25 januari 2008

Presentatie boek in Havo Notre Dame

  Donderdagmiddag werd in de Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen het nieuwe boek "Naar een Auti-vriendelijke VO-school" van José Wichers-Bots & Mariette Haassen gepresenteerd. Het boek gaat over leerlingen met autismen en open opdrachten. zie de foto's  dscf0943havo

Het probleem van brood en pauzes .

Notre Dame des Anges is auti-vriendelijk: autisten zijn er welkom. 

door Jacqueline de Bekker  (Bron: de Gelderlander 290108)

UBBERGEN – De school heeft verkor­te lesuren vanwege rapportverga­deringen.
Vraagt de docent aan de leerling of pauzes ook korter zijn. Nee, zegt de jongen, want ik heb evenveel boterhammen bij me.
Een mop? Helaas niet. Het is de denktrant van een jongere met een autistische stoornis.
Echt gebeurd op de Havo Notre Dame des Anges in Ubbergen. Het voorval staat in Naar een auti-vrien­delijke VO- school, het boek dat de­ze week verschijnt en beschrijft hoe andere scholen net zo au­ti- vriendelijk kunnen worden als de Havo Notre Dame. Want dat zijn ze in Ubbergen: auti-vriende­lijk.
Waarschijnlijk vanwege haar klein­schalige krarakter trekt de school van oudsher relatief veel kinderen met een autistische stoornis. Op dit moment zijn er dertien. De in­middels jarenlange aanwezigheid van die leerlingen maakte de do­centen tot ervaringsdeskundigen en de school tot een bijna-model­school voor autische kinderen.
Zeker nadat drie jaar geleden in Ubbergen de pilot startte: ‘hoe om te gaan met autistische leerlingen'. Vooral de tweede fase is voor dit type leerling moeilijk vanwege het onvermogen tot plannen en orga­niseren. Dan zijn open opdrachten en profielwerkstukken niet te ne­men hindernissen. Notre Dame kreeg daarbij hulp van deskundigen van Fontys Oplei­dingscentrum en het Steunpunt Autisme Vierland.
Het meest praktisch wat er uit het onderzoek rolde en in het boek uit­gebreid beschreven wordt, is de De Bijsluiter. De Bijsluiter geeft tot in detail weer hoe elke docent, conciërge of andere medewerker de leerling moet benaderen en be­handelen. Zowel in de lessen als in de pauze.
Want de pauze, tja, dat is een moeilijk punt. Als ze al bij een groepje leeftijdsgenoten komen te staan, weten autistische leerlingen vaak niet wat te zeggen, Of ze pra­ten juist heel veel en alleen maar over een onderwerp. Ook voelen ze vaak niet aan wat de andere leerlingen bedoelen waardoor ze soms voor de gek gehouden.
De Bijsluiter is in te zien in de do­centenkamer en op een aantal an­dere specifieke docentenplekken. En het werkt, zegt Notre Dame-di­recteur Marij van Deutekom. „Kin­deren weten eindelijk waar ze aan toe zijn en wat ze moeten doen."
En ook de docenten groeien: „ Zij stralen uit autisme de normaalste zaak van de wereld te vinden. Wel moeten we voortdurend onze ei­gen grenzen bewaken. We willen toch vooral een havo-school zijn. Een leerling die met dingen gaat smijten of ander agressief gedrag vertoont, nee, die kunnen we hier niet helpen."
Van Deutekom denkt dat het moet kunnen om in elke klas een of twee kinderen met een autisti­sche stoornis te hebben.
Haar grootste wens is dat andere scholen in het Nijmeegse voortge­zet onderwijs de Ubbergse werk­wijze overnemen. „ Zodat ook au­tistische leerlingen voortaan naar de school van hun keuze kunnen. En het is natuurlijk de verantwoor­delijkheid van ons allemaal."