25 oktober 2007

Start hoogwaterkering Waalkade

 dscf9571waalkade  Waterschap Rivierenland heeft de afgelopen jaren een verbeteringsplan voor de hoogwaterkering Waalkade Nijmegen gemaakt. Het plan is tot stand gekomen door intensieve samenwerking met o.a de gemeente Nijmegen, bewoners, ondernemers en andere belanghebbenden. Woensdag 24 oktober was de starthandeing van de verbeteringswerkzaamheden op de Waalkade nabij de Kromme Elleboog. Deze handeling werd verricht door wethouder Jan van Hooft van de gemeente Nijmegen en Gerrit Kok, dijkgraaf van het Waterschap Rivierenland, door een zeven meter diepe stalen damwand voor de woningen in de grond te drukken. zie de foto's.

 

 Waalkade krijgt diepe damwand te slikken
Versteviging van hoogwaterkering gaat een vol jaar duren. Door John van Oppen (de Gelderlander)

Nijmegen. 25.10.2007

 De Waalkade gaat maar weer eens op de schop. Deze keer gaat het om de verhoging en versteviging van de hoogwaterke­ring.
Het werk is gisteren begonnen en gaat een vol jaar duren. Al die tijd blijft de rijbaan in principe open voor alle verkeer. Wel staan er soms tussen 7.00 en 17.00 uur ver­keerslichten, zodat bouwverkeer en auto's elkaar niet hinderen.
Gemeente, aannemer Ballast Ne­dam en Waterschap Rivierenland proberen ook zoveel mogelijk par­keerplaatsen beschikbaar te hou­den in het bouwjaar. In de seizoenen waarin het risico op hoogwater het grootst is (deze herfst en winter dus) wordt ge­werkt aan de stukken waar de be­staande kering niet gesloopt hoeft te worden. Dat zijn de oostelijke kant ( bij Voerweg en horeca) en de Kromme Elleboog.
Pas in de lente en zomer, de jaarge­tijden waarin deWaal altijd op z'n laagst staat, komt de westelijke helft aan de beurt: daar is wel flink wat sloopwerk nodig.
Die opdeling in zomer- en winter­werk sluit mooi aan op het ver­zoek van de horeca-ondernemers om de overlast te minimaliseren en vooral niet in het piekseizoen te gaan heien, trillen of dreunen op hun terras.
De Waalkade krijgt nu over haar volle lengte van 1,5 km een 7 me­ter diepe, stalen damwand te slik­ken. Die hoge constructie wordt strooksgewijs met zware machines de grond ingedreven. Bij de Krom­me Elleboog is daar gisteren mee begonnen. Dat werk ziet er specta­culair uit, want het gebeurt op neuslengte afstand van de gevels van de woningen. „ De damwand moet voorkomen dat bij extreem hoogwater ondergrondse zandstro­men de waterkering ondergraven", legt dijkgraaf Gerrit Kok van het Waterschap uit.
Het staal vormt meteen ook de fundering voor de nieuwe keer­muur die voor de kadewoningen wordt opgetrokken, pal voor de huidige gevels, tot op raamhoogte.
Ook ter hoogte van de horeca, zeg maar het stuk tussen de Grote­straat en de Veerpoorttrappen rich­ting Lindenberg, wordt de dam­wand vlak voor de gevels de grond ingedrukt. Die klus begint half no­vember.
„ Als we klaar zijn, zie je daar al­leen nog maar een aluminium strook in het trottoir liggen. Dat is dan het deksel op een betonnen bak met daarin aluminium balken en staanders. Bij hoogwater bouwt het Waterschap daar snel een waterkerende wand mee van twee meter hoogte", aldus project­leider Dick van Leussen.
Er verandert nog iets voor de hore­ca: als je nu vanuit een café of res­taurant naar buiten loopt, sta je op het verhoogd bordes, met daarach­ter de trap, daar weer achter een calamiteitenstrook (die in principe altijd vrij moet blijven) en dan pas het terras. Straks is dat verhoogde bordes veel ruimer, omdat de hui­dige calamiteitenstrook erbij wordt getrokken. Trappartij en ca­lamiteitenstrook ruilen dus als het ware van positie.
Dijkgraaf Kok legde gisteren, bij de start van de werkzaamheden, nog maar eens uit waarom de hoogwa­terkering verbeterd moet worden: „ Elk dijkvak moet berekend zijn op de aanvoer van 15.000 kuub wa­ter per seconde vanuit Lobith. De Waalkade voldoet nog steeds niet aan die norm, dus in feite begin­nen we nu aan een inhaalslag."
Volg het Waalkadeproject via: http://www.waterschaprivierenland.nl/

door John van Oppen

Lift vanaf Waalkade nu stapje dichterbij

NIJMEGEN – Als alles meezit, ligt er over anderhalf jaar een lift of rol­trap, die je moeiteloos vanaf de Waalkade naar het centrum brengt of andersom.
De gemaksconstructie moet ko­men ter hoogte van de Veerpoort­trappen naast het casino en cultu­reel centrum De Lindenberg.
Het stadsbestuur gaat er alles aan doen om de lift snel aangelegd te krijgen.
Wethouder Hans van Hooft, die Openbare Ruimte in portefeuille heeft, zei dat gisteren op de Waal­kade, bij de start van de ingrijpen­de verbeteringswerkzaamheden aan de waterkering.
Gemeente, aannemer Ballast Ne­dam en het Waterschap Rivieren­land hebben een jaar lang de han­den vol aan dat project.
Van Hooft is van mening dat een lift van kade naar centrum de kroon op dat karwei moet wor­den: „Dan hoeft de Waalkade ook maar één keer op de schop."
De lift is een langgekoesterde wens van mensen die niet (meer) zo vlot ter been zijn.
Ook oudere toeristen die met crui­seschepen Nijmegen aandoen, heb­ben moeite met het overbruggen van het hoogteverschil tussen ka­de en centrum.
Ze klagen erover bij de kapitein en een lift moet voorkomen dat (Duit­se) reders Nijmegen straks links la­ten liggen.
Voor de bouw van de lift heeft de gemeente eerder al een bedrag van 250.000 euro opzij gelegd. Volgens Van Hooft kunnen tekenaars en constructeurs er al snel mee aan de slag.
Vanaf nu wordt een jaar lang ge­werkt aan de verbetering van de hoogwaterkering. Nu de Waalka­de toch al bouwput is, is de tijd rijp voor de bouw van een lift.