28 januari 2009

Discussie over de Ooijpolder

dscf4222discussieavond Dinsdagavond vond een discussie en informatieavond plaats over het thema: “Hoe blijft de Ooijpolder mooi?” De avond werd belegd in het Kulturhus in Beek en was georganiseerd door de Ubbergse PvdA. Naast het voltallige college van Ubbergen waren er raadsleden, mensen van de diverse natuurorganisaties, het bedrijfsleven, de vestigingsdirecteur van de Rabobank en diverse andere belangstellenden. zie de foto’s

door Leo Klaassen Bron: De Gelderlander

Nieuwe miljoenen Ooijpolder

Overheden willen meer ontwikkelingen in natuurgebied.

BEEK – Bij elkaar misschien wel vier miljoen euro komt er vrij voor extra inspanningen voor de landschapsontwikkeling in de Ooijpolder. Gedeputeerde Harry Keereweer, de gemeente Ubber­gen, de Vereniging Nederlands Cul­tuurlandschap en ingenieursbu­reau Royal Haskoning overleggen komende week hoe ze dat geld het beste kunnen uitgeven.
De Ooijpolder is een van de vier gebieden in het land waar de over­heid experimenteert met nieuwe regels en financieringsmethoden voor verbetering van het land­schap. Om die projecten aan te zwengelen, stelde de Tweede Ka­mer onlangs 3,8 miljoen euro be­schikbaar. Daarvan stroomt zeker negen ton aan uitvoeringskosten richting de polder. Volgens George Laeijendecker, provinciaal advi­seur Landelijk Gebied, valt te ver­wachten dat de provincie een ver­gelijkbaar bedrag bijlegt. Het in te zetten bedrag wordt ver­der verhoogd met geld dat verschil­lende overheden al eerder opzij hebben gezet voor het proefge­bied. Mede door forse bijdragen van de gemeente Nijmegen, staat er al anderhalf miljoen klaar voor het proefgebied.
Laeijendecker verwacht ook vele tonnen vanuit de private sector. Zo ziet hij veel in het idee van een ? Streekrekening’. Bedrijven en in­stellingen openen dan een reke­ning bij een bank, die vervolgens een opslag op de rente beschik­baar stelt voor landschapsprojec­ten. Ook kunnen bedrijven een deel van hun rente direct beschik­baar stellen. Dat kunnen ze zien als een manier om hun CO2-uit­stoot te compenseren. Voor na­tuurgebied Het Groenewoud in Brabant is zo op spaarrekeningen al 34 miljoen euro aan het werk.
De methode past goed in de Agen­da Landschap van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij. Dat streeft naar het betrek­ken van burgers en bedrijven bij het landschap, en is opzoek naar ?duurzame’ manieren om land­schapsprojecten te financieren.