarmee ook meteen het ge­brek aan agrarische opbrengst wordt gecompenseerd. In de Ooij­polder moet zo een aaneengeslo­ten landschappelijk gebied ont­staan van 500 hectare, dat toegan­kelijk is voor wandelaars. De na­tuurstroken vormen een netwerk tussen de boerenlanden door. zie foto’s van de Ooijpolder.

DSCF4311Ooijpolder

Mooiere polder voor vier miljoen (Bron: De Gelderlander, Geert Willems)

LANDSCHAPSPARK Ooijpolder wordt groener en toegankelijker door aanleg heggen, poelen en wandelpaden

V
oor veel wandelaars, fiet­sers en dagjestoeristen is de Ooijpolder al een plaatje om te zien. Het is de bedoeling dat het landschap de komende vijf jaar nog mooier wordt. Voor de verdere inrichting van een groenere Ooijpolder ligt 3,8 miljoen euro klaar. De gemeen­te Ubbergen gaat het project uit­voeren en wordt bijgestaan door de stichting Via Natura, die ook al betrokken was bij het Landschaps­ontwikkelingsplan voor Millingen, Ubbergen en Groesbeek. Met die kleine 4 miljoen kunnen onder meer heggen, poelen, moeras­oevers, boerenwandelpaden en an­dere natuurlijke landschapselemen­ten aangelegd worden op agrari­sche gronden. Met de boeren die willen meewerken, wordt tegelijk een contract afgesloten voor dertig jaar. Ze krijgen jaarlijks een bedrag om de natuurstroken te onderhou­den, waarmee ook meteen het ge­brek aan agrarische opbrengst wordt gecompenseerd. In de Ooij­polder moet zo een aaneengeslo­ten landschappelijk gebied ont­staan van 500 hectare, dat toegan­kelijk is voor wandelaars. De na­tuurstroken vormen een netwerk tussen de boerenlanden door.

De Ooijpolder is één van de vier gebieden in Nederland die door het ministerie van VROM zijn aan­gewezen als proeftuin voor het del­taplan ‘Nederland weer mooi’.

Ook het Binnenveld (op de grens van Gelderland en Utrecht), Am­stelland (Noord-Holland) en het GroeneWoud ( Noord- Brabant) hebben die status gekregen. De toenmalige minister Cramer bracht vorig jaar een cheque van 950.000 euro mee bij haar bezoek aan de Ooijpolder. Dat was het eer­ste miljoen dat beschikbaar kwam voor het mooier en toegankelijker maken van de polder. „Maar er wa­ren wel voorwaarden aan verbon­den”, legt Tiny Wigman van Via Natura uit. „We moesten hetzelfde bedrag ook krijgen van de provin­cie, van de lagere overheden en uit private geldstromen. Er moest dus nog drie keer 950.000 euro bijko­men, voordat VROM het bedrag ook zou overmaken. De Ooijpol­der is het eerste gebied dat daarin is geslaagd.”

Bijzonder is de private bijdrage van de Vereniging Nederlands Cul­tuurlandschap ( VNC) van Jaap Dirkmaat, die in Beek gevestigd is.

De vereniging sluist meer dan de helft van de 1,6 miljoen door, die zij ontvingen van de Postcodelote­rij. Zo is het potje van 3,8 miljoen helemaal gevuld geraakt. „We kun­nen nu in gesprek met de grondei­genaren en ze een goed bod doen”, aldus TinyWigman. „Het is allemaal op basis van vrijwillig­door heid. Er is geen plan, want dat wil­den we niet op andermans grond intekenen. In de weilanden ko­men globaal de lage elementen zo­als paden en poelen, bij de gebou­wen de hoge elementen zoals heg­gen. Een grondeigenaar moet wel bereid zijn om 5 procent van het landschap in te zetten. We willen het heel zakelijk afwerken. Niet voor een fooi, waarbij het onder­houd even snel op een zondagmid­dag wordt gedaan. Burgemeester Wilbers heeft het al eens tegen de boeren gezegd: ‘ we komen pas te­rug als we een goed bod kunnen doen’. Dat moment is nu geko­men. En als de boer niet wil mee­werken, gaan we naar de buur­man.”

De 3,8 miljoen wordt in eerste in­stantie ingezet voor de Ooijpolder op het grondgebied van Ubbergen. Mogelijk worden op termijn ook projecten gerealiseerd in Groes­beek en Millingen.

De landschapsveiling van ruim twee jaar geleden is het grote voor­beeld geweest voor de werkwijze van nu. Toen konden bedrijven en particulieren bieden op aanleg en onderhoud van groenstroken tus­sen het fietspad van hetWyler­bergmeer en het gehuchtWerche­ren. Er is toen een contract voor tien jaar gesloten met de betrok­ken grondeigenaren. Wigman: „ De veiling wordt nog steeds ge­zien als een groot succes. Er zijn nieuwe plantensoorten gekomen, de roodborsttapuit is er gesigna­leerd en de boeren zijn blij met de werkwijze. Ook belangrijk was dat particulieren en bedrijven betrok­ken raakten bij de inrichting van hun eigen landschap.”