29 oktober 2008

Waterschap neemt voorzorgsmaatregelen Oude Waal

 Gedurende enkele jaren hebben we in de waterkering bij de Oude Waal last van graverij van bevers, beverratten en muskusratten. Landelijke onderzoeken hebben aangetoond dat graverij in de waterkering een risico vormen voor de stabiliteit van de waterkering. Waterschap Rivierenland is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de waterkering en levert zo en bijdrage aan de veiligheid van de inwoners. De laatste 4 jaar heeft Waterschap Rivierenland diverse malen maatregelen genomen om de schade, ontstaan door de graverij, te repareren en beschermende maatregelen genomen om op die plaatsen om verdere graverij tegen te gaan. Recent is er weer schade geconstateerd die was onstaan door de graverij van muskusratten die door beverratten verder was uitgegraven. Het hol en de gangen van de dieren kwamen tot ruim 2 -3 meter diep in de waterkering. Het Waterschap heeft hier ook de schade weer hersteld en maatregelen genomen die verdere graverij op dit deel tegengaan. Volgend jaar zullen die delen in de Oude Waal, die nog niet beschermd zijn en waarvan de verwachting is dat ze mogelijk ook kunnen worden aangetast door graverij, worden beschermd. Vandaag heeft men uit voorzorg een stuk dijk nabij de Oude Waal, waar recentelijk  door de beverrattenvanger een gang was ontdekt, voorzien van gaas.
 dscf0291oudewaal  dscf0323oudewaal

door Geert Willems (De Gelderlander 011108)

Dijk beschermd tegen gravers

Bevers, beverratten en muskusratten ondermijnen de dijk.

 OOIJ – Het gegraaf van bevers, mus­kusratten en beverratten zorgen er op diverse plaatsen in de Ooijpol­der voor dat de dijken ondermijnd worden.
Deze week heeft het Waterschap Rivierenland werkzaamheden la­ten uitvoeren bij de Oude Waal in Ooij, om er voor te zorgen dat de gravers van het dijklichaam wor­den afgehouden. Zo is op diverse plaatsen gaas aangebracht.
‘ Landelijke onderzoeken hebben aangetoond dat graverij in de wa­terkering een risico vormen voor de stabiliteit van de waterkering', schrijft Hans van Poelwijk van het waterschap in Tiel. Dat instituut is er voor verantwoordelijk dat de dij­ken veilig zijn. ‘ De laatste vier jaar heeft Waterschap Rivierenland di­verse malen maatregelen genomen om de schade, ontstaan door de graverij, te repareren en bescher­mende maatregelen genomen om op die plaatsen om verdere graver­ij tegen te gaan.' Bij de Oude Waal werd onlangs weer vastgesteld dat muskusratten en beverratten flinke holen had­den gegraven in de dijk. Het hol en de gangen kwamen tot 2 à 3 me­ter diep in het dijklichaam. Die schade is inmiddels weer hersteld.
De reeks maatregelen worden vol­gend jaar voortgezet in de Ooijpol­der. Net als deze week bij de Oude Waal wordt in onbeschermde de­len van de dijk gaas aangebracht.
Het uitzetten van bevers heeft de afgelopen jaren tot heftige discus­sies geleid, juist vanwege het ge­vaar voor de dijken. In dit geval in de Oude Waal ging het echter om beverratten en mus­kusratten. De populatie van bevers heeft zich de laatste jaren gestaag uitgebreid, blijkt uit een inventari­satie die eerder dit jaar is afgerond. Vooral het gebied Kekerdomse Waard/ Millingerwaard heeft zich de afgelopen jaren ontwikkeld tot een paradijs voor bevers.
Om de ondergraving tegen te gaan, is geadviseerd om de bevers geschikte alternatieven te geven in de directe omgeving om hun burcht te bouwen. Oevers moeten bovendien ruim 20 meter van het dijktalud af liggen. Ook moet er gaas loodrecht in de oever aange­bracht worden.