2 april 2010

Coalitie akkoord PvdAGroenLinks en C90 in Ubbergen

PvdA/Groenlinks en Combinatie 90 hebben op 1 april overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Na de verkiezingen heeft PvdA/GroenLinks, als grootste partij, het voortouw genomen en gesprekken gevoerd met alle partijen. Daarna is besloten de onderhandelingen met C’90 voort te zetten. Het coalitieakkoord beperkt zich tot enkele speerpunten, die verwerkt zullen worden in de programmabegroting. De programmabegroting wordt jaarlijks door de hele gemeenteraad vastgesteld. Uitgegaan wordt van een constructieve samenwerking met de andere politieke partijen. Op de foto toasten de beide a.s. wethouders Leidy van der Aalst en Ria Barber op de nieuwe coalitie.


Persbericht

Coalitieakkoord PvdAGroenlinks/Combinatie 90 2010-2014 (Gemeente Ubbergen)

PvdA/Groenlinks en Combinatie 90 hebben op 1 april overeenstemming bereikt over een coalitieakkoord voor de komende vier jaar. Na de verkiezingen heeft PvdA/GroenLinks, als grootste partij, het voortouw genomen en gesprekken gevoerd met alle partijen. Daarna is besloten de onderhandelingen met C’90 voort te zetten.
Het coalitieakkoord beperkt zich tot enkele speerpunten, die verwerkt zullen worden in de programmabegroting. De programmabegroting wordt jaarlijks door de hele gemeenteraad vastgesteld. Uitgegaan wordt van een constructieve samenwerking met de andere politieke partijen

Het vroegtijdig informeren en betrekken van inwoners van de gemeente
bij zaken die voor hen van belang zijn en gebruik maken van hun kennis en expertise zijn de basis voor de werkwijze in de komende jaren.

De speerpunten van het coalitieakkoord zijn:
Het bouwen van nieuwe scholen in Kekerdom en Leuth met speciale aandacht voor de verkeersveiligheid in Leuth;
Voortzetting van het strakke financiële beleid van de vorige periode, waarbij rekening wordt gehouden met kortingen op de rijksbijdrage. Bij bezuinigingen komen zorg, welzijn en onderwijs pas als laatste in beeld en de Wmo-gelden blijven geoormerkt.
Het opstellen van een kadernota voor Natuur, Landschap, Recreatie om te komen tot een grensoverschrijdend samenhangend beleid. Dit in nauwe samenwerking met betrokken partijen. Hierbij zal gebruik worden gemaakt van de positieve ervaring die is opgedaan bij de nieuwbouw van de Havo.
Uitvoering van de geplande woningbouwprojecten. Als gevolg van de kredietcrisis wordt rekening gehouden met vertraging o.a. in Leuth. Waar nodig zullen de plannen worden aangepast in overleg met betrokken partijen. Dit geldt ook voor wijzigingen in de plannen voor de Geest. Voor de gemeente mogen de veranderingen geen nadelige financiële gevolgen hebben. In gezamenlijkheid moet naar alternatieve oplossingen worden gezocht.
Het onderhoud van stoepen en straten met daarbij bijzondere aandacht voor loop- en fietsroutes van ouderen en jeugd.
Meer verantwoordelijkheid geven aan burgers voor het onderhoud en de inrichting van hun woonomgeving.

In de raadsvergadering van 15 april zal het coalitieakkoord op de agenda staan en vindt de benoeming plaats van de beoogde wethouders Leidy van der Aalst-Wolken (PvdA/GroenLinks) en Ria Barber-Hendriks (C’90) en van de nieuwe raadsleden Thieu Hoeken (PvdA/GroenLinks) en Nol Corbeek (C’90)

Contact: l.vanderaalst@planet.nl