23 april 2008

Havik in kooi gevangen

 Afgelopen vrijdag werd op het zandwinningsterrein in Erlecom een kooi aangetroffen, waarin een havik gevangen was, terwijl in de kooi een ekster als lokvogel was geplaatst. De havik was aan één oog gewond en is vermoedelijk op de ekster afgekomen, waarna de kooi dichtviel. Omdat het vangen van roofvogels verboden is, stelt de politie van Groesbeek een onderzoek in.
 20080418_havik_vrouw_1692  20080418_in_kooi_havik_vrouw1690

Uit de Gelderlander.

ERLECOM – Een havik en een ek­ster zijn vrijdagavond bevrijd uit een kooi in Erlecom. De ek­ster diende als lokvogel, de ha­vik wilde het dier opeten en was daarom de vangkooi bin­nen gevlogen. Gealarmeerde po­litie- agenten hebben de kooi in beslag genomen. Het vangen van roofvogels is illegaal in Ne­derland.

 20080418_lokvoer__1689  20080418_vrouw_havik_gewond_1693

 

 Die havik is ten dode opgeschreven'
Kraaien vangen met een kooi in de Ooijpolder.
Mag dat wel?

door Hans Peeters
ERLECOM – De roofvogel die afgelo­pen weekeinde in Erlecom in een vangkooi werd aangetroffen, is door een lokvogel dusdanig ver­wond dat het dier waarschijnlijk niet lang meer te leven heeft. Dat beweert althans de getuige die vrij­dagavond in een bosje op de zand­winlocatie aan de Erlecomseweg een voederbak ontdekte om vogels te lokken en een vangkooi met daarin een ekster als lokvogel. Plus een eveneens gekooide havik, die kennelijk dacht de lokprooi makke­lijk te kunnen verschalken.
De buurtbewoner die de roofvogel bevrijdde stelde vast dat een oog van het havikvrouwtje was uitge­pikt door de lokvogel. „ Die havik kan niet meer fatsoenlijk jagen. Omdat het gezien zijn dikke veren­pak wel zeker om een broedvogel gaat, is haar nest ook ten dode op­geschreven", aldus de getuige, die zijn naam liever niet in de krant ziet.
In de omgeving van de zandwinlo­catie K3 Kraaijenhof krioelt het in­derdaad van de kraaien. Maar de locatie is eveneens een geliefde broedplek voor grutto's en kievi­ten. Die weidevogels vormen een smakelijk hapje voor kraaien en roofvogels. Beheerder W. Wesse­link van zandwinlocatie K3 beves­tigt dat hij een van zijn medewer­kers en de toekomstige eigenaar van het perceel toestemming heeft verleend om kraaien met alle lega­le middelen weg te houden uit het gebied. Wesselink gelooft daarente­gen niet dat de havik als onbedoel­de bijvangst zwaargewond is ge­raakt door toedoen van de veel kleiner uitgevallen ekster.
De toekomstige perceeleigenaar ontkent dat hij toestemming heeft verleend voor het plaatsen van de vangkooi.
Kraaien en kauwen mogen vol­gens de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging als schadelijk ge­vogelte het hele jaar door bejaagd worden door officieel erkende ja­gers. Vossen en Canadese ganzen zijn in dat opzicht ook vogelvrij.
Een kraaienvangkooi is, mits de perceeleigenaar toestemming ver­leent, toegestaan. Een ekster als lokvogel mag ook, mits het dier ge­ringd is, in Nederland gefokt is en er een provinciale vrijstelling is ver­leend.
De getuige die de ekster vrijdaga­vond vrijliet, stelde echter vast dat de lokvogel niet geringd was. „Het was overduidelijk een wilde vo­gel." Gerrit Dengerink uit Leuth heeft in de halve eeuw dat hij jachtopziener was in de Ooijpol­der zelf ook met vangkooien ge­werkt, maar de laatste jaren heeft hij de kooien niet meer waargeno­men in het gebied. De politie heeft vrijdagavond na de melding een onderzoek ingesteld omdat het vangen van roofvogels illegaal is in Nederland. Er is sporenonder­zoek gedaan en er is een klein buurtonderzoek ingesteld.
Haviken worden volgens vogelbe­schermers in het illegale circuit ge­vangen voor de sport (valkeniers). Anderen zien een roofvogel graag als statussymbool in de kooi, en om diezelfde reden worden havi­ken en andere roofvogels ook wel eens als opgezet exemplaar in huis­kamers aangetroffen.
Een ekster als lokvogel mag, mits