18 maart 2010

Struin moet nog even wachten in de Ooijpolder

Op last van de gemeente Nijmegen heeft de Nijmeegse natuur-kinderopvang Struin haar werkzaamheden op het land bij het Hollandsch-Duitsch gemaal stilgelegd. Er zijn problemen over de vergunningen en het huidige bestemmingsplan moet misschien worden aangepast. De afgelopen maanden is Struin al volop bezig op de akker van 3 hectare tussen het Meertje en de Ooysedijk. Wanneer de nodige vergunningen verleend zijn kan Struin verder gaan met haar activiteiten langs de Dijkgraaf van Wijckweg in de Ooijpolder. Struin is onlangs "verhuisd"van hun terrein aan de Ooysedijk naar het gebied aan de Dijkgraaf van Wijckweg.zie de foto’s van het gebied.Bron: De Gelderlander.
NIJMEGEN – De Nijmeegse natuur-kinderopvang Struin heeft de werkzaamheden aan de akker bij het Hollandsch-Duitsch gemaal stilgelegd op last van de gemeente Nijmegen.

De opvang zou niet de juiste vergunningen hebben aangevraagd. Bovendien is een aanpassing van het bestemmingsplan, nu aangemerkt als agrarisch gebied, misschien noodzakelijk.

Struin is de afgelopen maanden bezig geweest met aanpassingen op de 3 hectare bij het Meertje tussen Nijmegen en Ubbergen. Vooralsnog hebben vooral graafwerkzaamheden plaatsgevonden om het veld tot natuurspeelterrein in te richten. Matthijs de Gruijter van Struin: "We zijn gestopt met graven, dat is niet goed voor landbouwgrond, de bestemming van het gebied. Ook staat de aanleg van groen even stil." Een gemeentewoordvoerster: "De bestemming is landbouw, niet recreatie. Het bouwen van een binnenverblijf past daar nu niet in." De Gruijter: "We wachten af wat er uit overleg binnen de gemeente komt. Op basis daarvan kijken wat we kunnen met beplanting en bebouwing." Struin is van plan het terrein vanaf april in gebruik te nemen.

NIJMEGEN – Het Milieu Educatie Centrum (MEC) in Nijmegen wil terrein aan de Ooysedijk gaan gebruiken voor schooltuintjes voor basisschoolleerlingen. Het terrein was van Struin, dat het stuk met de omliggende grond (1,5 hectare totaal) wilde kopen van eigenaar Waterschap Rivierenland. maar er blijkt bodemvervuiling te zitten.
De koop ging niet door, maar blovendien liep de huur van de grond per 1 januari af. Op de 1,5 hectare is na de oorlog stadspuin gestort. Om de dijk te herstellen, nadat de Duitsers die hadden doorgestoken, is grond afgegraven. De kolk die daardoor is ontstaan, is gedempt met puin. Daardoor zit PAK, een teerachtige stof, in de grond.

Gerard Titulaer van stichting Landwaard heeft met het MEC een nieuw plan voor het perceel ontwikkeld. "Op de vervuilde plek leggen we geen tuintjes aan. Onderzoek toont aan dat de omliggende grond schoon is."
Waterschap Rivierenland beslist volgende week of ze de grond verkoopt.
De schooltuintjes zouden eerst deel uitmaken van het nieuwe terrein van Struin bij het Hollandsch-Duitsch gemaal, waar ook biologische landbouw, plaats gaat vinden. Op de in totaal 3,3 hectare bij het gemaal bleek echter niet meer dan 4.000 vierkante meter beschikbaar voor de schooltuintjes.

Niet alleen natuur-kinder­opvang Struin gaat de akker bij het Hol­landsch- Duitsch ge­maal gebruiken. Maar liefst 1,2 hec­tare gaat naar drie biologische te­lers.
Boer Robert Koekoek, met een biologische winkel aan de Her­togstraat in Nijmegen, gaat er een proeftuin beginnen. Bloemist Mat­hijs Nokkert gaat er biologische bloemen telen en Renee Straver gaat fruitbomen en kleinfruit te­len.
Het terrein van de boeren ligt ach­teraan op de akker, achter het ter­rein van Struin. Zoals het er nu uit­ziet kunnen de boeren de grond een stuk eerder gaan beplanten dan hoofdgebruiker Struin. De kin­deropvang heeft namelijk ver­zuimd de juiste vergunningen aan te vragen. Bovendien is de opvang in strijd met het geldende bestem­mingsplan voor open agrarisch ge­bruik.
De activiteiten van de biologische telers vallen wel onder het bestem­mingsplan. Boer Koekoek: „En wij hebben bij de gemeente al wel de benodigde vergunningen aange­vraagd, bijvoorbeeld voor een stuk­je verharde weg om een vrachtwa­gen in en uit te kunnen laden.”
Ton van Lieshout, een van de twee mannen die de grond heb­ben aangekocht: „Het bestem­mingsplan komt juist perfect over­een met wat de telers er gaan doen. Daarom heb ik wethouder Jan van der Meer ook uitdrukke­lijk gevraagd de situatie met Struin los te zien van de biologische acti­viteiten.”
Voor investeerder Van Lieshout en partnerWim Meijer komt het niet als een verrassing dat de graafwerk­zaamheden voor Struin aan ban­den zijn gelegd. „Per 1 januari moest Struin weg op haar oude plek, grenzend aan het nieuwe per­ceel. Door de druk die erop zat om iets nieuws te vinden, is Matthijs (de Gruijter, van Struin, red.) met­een begonnen met graven. Er wa­ren wel gesprekken met de ge­meente geweest, maar dat een slootje 4,5 meter breed zou wor­den, dát was niet duidelijk”, aldus Meijer. Ja, dat is onhandig, vinden de heren. Hadden zij er als eigena­ren niks aan kunnen doen? „We helpen Struin financieel, maar in- inhoudelijk is de opvang zelf verant­woordelijk”, aldus Meijer. Effect is nu wel dat gebruik van het perceel verder weg ligt dan ooit. Van Lies­hout: „Voor een wijziging van het bestemmingsplan ben je zo twee jaar verder.”
Nu is het een gebrek aan vergun­ningen en aard van bestemmings­plan dat roet in het eten strooit.
Maar hoe zit het met vuile grond, dat ligt immers op het naastgele­gen terrein. Van Lieshout: „Dat heeft de vorige eigenaar onder­zocht. Gelukkig is het hier hele­maal schoon.”

NIJMEGEN – Het is 2007, studenten­roeivereniging Phocas wil op ’t Meertje gaan roeien, het water dat vanaf het Hollandsch- Duitsch ge­maal richting Ubbergen loopt. De roeiers willen weg van het Maas-Waalkanaal, dat ze te druk met vaarverkeer vinden.
Op Nijmeegs grondgebied moet ook een botenhuis komen. De ge­meente Nijmegen ziet het zitten, Ubbergen niet. Een rechtszaak volgt, het plan gaat van tafel. Intus­sen heeft het Universitair Sport­centrum ( USC) al wel het terrein voor het botenhuis aangekocht.
Natuur- kinderopvang Struin ge­bruikt een deeltje van het naastge­legen perceel als speelterrein. Het lukt hen echter niet om dat, plus de omliggende grond, van eige­naar Waterschap Rivierenland te kopen. Dus zoekt de opvang met spoed een nieuw onderkomen. Im­mers, per 1 januari loopt het huur­contract met het waterschap af.
Wim Meijer en Ton van Lieshout, voormalig eigenaren van het Nij­meegse ChampionChip ( hardloop­chip), via de ouderraad bij Struin betrokken, kopen de akker van het USC. Naast Struin komt biologi­sche boer Robert Koekoek in beeld (samen met bloemist Mat­hijs Nokkert en fruitteelster Renee Straver) en het Milieu Eductie Cen­trum ( MEC) die samen met stich­ting Landwaard schooltuintjes voor basisscholieren wil aanleg­gen.
Struin begint begin 2010 met gra­ven, kort daarop legt de gemeente Nijmegen alles stil wegens gebrek aan vergunningen en strijd met het bestemmingsplan. MEC trekt zich terug: de 4.000 vierkante me­ter die ze overhoudt is te weinig. Daarbij is in het koopcontract vast­gelegd dat Phocas altijd terug kan komen om te roeien.